Verslag bestuursvergadering 30-03-2015

 

Deelnemers:           Henk Mol (voorzitter), Edith Carelsen (secretaris), Wanda Asmuss-van der Gaag (penningmeester), Nico de Danschutter, Ronic Weijenberg (notulen), Mirjam Roth, Louis Honders

Afwezig mk            Liselotte Groeneveld

___________________________________________________________________________

 • Opening – VZ

 

De vz heet iedereen van harte welkom.

 • Mededelingen – VZ

 

De vz meldt dat Arend helaas zijn plannen om toe te treden bij de dorpsraad om gezondheidsredenen heeft geannuleerd.

 • Goedkeuring notulen 23-2-2015 – VZ

 

Aanvulling op agendapunt 5.

Werkzaamheden Rijksstraatweg door de provincie zullen uiterlijk 12 juli (10 werkdagen) voor de visserijdagen klaar zijn.

Aanvulling op agendapunt 6a

N.a.v. vraag PM: De PM zal in het vervolg bij de kascontrole door de kascommissie aanwezig zijn, PM zal hiervoor de uitnodiging verzorgen.

 • Ingekomen stukken – VZ

 

Ronic geeft aan dat het maken van een lijst met ingekomen stukken veel tijd kost. Zij stelt voor alleen die stukken te bespreken bij punt 4 waar actie op nodig is. De leden vinden dat goed vermits iedereen aan mag geven wanneer hij/zij een stuk besproken wil zien.

 • Financiën

 

  1. Stand van zaken – PM

Op hoofdlijnen is de administratie op orde. I.v.m. niet aanwezige dagafschriften worden er nog kleinigheden uitgezocht. Het postadres van de bank wordt aangepast zodra de inschrijving KvK is gewijzigd. Die wijziging wordt doorgezet na 1 juli as.

  1. Bijeenkomst gemeentesubsidie – Louis

Er zijn een aantal nieuwe richtlijnen:

– jaarlijkse vaststelling wordt per 15/10/2015 een 4-jaarlijkse

– spaartegoed boven € 5.000,– moet een (goedgekeurd) spaardoel krijgen. Aangezien DR Bruinisse een spaartegoed van € 13.000,– heeft is het zaak dat de leden over de spaardoelen nadenken. Na de 24e april zullen we dit op de agenda zetten. Ronic scant de gemeentelijke presentatie in en stuurt ze door.

 • Evaluatie netwerkbijeenkomst 12 maart-Ronic

 

Alle leden hebben deze bijeenkomst als positief ervaren, hoewel sommigen vonden dat de nadruk erg op voetbal werd gelegd en men soms de link naar Bruinisse miste.

We zijn het erover eens dat er in 2016 weer een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie moet komen. Ronic merkt op dat er op 1 november een start met de organisatie daarvan moet worden gemaakt.

 • Dodenherdenking – Ronic

 

Ronic geeft een korte update en zal het programma nog nader met vz doornemen op een later tijdstip.

Edith zal 50 kopietjes maken van het 1e en 2e couplet van het Wilhelmus voor de schoolkinderen.

 • Openbare vergadering 23/04/2015 – Henk

 

Ofschoon deze avond een thema heeft moeten er nog wel een aantal zaken worden ‘afgetikt’: Financiën en samenstelling van het bestuur. Aangaande het 2e punt vraagt VZ of de aspiranten al kunnen aangeven of ze willen toetreden.

Mirjam en Louis zijn positief.

VZ vraagt Liselotte nog persoonlijk naar haar mening. Red: Liselotte heeft inmiddels al aangegeven dat zij graag wil toetreden.

Bezetting van het secretariaat wordt opgeschort naar 1 juli i.v.m. beslissing Ronic.

VZ zit sinds 2011 in de DR en is dus 4 jaar lid en aftredend. Maar hij geeft aan dat hij veel zin heeft in samenwerking met deze club en wil dus voor 4 jaar bijtekenen.

Ronic vraagt of ze dan een hele korte introductie willen voorbereiden.

Tevens ontvangt zij graag van alle leden een (nieuw)  ‘cv’ voor op de website van de DR.

Nico oppert dat een foto van alle leden bij elkaar met een leuke achtergrond mooi zou zijn op de site.

 • Actielijst

 

PM en Nico:

– Hebben een bezoek gebracht aan actiegroep Stop de Windmolens. Deze wil graag de compensatie voor de windmolenplaatsing in 1 x uitbetaald zien om zodoende zonnepanelen van aan te kunnen bieden aan de betreffende huishoudens.

– Daarna hebben ze Marco Spaans van Delta-/Zeeuwind gepraat over ev. meefinancieren van het project Windpark Krammer. Dat kan alles wanneer je in dat gebied woonachtig en lid bent (kost € 10,–p/jaar). Verder komt er een bedrag van € 150.000,– vrij: € 30.000,– voor Bruinisse wanneer het project draait in 2018 (gedurende 15-20 jaar beschikbaar). Dit geld moet door een aparte stichting worden beheerd en wordt uitgekeerd aan duurzaamheidsprojecten. De vz wil dit als toekomstig agendapunt terug zien (actielijst PM)

De rest van de actielijst wordt bijgewerkt.

 • Rondvraag

 

Wanda:

– Gaat op vakantie en vraagt Ronic om de bestelling van notitieblocs en pen over te nemen.

– oppert een vergadercyclus van 6 weken, maar de leden hebben geen moeite met de huidige frequentie van 4 weken.

VZ:

vraagt Ronic het archief bij hem op te halen en in te scannen waar nodig.

heeft het idee van de Rode Kruis loop geopperd tijdens de Wielerronde.

wil het project over AED’s graag op de agenda van de volgende bestuursvergadering zien ( overleg/uitnodigen P. Aarnoudse )

Ronic:

– status jeugd&alcohol: ondanks diverse herinneringen komt er weinig respons van de burgemeester. Heeft Marleen van Kooten gevraagd om e.e.a. van haar kant aan te zwengelen.

– cursus gemeentepolitiek: va 20 april kan iedereen behalve op woensdag.

– krijgt goedkeuring op haar vraag over de aanschaf van vuilrapers voor de zwerfvuilactie (prijs ca. € 2,– )

– heeft de overlast van hangjeugd op persoonlijke titel gemeld bij de straatcoaches.

Nico:

– krijgt goedkeuring op zijn suggestie om de raad een bedankje te sturen voor hun steun aan plan Meuwsen. Ronic zal het logo aan hem sturen.

– Koningsdag: Ronic zal gedecoreerden de uitnodiging en een bloemetje namens de DR gaan brengen zodra bekend. Nico zorgt ervoor dat zij de namen/adressen doorgestuurd krijgt.

 •  Afsluiting

 

De VZ bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng. De volgende bestuursvergadering staat gepland op 18 mei as. om 20.00 uur.

 

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.