Welkom bij de Dorpsraad Bruinisse

Op deze website kunt u ontdekken wat we doen, wie we zijn, wanneer we vergaderen en welke besluiten we hebben genomen, of van plan zijn te nemen. We zijn geen politiek orgaan, maar vertegenwoordigen het dorp als het om leefbaarheid gaat en hebben daarover regelmatig overleg met de gemeente. Eén keer per maand komt de dorpsraad bij elkaar: niet omdat we zo graag vergaderen, maar omdat er altijd weer veel te bespreken en te doen is. Verderop deze site kunt u zien waar we ons mee bezig houden(kijk op ‘visie’ en ‘vergaderingen’), maar ook wie we zijn (‘dorpsraad’) zodat u ons persoonlijk aan ons jasje kunt trekken met uw klachten, opmerkingen of initiatieven. Mailen mag ook, en u bent uiteraard meer dan welkom op onze openbare vergadering in de Vanger.

Kascontrole 2018

Verslag kascontrole 2018

Naar aanleiding van het afsluiten van het boekjaar 2018 is er, op verzoek van de Dorpsraad Bruinisse, een kascontrole uitgevoerd.

In juni 2019 hebben 2 onafhankelijke, niet bij de Dorpsraad betrokken personen, afzonderlijk van elkaar de administratie gecontroleerd.

In 2018 zijn er totaal 56 boekingen ten laste van de rekeningen van de Dorpsraad geboekt.

Steekproefsgewijs zijn er per controleur minimaal 10 willekeurige boekingen gecontroleerd.

Controle heeft plaatsgevonden aan de hand van, de aan de controleurs, beschikbaar gestelde volledige administratie.

Uit de controle zijn geen bijzonderheden gebleken of oneigenlijk gebruik van subsidie gelden.

Beide controleurs hebben decharge verleend aan het bestuur.

Bestemmingsplan Dreef vastgesteld en ter inzage vanaf 08-07-2019

http://bruinissevoortvarend.nl/node/41

Gezondheidscentrum

En hier de eerste artist impressions van het nieuwe Gezondheidscentrum!

De subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen (PIW)

Stichting behoud voor rustplaatsen

Gemeente Schouwen-Duiveland hanteert sinds een paar jaar een actief ruimingsbeleid op de begraafplaatsen, dit houdt in dat bij verlopen van de grafrechten de grafmonumenten worden verwijderd. Vanuit de inwoners zijn er verontruste en verontwaardigde reacties gekomen op deze manier van omgang met de begraafplaatsen.

Daarom onderzoek Jet van Gent (gemeenteraadslid bij Hart voor Schouwen Duiveland) de mogelijkheden voor het behouden van graven waarvan de nabestaanden niet de financiële middelen hebben om de grafrechten te verlengen, en van personen die op een of andere manier een grote betekenis hebben gehad voor de gemeenschap of een betrokkenen.

Jet zou hiervoor graag, los van de gemeente, een stichting op richten die de belangen behartigt van de nabestaanden of belanghebbenden van deze graven. Zij denkt hierbij aan een fonds waaruit men een renteloze lening of een gift kan ontvangen om een graf te behouden, en verder om de mogelijkheid te bieden graven te adopteren van personen die een grote betekenis hebben gehad voor de gemeenschap of voor een betrokkenen. Er zijn al diverse gemeenten in Nederland die op deze manier de graven weten te behouden.

Bent u iemand die interesse heeft voor het oprichten en besturen van een stichting voor behoud van laatste rustplaatsen Schouwen Duiveland, meld u dan bij ons aan via een persoonlijk bericht op Facebook. Wij zullen dan contact met u opnemen.

Presentaties dorpskern & de omgeving van de AH

En hier zijn ze dan:
de presentaties van Kuiper Compagnons (dorpshart)
http://bruinissevoortvarend.nl/sites/bruinissev/files/18_11_19%20Presentatie%20openbare%20ruimte%20Bruinisse%20KC1.pdf?fbclid=IwAR0L5vPHfEhVkF6RefrBgUNI2Y23pYyXR1vTFfZUP9iR7MezR0KIPIjFu6A

en Sum Architekten (AH en omgeving)
http://bruinissevoortvarend.nl/sites/bruinissev/files/18_11_19%20Presentatie%20SUM%20AH%20Bruinisse1.pdf?fbclid=IwAR2AKBaba16RTw1TjpQeYOqJFEOpN4mgP5mjvNR8p8RconVjUAbW5WZq34k

Herontwikkeling Dreef/Nieuwstraat

De locatie Dreef/Nieuwstraat is waar voorheen de Lada garage van de firma Bal en de C1000 waren gevestigd.

De garage en de C1000 zijn jaren geleden gesloten en opgekocht voor herontwikkeling. Deze panden zijn samen met de woning aan de Dreef 10 in 2012 gesloopt, met het oog op herontwikkelingsplannen van de nieuwe eigenaren.

De locatie Dreef/Nieuwstraat vormt, naast de locatie Kop Nieuwstraat, een andere belangrijke plek in het centrum van Bruinisse die voor herontwikkeling in aanmerking komt. In het Masterplan is gekozen voor een concentratie van winkelvoorzieningen tussen de Dreef en het Dorpsplein/Kerkplein, waarbij de Nieuwstraat een verbindende straat vormt. Zo kan een compact centrum ontstaan.

In het Masterplan is voorzien in de mogelijkheid voor verplaatsing van de Albert Heijn supermarkt naar de locatie Dreef/Nieuwstraat. Aanvankelijk was dat ook het plan. De eigenaar heeft eind 2016 zijn plan gewijzigd door te kiezen uitbreiding van de supermarkt op de huidige locatie. Dit plan gaat wel gepaard met nieuwbouw op de locatie Dreef/Nieuwstraat. De ontwikkeling zal in een paar fases plaatsvinden, gecombineerd met herinrichting van de openbare ruimte.

Uitbreidingsplannen Albert Heijn supermarkt stap verder

De gemeente heeft met de eigenaar van de Albert Heijn supermarkt afspraken gemaakt om het nieuwe plan voor uitbreiding van de supermarkt en herontwikkeling van de locatie Dreef/Nieuwstraat te kunnen realiseren. De nadere planvorming en uitvoering is opgedeeld in een aantal fases.

In eerste instantie werken we aan het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan. Naar verwachting neemt het college van burgemeester en wethouders daarover later dit jaar een besluit. We berichten u daarover te zijner tijd op deze website, maar ook via Wereldregio over de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

Fase 1: Uitbreiding Albert Heijn supermarkt

De eigenaar van de supermarkt heeft de wens om een kwaliteitsslag te maken op de huidige locatie door de winkel uit te breiden.  Om dit te kunnen realiseren wordt op de locatie, waar voorheen de woning op het perceel Dreef 10 stond, bebouwd met een nieuw gebouw van maximaal 450 m² waarin de winkels Etos en Gall&Gall een plek krijgen. De bedoeling is om op de eerste verdieping drie appartementen te realiseren. Het winkelpand aan de Dreef 2 wordt met een kleine 200 m² tot een oppervlakte van maximal 1.740 m² vergroot.

Fase 2: Nieuwbouw hoek Dreef/Nieuwstraat

Op de hoek Dreef/Nieuwstraat waar nu tijdelijk een parkeerterrein is aangelegd, komt in een volgende fase een nieuw gebouw (oppervlakte maximaal 250 m²) met een aantal units voor kleinschalige detailhandel of andere commerciële dienstverlening (geen horeca) op de begane grond. De wens is op de verdieping maximaal 6 appartementen te realiseren. Tussen dat gebouw en de bestaande bebouwing aan de Nieuwstraat is nog een nieuw te bouwen woning in de planvorming opgenomen.

Hoe het woonprogramma in zowel fase 1 als 2 er precies uit gaat zien is mede afhankelijk van de nadere uitwerking van het gemeentelijke woonbeleid en de mogelijkheden die de initiatiefnemer in dat kader straks nog kan creëren om woningen te kunnen realiseren. Meer informatie over de Woonvisie 2017-2028 vindt u op de gemeentelijke website.

Herinrichting openbare ruimte omgeving Dreef

Het parkeerterrein dat in het voorjaar van 2018 is aangelegd is tijdelijk. De herontwikkeling van de locatie Dreef/Nieuwstraat gaat gepaard met een ingrijpende wijziging van de openbare ruimte. In het schetsontwerp herinrichting openbare ruimte dat in juli door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld, wordt uitgegaan van het verleggen van de huidige straat de Dreef in noordelijke richting.  Het huidige parkeerterrein wordt uitgebreid. In overleg met de ontwikkelaar bepalen we wanneer we de openbare ruimte gaan herinrichten. Eerst moeten die plannen nog verder worden uitgewerkt.

Nieuwstraat C1000

Hoek Nieuwstraat/Dreef garage Bal

 

Woning Dreef 10

Locatie Dreef 10

Winkelpand AH supermarkt Dreef 2

Huidige situatie straat Dreef en parkeerterrein

Nieuw beoogde situatie straat Dreef en parkeerterrein

De schetsen & de presentatie van openbare ruimte centrum zijn bekend!

Op 30 mei hebben vertegenwoordigers van de gemeente Schouwen-Duiveland, tijdens de openbare dorpsraadvergadering, een presentatie verzorgd over de inrichtingsschetsen openbare ruimte centrum Bruinisse.

De schetsen en verdere toelichting zijn te vinden op onderstaande link:

http://bruinissevoortvarend.nl/nieuws/2018-6/presentatie-schetsen-openbare-ruimte-centrum-beschikbaar

 

Aanleg tijdelijk parkeerterrein ‘Gat van Bru’.

Op maandag 28 mei start aannemer Van der Cingel Straat- en Grondwerk met de aanleg van een tijdelijk parkeerterrein op de locatie ‘Gat van Bru’, ofwel het huidige grasveld op de hoek van de Dreef en Nieuwstraat tegenover de Albert Heijn.

Met de aanleg van een tijdelijk parkeerterrein kan de exploitant van Marketplaza (AH, Etos en Gall&Gall) zijn klanten beter bedienen. Ook krijgt deze locatie zo een nuttige bestemming in afwachting van de verdere plannen voor dit gebied. De werkzaamheden worden in juni afgerond. Tot die tijd kan er enige hinder zijn op en rond het bestaande en nieuwe parkeerterrein.

Het parkeerterrein wordt uitgevoerd in betonplaten met aangegeven parkeervakken, een opstelplaats voor winkelwagens, verlichting en afvalbakken. Aan de zijde van de Dreef en Nieuwstraat komt een lage haag. Voor een veilige oversteek naar het huidige parkeerterrein van Marketplaza zorgt de gemeente voor een gemarkeerde oversteekplaats op de Dreef en een looproute van het parkeerterrein naar de entree van de winkels. De containers voor glas en kleding worden enkele meters verplaatst.

 

Dorpsraad Bruinisse op FACEBOOK

images85KVVWR1