Verslag bestuursvergadering 29-2-2016

 • Opening

 

VZ is verheugd over het toetreden van Marja Maaskant. Ronic heeft J. de Ronde heeft helaas te weinig tijd om het voorzitterschap op zich te nemen. De functie blijft vacant.

 

 • Goedkeuring notulen 25-01-2016

 

Datum volgende vergadering staat verkeerd vermeld, wijzigen naar 29-02-2016.

 

 • Ingekomen stukken te bespreken

 

  1. Bijeenkomst Hartveilig 10-05-2016- Liselotte en Mirjam zijn verhinderd. VZ stelt voor dat in de volgende vergadering te bespreken.

 

 • Financiën-Willem-Jan

 

 1. Stand van zaken: heeft het overzicht verder geprofessionaliseerd en zal iedere maand een screenshot van het banksaldo toevoegen. Er worden geen onregelmatigheden gevonden. PM  stuurt het bestand door aan de DR leden.
 2. Nieuwe bank: bij Knab worden stichtingen niet geaccepteerd en dus wordt het SNS of ASN bank.
 • Evaluatie bijeenkomsten

 

 1. Hondenbeleid-Ronic. Er is een nieuw en positief concept hondenbeleid voor bewoners en toeristen voorgesteld. Hoofdpunten: aanlijn- en opruimplicht binnen de bebouwde kom, na waarschuwing volgt bekeuring. Aanwezigen twijfelden er wel aan of de BOA’s daar tijd voor hebben.
 2. Rijkswaterstaat onderhoud Grevelingenbrug-Nico. Er zal vanaf november groot onderhoud aan de beweegbare brug worden uitgevoerd. Rijkswaterstaat zal eventuele overlast tot een minimum proberen te beperken. DR wordt betrokken bij de voortgang en de communicatie daarover.
 3. Hartveilig-Liselotte
 4. Is een verslag beschikbaar. VZ wil dit graag doorgestuurd zien. Liggen geen actiepunten voor DR.
 5. Buurtschouw-Nico, Ronic. RW heeft een samenvatting opgesteld en doorgestuurd. Vooral de situatie Hageweg-Noordijk werd nauwkeurig bekeken. Mede hierdoor besluit de DR 1malig een klachten inventarisatie op te zetten, samen te vatten en aan de gemeente aan te bieden. Marja wil dit graag als project oppakken. Samen met Ronic zal zij dit gaan communiceren met pers etc.  VZ wil het rapport graag midden april op ludieke wijze aan gaan bieden aan de wethouder.
 6. Watersnood herdenking-Ronic. Zij vond het zeer indrukwekkend, mede omdat het zo stormde.
 7. Bijeenkomst nieuwkomers-Ronic. Zij was daar met haar Syrische buren. De opkomst was groot en allen vonden het een goed idee dat de gemeente deze traditie weer heeft opgepakt.
 • Thema-avond Inbraakpreventie 03-03-2016

 

DR verwacht een behoorlijke opkomst. Ronic en Nico gaan deze avond nogmaals via diverse kanalen onder de aandacht brengen. In de media is er veel aandacht aan besteed.

 

 • Gezondheidscentrum

 

VZ is opgebeld door dhr. Van Kooten die zich zorgen maakt over de haalbaarheid van het gezondheidscentrum in Bru. Hij vroeg hem mee te denken. VZ zal nog gesprek hebben met raadslid van Kooten en de commissievergadering hierover bijwonen. De leden zijn het er unaniem over eens dat de oude Rabobank toch wel de beste plek voor dit centrum zal zijn.

 

 • Actielijst

 

Wordt doorgenomen en bijgewerkt.

 

 • Rondvraag

 

– Wanda: vraagt of we vanaf 1 mei op 1e woensdag v.d. maand kunnen vergaderen. Wanda, PM, VZ en Ronic zijn akkoord. Liselotte en Mirjam moeten dit nog aangeven.  Zo ja, dan kan het vergaderschema worden aangepast en doorgestuurd (ook naar de Vanger)

– VZ: heeft nu smartphone, PM voegt hem toe aan de groepsapp.

– PM: vraag of de postbus echt nodig is? Wanda legt uit dat daar goed over is nagedacht als oplossing voor kwijtrakende post op.

 

 1. Afsluiting

VZ bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng. De volgende vergadering    staat gepland op maandag 4 april as.

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.