Verslag bestuursvergadering 18-05-2015

Deelnemers:                 Henk Mol (voorzitter), Edith Carelsen (secretaris), Wanda Asmuss-van der Gaag (penningmeester) , Ronic Weijenberg (notulen), Liselotte Groeneveld

Afwezig m.k.                 Nico de Danschutter, Louis Honders, Mirjam Roth

__________________________________________________________________________

 1. Opening

VZ heet iedereen van harte welkom en leidt de gast in.

 1. Project Hart Veilig – P. Aarnoudse

N.a.v. een motie ondersteunt de gemeente 5 jaar een eilandbrede uitrol van het project Hart Veilig. Dit houd in dat er een inventarisatie van de momenteel aanwezige AED s  wordt gestart. Het doel is om in iedere kern een aantal AED ‘s te krijgen. Een goede AED wordt geplaatst in een geïsoleerde, verwarmde buitenkast.

Mogelijke investeringen welke nodig zijn worden niet door gemeente gedaan.Hiervoor zal Rode Kruis draagvlak moeten vinden in de kernen. Daarbij hebben ze de dorpsraden bij nodig. Startavond ma 1 juni project Hartveilig daarbij graag van iedere dorpsraad 1 afgevaardigde. In kaart brengen waar ze hangen, wie de eigenaar is, of ze 24 uur per dag bereikbaar zijn, etc zijn zaken die uitgezocht moeten worden.

We worden uitgenodigd. Edith wil daar naar toe.

Aanvullend bespreken we nog een mogelijke activiteit: Comité Wielerronde wil activiteiten uitbreiden. We denken aan een Rode Kruis Wandeltocht. Verzoek om dit bespreekbaar te maken zijn bestuur.

 1. Mededelingen
 • Wanda vraagt Ronic volgende vergadering een notitieblokje voor alle leden mee te brengen.
 1. Goedkeuring notulen 23-4-2015

Worden voor akkoord bevonden. Kunnen op de website worden geplaatst en verstuurd naar de gemeente.

 1. Ingekomen stukken
  1. Uitnodiging SMWO Thuis in de Kern 15-6-2015 – Edith en Liselotte gaan.
  2. Uitnodiging gemeente Bijeenkomst Maatsch. Voorz. 26-05-2015 – Edith en Henk gaan
  3. Vaststelling ongewijzigd bestemmingsplan Gemeente – is DR mee eens, dus geen reactie nodig.Financiën
 2. Stand van zaken – Wanda

VZ keurt het financieel overzicht goed. Ronic vraagt PM vooral van bank te wisselen zoals de kascommissie heeft aanbevolgen. Secr. Stelt voor een bank te kiezen welke maatschappelijk betrokken is. PM zal dit onderzoeken.

 1. Vaststellen spaardoelen – Wanda/Henk (+afspraak gemeente)

Totaal spaartegoed is € 13.000,–. Wij dienen dus € 8.000,– te labelen. Voorlopig bestemmen we als volgt:

– scouting gebouw inrichten/inventaris

– Hart Veilig project voor AED

– promotie duurzame projecten

– Thuis in de Kern

– Bru zoals het was

– bruus arrangement

– nader te benoemen evenement

– Jeugd& alcohol

– vervoer Pul/Ouderen

 1. Evaluatie bijeenkomsten
  1. Openbare Dorpsraad Vergadering 23-04-2015- Henk

Veel positieve reacties ontvangen. PM heeft echter iemand gesproken van een organisatie die schijnbaar niet was uitgenodigd. Ronic laat weten dat deze club wel is aangeschreven. VZ vond de kennismakingsronde erg waardevol. Er gebeurde iets. Ronic zal iedereen de inventarisatie doorsturen. VZ beraad zich over volgende stap(pen) en stelt voor steeds 2 of 3 zaken aan te pakken. Secr. en Ronic noemen de jeu-de-boule club (slechts partijen bij elkaar brengen) en een folder waarin alle clubs en hun activiteiten staan genoemd. Ronic zal contact opnemen met DR Renesse (hebben dit al gedaan) en secr. maakt een concept oproep ter inventarisatie.

  1. Koningsdag 2015 – Ronic

Was dit jaar een prachtig feest: mooi weer en goede locatie. Gezien de negatieve effecten voor het milieu zullen we de BOC een vriendelijk verzoek sturen om alternatief voor ballonnen oplaten te onderzoeken.

  1. Dodenherdenking 2015– Ronic

Werd enorm goed bezocht. Redenen hiervoor kunnen zijn:

 • op tijd en treffend gecommuniceerd met de scholen, via bru.nu, facebook en kranten.
 • 70 jaar vrede

Het programma klopte goed. Voortaan delen we het Wilhelmus uit aan de ingang van de begraafplaats. Raad besluit het volgend weer op dezelfde wijze te doen. Omdat Wim Jumelet niet meer bij De Vlieger werkt moeten we zelf een geluidsinstallatie regelen

  1. OVB 11-05-2015 – Henk

VZ is samen met PM en secr. aanwezig geweest. Hebben het gehad over

 • Samenwerking en support evenementen
 • Nieuwjaarsreceptie 2016; besloten is tot samenwerking, wel op tijd beginnen.
 • Evaluatie netwerkevent; werd door het OVB ook als prima bestempeld (wel veel nadruk op voetbal) Besloten werd om het in 2016 weer te doen maar dan op andere locatie en met ander thema.

Weinig feedback en geen update ontvangen. Dit overleg moet nog even wennen. Ronic zal hen nu bij de DR uitnodigen op 29/6:

– H. Gravestein. 19.30 uur

– OVB 20.00 uur

Agendapunt: de toeristen weten de winkels vaak niet te vinden : winkelroute??

 1. Actielijst

Wordt bijgewerkt

 1. Rondvraag

Wordt geen gebruik van gemaakt.

 1. Afsluiting

De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering om 22.00 uur.

De volgende bestuursvergadering staat gepland op maandag 29/6 vanaf 19.30uur

 

 

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.