Welkom bij de Dorpsraad Bruinisse

Op deze website kunt u ontdekken wat we doen, wie we zijn, wanneer we vergaderen en welke besluiten we hebben genomen, of van plan zijn te nemen. We zijn geen politiek orgaan, maar vertegenwoordigen het dorp als het om leefbaarheid gaat en hebben daarover regelmatig overleg met de gemeente. Eén keer per maand komt de dorpsraad bij elkaar: niet omdat we zo graag vergaderen, maar omdat er altijd weer veel te bespreken en te doen is. Verderop deze site kunt u zien waar we ons mee bezig houden(kijk op ‘visie’ en ‘vergaderingen’), maar ook wie we zijn (‘dorpsraad’) zodat u ons persoonlijk aan ons jasje kunt trekken met uw klachten, opmerkingen of initiatieven. Mailen mag ook, en u bent uiteraard meer dan welkom op onze openbare vergadering in de Vanger.

Nieuwjaarswens 2017

images

Om te beginnen wenst het bestuur van de dorpsraad u en de uwen een goed en gezond 2017 toe. Zo aan het begin van een jaar is het een goede gewoonte om een terugblik te werpen op het oude jaar en vooruit te kijken op wat het nieuwe ons brengen zal.

De toekomst begint in het verleden, zo leerden wij vroeger op school. Welnu, in het afgelopen jaar waren de activiteiten van de dorpsraad nadrukkelijk zichtbaar. Wie herinnert zich niet de fietstocht die wij met leden van de gemeenteraad en ambtenaren door het dorp maakten? Het bleek een goede manier te zijn aandacht te vragen voor de knelpunten die er in Bru zijn. Vooral het Kerkplein en omgeving was en is nog steeds een aanfluiting. Tijdens de fietstocht konden wij onze gasten daar gelukkig van overtuigen en werd hun op ludieke wijze de noodzaak van een goed gezondheidscentrum getoond. Helaas ziet het er niet naar uit dat het op korte termijn gerealiseerd zal worden. Gelukkig zijn de oude panden van bakkerij Spelt inmiddels wel gesloopt. Wat de brandveiligheid ten goed komt!

Er werd niet alleen afgebroken in Bru maar ook weer opgebouwd. Oranjedok begint vorm te krijgen en aan de reacties van de bewoners te horen is het er aangenaam toeven.

Tijdens de fietstocht werd door de bewoners van de Noorddijk een petitie aangeboden met daarin het verzoek van de Noorddijk eenrichtingverkeer te maken. Binnenkort wordt het ook daadwerkelijk ingevoerd.

Grote drukte op onze FaceBook pagina toen in oktober bleek dat de afsluiting van de Lange Ring ook in het winterseizoen gehandhaafd bleef. Vele Bruënaren maakten van hun hart geen moordkuil. De dorpsraad en de ondernemersvereniging zijn toen gezamenlijk in actie gekomen en hebben bij de gemeente een verzoek ingediend dit besluit terug te draaien. Tot vreugde van velen (en niet in de laatste plaats van de familie Van Gilst) is dit inmiddels gebeurd en kunnen we weer over het Kerkplein de Oudestraat inrijden.

Over verkeer gesproken: het gemeentebestuur is bezig het verkeersplan te herschrijven. Wat betekent dat over het hele eiland gekeken worden of er verkeersknelpunten zijn en zo ja waar. De dorpsraad is daarbij uitgenodigd en neemt actief deel aan de besprekingen. In de loop van dit jaar moeten er definitieve knopen worden doorgehakt.

Verder is uw dorpsraad in 2016 nog betrokken geweest bij het opleuken van het viaduct “Meestove” en zijn we regelmatig bijgepraat over de voortgang van het windmolenpark op de Krammer. Als het goed is wordt in de loop van dit jaar met de aanleg begonnen. Ondanks vele inspanningen is het ons niet gelukt om het initiatief van een eigen dorpsmolen van de grond te tillen.

U ziet: er is in 2016 veel gebeurd in Bru en veel staat er nog te gebeuren. Oranjedok wordt verder afgebouwd de ontwikkelingen rond het dorpsplein zullen ongetwijfeld nog vaak onderwerp van gesprek zijn. De 2e afspraak met de gemeente over dit onderwerp staat alweer in de agenda. Zo zal er ongetwijfeld nog het een en ander op ons pad komen. Uw dorpsraad hoopt dat u ons daarbij wilt steunen en zo nodig helpen daar waar nodig is. Zo kunnen wij er met z’n allen voor Bruinisse een “Voortvarend” jaar van maken.

Op tijd uw subsidie aanvragen! Doe het nu……

Het is weer zover! Wilt u dat uw organisatie/stichting in aanmerking  komt voor een subsidie uit het leefbaarheidsbudget dat uw dorpsraad mag beheren? Vergeet u dan niet vòòr 12 januari 2017  een aanvraag in te dienen via het formulier op onze website? Let op: de voorwaarden  zijn uitgebreid…

Daarnaast zult u na indienen van uw aanvraag uitgenodigd worden om het een en ander toe te lichten.

Antwoorden wethouder op klachten/meldingen

Afgelopen mei heeft U uw wensen, bezwaren en klachten in kunnen dienen in de klachtenboxen, welke stonden opgesteld in de AH Supermarkt en Lena’s tabaksshop.

Thans zijn de meeste mensen per @mail benaderd door onze wethouder Jacqueline van Burg, en heeft ieder een antwoord ontvangen op zijn of haar vraag/klacht. Er zijn echter ook klachten ingediend die niet waren voorzien van een (mail)adres of telefoonnummer.

Hier volgt een korte samenvatting van de antwoorden op deze klachten/bezwaren:

 • Hondenuitlaatplaats: Momenteel wordt gewerkt aan het nieuwe hondenbeleid. Uitlaatplaatsen e.d. worden nader onderzocht en eventueel meegenomen in het nieuwe beleid.
 • Noorddijk éénrichtingsverkeer : Gezien het smalle wegprofiel is éénrichtingsverkeer in deze straat wenselijk. Wordt verder uitgewerkt.
 • Ruimen van graven : Deze persoon is persoonlijk per email op de hoogte gesteld. Het Handboek Begraafplaatsen gemeente Schouwen-Duiveland heeft een nadere toelichting op deze vraag gegeven.
 • Slechte staat wandelpad vijver Boekweitstraat: Nog dit jaar zal aan het pad onderhoud worden gepleegd.
 • Zebrapad/verkeersdrempels Dr de Kockstraat : Wij leggen geen zebrapaden aan in 30km zones. Dit omdat het eerder schijnveiligheid oplevert dan veiligheid. Drempels in de Dr de Kockstraat in ongewenst omdat de huizen te dicht op de straat staan. Dit levert veel trillinghinder op.
 • Slecht maaien buitengebied/slechte bestrating in het algemeen : Het maaiwerk in het buitengebied is voor het Waterschap. Er wordt onderhoud gepleegd aan verschillende straten en voetpaden.
 • Beplanting Plantage/verstopte kolken : Beplanting zal nog dit jaar worden gesnoeid. Kolken worden door Moerland allemaal op een nieuw aan te leggen verzamelleiding aangesloten. De huidige leiding is vol gegroeid met wortels en voldoet niet meer.
 • Slechte staat Poststraat/Schoolstraat : Beide straten worden aangepakt in het najaar 2016/voorjaar 2017.
 • Slechte staat voetpad Boomdijk : Voetpad Boomdijk is pas vernieuwd.
 • Hard rijden Deestraat/Steinstraat/Hondenpoep en nachtelijk bezoek Jeugdherberg: Hard rijden is een algemeen gehoorde klacht. Het betreft bestemmingsverkeer, dus eigen bewoners. Hoe vervelend het ook is, het blijft een mentaliteitsprobleem van de bestuurder. Wel moet ik erbij opmerken dat het soms ook belevingswaardes zijn. Bij sommige smiley-metingen blijkt dat er minder hard gereden wordt dan mensen soms denken. Ook voor handhavingsverzoeken kan de servicelijn worden gebeld. S Nachts uiteraard ook naar de politie.
 • Slechte staat Dreef/Nieuwstraat: Beide straten worden binnenkort aangepakt middels klein onderhoud.
 • Verkeersdrempel Deltastraat ter hoogte van restaurant: Buiten dat een verkeersdrempel op die plaats geen effect heeft, (te dicht op de kruising) zal dit ook voor trilling overlast zorgen. Op een later tijdstip, wanneer er onderhoudswerk aan de weg of riolering nodig is, wordt onderzocht of er andere maatregelen getroffen kunnen worden om de snelheid te beperken.
 • Bomen Boeijerstraat, trottoir Grevelingenstraat, gaten voetpad Havenkade: Hoewel er periodes zijn dat er overlast is van bomen gaan wij deze gezonde bomen niet per direct verwijderen. Wanneer de strook wordt opgenomen voor groenrenovatie kunnen de bomen eventueel vervangen worden voor andere (kleinere) bomen. Het trottoir in de Grevelingenstraat wordt aangepakt middels klein onderhoud. Momenteel wordt de oorzaak onderzocht door een bedrijf waarom er gaten vallen in het voetpad op de Havenkade/Steinstraat.
 • OFWeisestraat/Poststraat : Bieden worden herstraat. Uitvoering zal worden in het najaar 2016/voorjaar 2017.
 • Bestrating Vlasstraat,terras Storm, fietsenstalling, boei rotonde: Bestrating Vlasstraat zal nog dit jaar worden uitgevoerd. Parkeervakken ter hoogte van restaurant Storm blijven vooralsnog gebruikt als terras. Hiervoor is toestemming gegeven. Wellicht dat bij ontwikkelingen in de toekomst ook dit gedeelte opnieuw kan worden ingericht. De fietsenstalling wordt iedere keer binnen de kortste keren weer vernield, het heeft geen enkele zin om deze iedere keer weer op te knappen. Wel worden de bermblokken binnenkort hersteld. De boei op de rotonde wordt regelmatig beklad met verf. Deze rotonde is in eigendom van Rijkswaterstaat.
 • Afwatering Molenweg: De slechte afwatering op het voetpad aan de Molenweg zal in oktober verholpen worden door het plaatsen van een kolk. Indien noodzakelijk zal groot onderhoud aan het pad worden voorzien.
 • Parkeerproblemen Boeijerstraat/Botterstraat : Hier is niet direct een oplossing voorhanden. Parkeerprobleem is overigens een algeheel probleem. Er komen steeds meer auto’s binnen een gezin dus komt het overal steeds vaker voor dat er wel parkeerruimte in de buurt is maar niet meer voor je eigen deur.
 • Bestrating voetpad Dreef/Hagelaan: Nog dit jaar zal er klein onderhoud worden uitgevoerd zodat het weer goed toegankelijk is.
 • Geen goede speelgelegenheid kleine kinderen: Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw speelruimtebeleid. Er is een rondje gemaakt met schoolkinderen, en er is een informatie/input avond gehouden op het gemeentehuis voor inwoners, dorpsraden en andere belanghebbenden.
 • Slechte materialen Pr Beatrixstraat/Trottoirbanden en stoepen verzakken: De gebruikte materialen zijn van de juiste kwaliteit. Wel is het waar dat de stoepen sneller groen worden en de banden een meer open structuur hebben. Wel valt alles binnen de normering. Het probleem wordt veroorzaakt door auto’s die op het trottoir geparkeerd staan, en door vrachtwagens die over het trottoir rijden.
 • Kolk Molenstraat/Dreef : kolk is inmiddels leeggezogen.
 • Noorddijk/Hageweg: Het ontwerp van de Noordijk/Hageweg is tot stand gekomen als uitwerking van de Structuurvisie Bruinisse. Het voornaamste doel met de herinrichting was om de snelheid voor auto’s eruit te halen, en meer ruimte te bieden voor wandelaars en fietsers. Het resultaat is de huidige fietsstraat. En hoewel niet iedereen het eens is met het ontwerp, is het doel wel bereikt. Er kan gewoon niet hard gereden worden. Verder hopen we dat door de huidige inrichting de weg ook niet meer gebruikt wordt als sluiproute, zodat het op termijn nog rustiger wordt voor de vele wandelaars en fietsers.

Bovenstaande is het resultaat van de actie via de dorpsraad naar U toe. Mocht U nog klachten/opmerkingen hebben dat kunt U deze ten allen tijde melden via de servicelijn van de gemeente Schouwen-Duiveland 0111-452111 of via  het meldingsformulier via de website van de gemeente.De dorpsraad staat natuurlijk altijd open om samen met U aan oplossingen te werken ! U kunt ons hiervoor persoonlijk aanspreken of ons benaderen via info@dorpsraad-bruinisse.nl

Dorpsraad Bruinisse op FACEBOOK

images85KVVWR1We gaan met onze tijd mee en zijn nu ook te vinden op FACEBOOK. Vindt ons ‘leuk’ en volg alle ontwikkelingen op de voet……….