Notulen bestuursvergadering dorpsraad 20-01-2015

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Bruinisse

Datum:                  20-01-2015

Aanvang:                20.00 uur

Locatie:                  Dorpshuis

Deelnemers:           Henk Mol (voorzitter/vz), Edith Carelsen (secretaris/secr.), Wanda Asmuss-van der Gaag (penningmeester/pm), Nico de Danschutter, Ronic Weijenberg (tijdelijk secretaris/secr. en notulen),

Aspiranten:             Liselotte Groeneveld, Kees Ijzelenberg, Arend van der Woude

Afwezig met vk:      Mirjam Roth (vakantie), Louis Honders (operatie)_________________________________________________________________________

 1. Opening

De vz heet iedereen, ook de aspiranten, welkom op de vergadering. Omdat er veel nieuwe gezichten zijn begint de vz met een voorstelrondje en hij laat weten dat Ronic tijdelijk het secretariaat zal op zich zal nemen. De pm kondigt aan dat zij aan het einde van het jaar uit Bruinisse zal vertrekken waardoor haar functie vacant komt. Mw. Carelsen geeft aan dat zij haar secretariaatswerkzaamheden wil beëindigen om gezondheidsredenen.

 1. Mededelingen

VZ:

 • Vraagt Kees hoe zijn indruk was van bijeenkomst Zelf Zorg-Goed voor elkaar. Hij zag een aantal presentaties van het SMWO. Nadruk lag bij eenzame ouderen. Men zoekt vrijwilligers. Secr. scant formulier in en zal de organisatie om een samenvatting van de bijeenkomst vragen. Daarna plaatsing op bru.nu
 • Voor de traditionele nieuwjaarsreceptie is het inmiddels wat laat. De ondernemersvereniging Bruinisse (OVB) organiseert samen met de Bruse Boys in maart een business evenement en heeft DR gevraagd aan te sluiten.

De leden zijn bang dat de locatie en deelnemers een deel van de Bruse inwoners zullen uitsluiten. VZ geeft voorkeur aan een eigen 2015 borrel met de OVB en zal dit aan de secretaris van de OVB laten weten. Liselotte zou graag meehelpen organiseren. REDACTIE: voortschrijdend inzicht: DR gaat toch deelnemen aan dit evenement.

 1. Goedkeuring notulen

Wijziging: 24 november moet worden: 16 december. Hierna worden de notulen goedgekeurd.

 1. Project Thuis in de Kern

SMWO heeft project dit opgestart. Toen heette het nog VITOK. Inmiddels is het uitgegroeid naar een bredere beweging. De gemeente heeft dit omarmd en wethouder van de Bos heeft de kernen die meededen een cheque van € 1.000,– gegeven. DR Bru had zich in eerste instantie niet aangesloten omdat het puur de ouderen aanging. Daar kwamen vragen op vanuit de kern. Toen is daar alsnog op ingezet. Op 7 januari jl is hier een voorlichtingsbijeenkomst over geweest.

In Dreischor is inmiddels een startavond georganiseerd met alle verenigingen en stichtingen (Zeeuwland-kerken-dokters-scholen enz.) Er werd een inventarisatie gemaakt: was is goed en wat kan beter. Er ontstond een bewustzijn om meer samen te werken: vitale mensen gaan meer doen voor de kwetsbaren. Mels Hoogenboom(SMWO) wel iets dergelijks ook doen in onze kern. VZ ziet een combi met openbare vergadering in april. VZ stuurt convenant met Dreischor door zodat we dit kunnen doornemen. Alle (aspirant)leden zijn voor. Secr. zal 2 beschikbare data opvragen bij wethouders Verseput en vd Bos. VZ bespreekt e.e.a. met Mels Hoogenboom.

 1. Opstellen activiteitenplan Dorpsraad Bruinisse 2015

Mariëlle Schenk, onze gemeentelijke programma manager heeft hierom gevraagd. De lijst voor 2014 wordt doorgenomen en waar nodig aangevuld/gewijzigd. Secr. stuurt deze versie naar mw. Schenk. De folder voor 2015 is al rondgestuurd. VZ heeft deze digitaal beschikbaar en zal deze aan iedereen rondsturen.

 1. Financiën

PM heeft nog rekeningen over 2014 binnen gekregen. VZ zal deze toevoegen aan de jaarrekening 2014 en rondsturen met het verzoek deze door te nemen en eventuele opmerkingen door te geven op de volgende vergadering. De goedgekeurde versie worden dan voorgelegd aan de kascommissie 2015 (Kees Hoogerwerf+Ronic Weijenberg)

 1. Behandeling subsidieaanvragen 2015

Omdat we het idee hebben dat we div. aanvragen missen zal de secr. met de volgende organisaties contact opnemen:

Visserskoor, Huize Gezelligheid en Ons Genoegen.

Wij zullen alle aanvragers een uitnodiging sturen om persoonlijk toelichting te komen geven op de aanvraag (incl. vraag om verantwoording van subsidiebesteding 2014)

 1. Taakverdeling en activiteitenlijst

Deze wordt doorgenomen en aangepast. Zie nieuwe lijst.

 1. Rondvraag

Ronic:

 • wil graag de NAW gegevens van alle aspirant leden ontvangen en zal een verzoek rondsturen.
 • stelt voor een postbus te huren zodat DR post niet rond gaat zwerven. Iedereen vindt dat een goed idee. PM zal de aanvraag indienen.
 • gaat ervoor zorgen dat alle nieuwe leden de cursus gemeentepolitiek kunnen gaan volgen.

Arend:

 • Benadrukt dat hij eerst alles in zich op wil nemen voordat hij toe treedt. Wanneer men wil toetreden dan zal dat op de openbare vergadering in april gebeuren. Tot die tijd kunnen alle aspiranten zich oriënteren op wel of niet toetreden.
 • Hij kijkt uit naar een eigen project zoals verkeersveiligheid.

Nico:

 • Dringt erop aan dat de dodenherdenking op de agenda vd volgende vergadering komt.
 • DR moet afspreken met Windmolens AJP. Nico en PM nemen dat op
 • Ria Geluk wil iets gaan doen aan het 50-jarig bestaan Grevelingendam. Nico wil daar als DR bij aansluiten. Iedereen vindt dat een goed idee. Hij neemt contact op met Ria.

Wanda:

 • Is 1e 3 weken van april is afwezig i.v.m. vakantie.
 • Oppert om een pen en schrijfblok te laten maken voor DR zodat die op de vergaderingen kunnen worden uitgedeeld. Secr. vraagt prijzen op.

Kees;

 • Wil op de 24e naar de bijeenkomst in Goemanszorg. Secr. stuurt PDF door.
 • Gaat zijn idee voor een beeld in het centrum doorspelen naar de OVB.
 • Hij heeft geen office software op zijn computer en wil daarom graag alle stukken in PDF ontvangen.

Henk:

 • Gaat op 5 febr. naar bijeenkomst herinrichting Noorddijk op het gemeentehuis. Wie mee wil mag aanschuiven.
 • 10.Afsluiting

VZ bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid. De volgende vergadering is op maandag 23 februari om 19.30 uur in het Dorpshuis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.