Notulen bestuursvergadering Dorpsraad 29-09-2014

Verslag Bestuursvergadering Dorpsraad d.d. 29 september 2014

Aanwezig; Henk Mol (voorzitter), Wanda Asmuss-van der Gaag (penningmeester) en Edith Carelsen (secretaris, notulen).

Afwezig: Nico de Danschutter

Gast: de heer Jansen van Connexxion

  1. Opening en vaststellen van de agenda.

Henk opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij heet de heer Jansen extra welkom in verband met agendapunt 3. De agenda wordt vastgesteld.

  1. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

  1. Connexxion – de heer Jansen.

Hedenavond is als gast aanwezig de heer Jansen van Connexxion.

Doel van het gesprek is te bezien of er mogelijkheden zijn voor nachtdiensten ten behoeve van diverse doelgroepen: ouderen (voor o.a. theaterbezoek in Zierikzee of Rotterdam) en de jeugd (niet alleen stappen, maar ook festivals e.d.). Hiertoe stelt de voorzitter van de Dorpsraad enkele vragen aan de heer Jansen.

Eerst een korte toelichting van de heer Jansen: In eerste instantie is de Provincie Zeeland opdrachtgever. Deze bepaalt ook het aantal uren dienstregeling en betaalt hier ook voor. Alle buiten de dienstregeling vallende opties zijn niet of nauwelijks bespreekbaar. Dit houdt in dat de Provincie betaalt voor de diensten die vallen tussen 7 uur ‘s morgens tot 11 uur ’s avonds. Deze tijden zijn ruim dertig jaar niet gewijzigd. Dit geldt voor heel provincie Zeeland (Schouwen-Duiveland). Dus in de nieuwe concessie (aanbesteding) is dit gelijk gebleven. De heer Jansen adviseert om bij de provincie Zeeland na te gaan of er nog financiële ruimte is voor extra ritten in de nachturen voor de beoogde doelgroepen. Houd er rekening mee dat er momenteel 3,5 miljoen per jaar wordt bezuinigd/gekort op het huidige budget.

De provincie Zeeland heeft de vervoerders de gelegenheid gegeven om te reageren op het aanbestedingsbudget. Momenteel is er sprake van een gunning aan Connexxion. Eén van de vervoersbedrijven heeft tegen deze beslissing bezwaar aangetekend. Daarnaast heeft deze organisatie een voorlopige voorziening aangevraagd, maar dat wordt pas behandeld na de afronding van de bezwaarprocedure. De huidige concessie loopt tot half december en wordt gedurende het lopende proces nog voortgezet tot de definitieve uitspraak in de beroepsprocedure.

Op de vraag of er een nachtbus rechtstreeks via Connexxion geregeld kan worden en wat de kosten zijn, antwoordt de heer Jansen hier niet direct een antwoord op te weten, omdat dit een vrij complexe berekening is. Wel dat een bijdrage van degenen die vervoerd willen worden gevraagd zal moeten worden.

Hoe zit het met de verbinding met de overige busmaatschappijen in bijvoorbeeld Goeree-Overflakkee? De verhoudingen zijn goed, alleen zijn er op financieel gebied complexe afspraken over de regeling over bijvoorbeeld abonnementen.

Conclusie DR: we zullen eerst bij provincie Zeeland nagaan of zij bereid zijn om mee te gaan in de uitbreiding van de dienstregeling, met name op de vrijdag en zaterdag (avonduren). Mocht dit tot niets leiden, dan zullen wij ons beraden over alternatieven. Bijvoorbeeld extra inkoop via TCR: de horeca in Renesse heeft afspraken met dit bedrijf voor extra vervoer van de nachtgangers.

  1. Evaluatie gesprek wethouder over dorp- en stadsraden richting dorpraad 2.0

Maandag 25 augustus 2014 is de wethouder van dorps- en stadsraden langs geweest om kennis te maken met de DR Bru. Eén van de vragen is op welke wijze de DR Bru de leefbaarheid in haar kern tracht te bevorderen. Momenteel zijn wij als DR actief bezig om de stichtingen en verenigingen te ondersteunen, niet alleen financieel maar ook op personele wijze. Voorstel is om in 2015 de werkwijze van de DR te wijzigen, namelijk meer door de stichtingen en de verenigingen op persoonlijke wijze hun verzoek om financiële ondersteuning toe te lichten en te tonen op welke wijze de financiën zijn besteed. Over deze werkwijze zal verder uitgewerkt worden en wordt project Dorpsraad 2.0 genoemd.

  1. Financiën.

Geen wijzigingen. Wanda merkt op dat zij nog geen nieuwe afschriften heeft ontvangen over de afgelopen maanden. Edith geeft aan dat zij geen afschriften heeft ontvangen. Vermoedelijk is er geen adreswijziging aangegeven. Edith en Wanda sturen per direct hierover een mailtje richting Esther                                                                                                                                                                            

6.Taakverdeling en activiteitenlijst

Geen wijzigingen. Afgesproken wordt dat Wanda woensdag 1 oktober a.s. de spullen van het secretariaat aan Edith terug geeft. *                                                                                               

7.Rondvraag

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

8.Afsluiting

De volgende vergadering vindt plaats op 27 oktober 2014 in De Vanger om 20.00 uur

*Is inmiddels gebeurd!

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.