Welkom bij de Dorpsraad Bruinisse

Op deze website kunt u ontdekken wat we doen, wie we zijn, wanneer we vergaderen en welke besluiten we hebben genomen, of van plan zijn te nemen. We zijn geen politiek orgaan, maar vertegenwoordigen het dorp als het om leefbaarheid gaat en hebben daarover regelmatig overleg met de gemeente. Eén keer per maand komt de dorpsraad bij elkaar: niet omdat we zo graag vergaderen, maar omdat er altijd weer veel te bespreken en te doen is. Verderop deze site kunt u zien waar we ons mee bezig houden(kijk op ‘visie’ en ‘vergaderingen’), maar ook wie we zijn (‘dorpsraad’) zodat u ons persoonlijk aan ons jasje kunt trekken met uw klachten, opmerkingen of initiatieven. Mailen mag ook, en u bent uiteraard meer dan welkom op onze openbare vergadering in de Vanger.

Kascontrole 2018

Verslag kascontrole 2018

Naar aanleiding van het afsluiten van het boekjaar 2018 is er, op verzoek van de Dorpsraad Bruinisse, een kascontrole uitgevoerd.

In juni 2019 hebben 2 onafhankelijke, niet bij de Dorpsraad betrokken personen, afzonderlijk van elkaar de administratie gecontroleerd.

In 2018 zijn er totaal 56 boekingen ten laste van de rekeningen van de Dorpsraad geboekt.

Steekproefsgewijs zijn er per controleur minimaal 10 willekeurige boekingen gecontroleerd.

Controle heeft plaatsgevonden aan de hand van, de aan de controleurs, beschikbaar gestelde volledige administratie.

Uit de controle zijn geen bijzonderheden gebleken of oneigenlijk gebruik van subsidie gelden.

Beide controleurs hebben decharge verleend aan het bestuur.

Bestemmingsplan Dreef vastgesteld en ter inzage vanaf 08-07-2019

http://bruinissevoortvarend.nl/node/41