Verslag openbare vergadering 17-04-2014

Dorpshuis De Vanger, Molenstraat te Bruinisse.

1. Opening door voorzitter Henk Mol
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en heet ook Burgemeester Rabelink en Wethouder Verseput van harte welkom. Hij neemt de agenda kort door. Hij noemt de aanwezigheid van de dorpsraad op de beursvloer eerder die week en de 2 matches die daar zijn gesloten:
1. gastles over werking gemeentebestuur voor de nieuwe dorpsraadleden (tegenprestatie advies over project en alcohol) en
2. Notaris Klaassen zal de op te richten stichting Mountainbike Parcours Grevelingendam gratis oprichten (tegenprestatie MTB clinic voor het notariskantoor).
Hij is blij dat het Huttendorp voor de 2e zal worden georganiseerd. Verder noemt hij het ‘rondje Bru’ met diverse ambtenaren dat al fietsend is afgelegd. Daar zijn diverse zaken gepasseerd: het wandelpad in het park zal, vanwege de huidige slechte staat, opnieuw worden bestraat, het niet plaatsen van een verkeersspiegel op de Noordijk welke voor een gevaarlijke schijnveiligheid zal kunnen zorgen, hardrijders in de bebouwde kom en de facelift van de Hageweg en het viaduct als entree voor de toerist.

2. Financieel overzicht 2013
De kascommissie, bestaande uit Mw. C.M. Weijenberg en dhr. K. Hoogerwerf (afwezig) hebben de financiële stukken akkoord bevonden. Mw. Weijenberg gaf de penningmeester nog enkele aanbevelingen mee voor het komende jaar, welke aan haar zijn overhandigd.
De stukken zijn voor eenieder inzichtelijk op verzoek.
Mw. C.M. Weijenberg treed na deze 2e keer af. Aftredend secretaris stelt zich beschikbaar om samen met dhr. Hoogerwerf de kascommissie voor 2014 te vormen. Mw. Weijenberg krijgt een attentie overhandigd voor haar inspanningen. Mw. Kuit stelt voor dat Mw. Weijenberg senior een goed dorpsraadslid zou zijn, maar daar bedankt ze voor.

3. Nieuwe samenstelling bestuur
De dorpsraad neemt die avond afscheid van penningmeester Esther Kievit-Roth (sinds 2006 actief) en secretaris Ronic Weijenberg (sinds 2010). De voorzitter haalt diverse kwaliteiten, projecten en evenementen aan waarin beide leden zich succesvol hebben ingezet. Zowel de scheidende penningmeester als secretaris spreken de zaal toe, bedanken voor het in hen gestelde vertrouwen en wensen hun opvolgers succes. Ronic Weijenberg wordt door de burgemeester bedankt voor haar inzet voor het project jeugd en alcohol. Zij stemt in met zijn verzoek om toch vooral hem te blijven adviseren in deze kwestie. De voorzitter stelt de nieuwe penningmeester mw. Wanda Asmuss en secretaris mw. Edith Carelsen voor. Er blijken geen bezwaren tegen de benoeming van beide dames en daarmee verwelkomt de voorzitter hen in de dorpsraad.

4. Presentatie SMWO Welzijn op Schouwen-Duiveland.
SMWO Welzijn Schouwen-Duiveland is een brede welzijnsorganisatie, die diensten
aanbiedt op het gebied van welzijn, sport en maatschappelijk werk. Deze organisatie
staat voor een inclusieve samenleving, waar iedereen mee kan doen.
Men gaat uit van de eigen kracht van mensen, verbinden de kwetsbare en krachtige burgers met elkaar en gaan uit van het probleemoplossend vermogen van de burgers in wijken en dorpen. Door de unieke combinatie van welzijn en maatschappelijk werk kan SMWO zowel collectieve ondersteuning als individuele bieden. SMWO zet zich in voor een leefbaar Schouwen-Duiveland en voor een samenleving waar iedereen aan mee kan doen. SMWO doet dat op verschillende manieren. Men ondersteunt burgers die de leefbaarheid in hun wijk of dorp willen verbeteren door het organiseren van activiteiten met en voor burgers van jong tot oud die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben.
U kunt bij het SMWO aankloppen:
– als u actief wilt zijn in uw buurt of woonplaats
– als u hulp of advies nodig heeft
– als u iets wilt doen voor een ander
– als u leuke en interessante activiteiten zoekt
Op veel gebieden werkt SMWO samen met de inwoners. Daarnaast ook met organisaties op onder andere het gebied van wonen, onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid, maatschappelijke dienstverlening en sport.

Mw. Weijenberg stelt de vraag in hoeverre de jongerenwerkers De Pul zullen ondersteunen en krijgt als antwoord dat zij meer in contact zullen treden met het bestuur om samen met hen te kijken welke mogelijkheden er zijn om een succesvol voortbestaan mogelijk te maken. Zo zou er ook gedacht kunnen worden aan een Bruse editie van Regio Ruis.
Op de vraag van mw. Kuit of Brogum moet verdwijnen wordt haar verteld dat dit zeker op termijn zal gebeuren (het pand is oud en voldoet niet meer aan de eisen)

5. Meer macht voor uw dorpsraad?
De voorzitter licht dit agendapunt toe. Burgerparticipatie is prikkelend vanuit verkiezingsretoriek. Zorgraad en zorgwethouder zijn ook genoemd in aanloop naar verkiezingen maar zijn er niet gekomen. Wethouder Cees vd Bos reageert hierop dat er in nieuw college wel een zorgwethouder is.
Gevraagde toelichting op uitspraak ‘meer macht voor de dorpsraad’ leid naar de participatieladder, motie burgerparticipatie en betekenis dorpsraad. Participatiesamenleving politieke woord van 2013. Gelijk spagaat welke naar voren komt; woord van 2013 van alle categorieën = selfie.
nov 2012 infobijeenkomst , nog veel onduidelijk, maart 2013 debat verandering in sociale domein door WMO adviesraad. Nederland loopt niet voorop, In bijv. Bulgarije is referendum ed al in wet verankerd. Gelijk ontstaat dan wel de angst voor wetmatigheid waarin een uitzondering gelijk weer precedenten schept en daarom niet wordt toegestaan. Perspectief richting netwerksamenleving; gestrande samenleving waarvan kosten uit de hand lopen met terugtredende overheid en zelfredzaamheid als noodzakelijk gevolg.
3 pagina ‘s aanbevelingen, 1e 2 pagina ‘s per direct (2014) voor ambtelijke organisatie, raad en college, op 3e pagina komen burgers 2 x voor voor termijn 2014 – 2018. Oproep adequaat te reageren op initiatief burgerparticipatie.
1e reactie: intern stuk, maar wat veranderd er eigenlijk? Alle bestuur- en beleidsstukken zijn online te vinden of opvraagbaar. Moet de gemeente nog meer tegemoetkomen aan burger of is alles al beschikbaar? Wat ons betreft is er niet direct meer actie nodig om burger meer te betrekken bij bestuur en beleid cq dorpsraad meer macht toe te kennen.
Op de vraag van een aanwezig lid van de SP antwoordt de voorzitter dat participeren meedoen betekend.

6. Afsluiting en napraten
Vanuit de zaal worden de volgende vragen gesteld:

Dhr. Cees Heule spreekt namens een mevrouw uit de Hertenhof: zijn zou graag een parkeerverbod zien op de kruising Grevelingenstraat-Dr.de Kockstraat omdat er vaak auto’s vlak op de hoek staan en zodoende gevaarlijke situaties ontstaan. De voorzitter beloofd dit aan te kaarten bij de gemeente.

Mw. Kuit merkt op dat er veel ingebroken wordt in de kern. De voorzitter stelt dat dergelijke informatie vanuit een andere hoek ook tot hem is gekomen. Nico de Dansschutter zal daarover contact met de wijkagent opnemen. De secretaris zal de aanbevelingen die de wijkagent eerder heeft gegeven nogmaals op www.bru.nu laten zetten om bewoners te waarschuwen en te informeren.
Bovendien stelt Nico dat men op www.politie.nl/mijn-buurt na kan kijken wat er in de buurt gebeurd.

Een fractielid van de SP signaleert het lelijke ‘gat van bru’ en vraagt of de dorpsraad hier niet meer op kan inzetten. De voorzitter licht toe wat de dorpsraad de laatste jaren heeft ondernomen om de ontwikkeling van het Bruse centrum vlot te trekken en signaleert dat er nu langzaam aan dingen staan te gebeuren.

De voorzitter sluit om 21.40 uur de vergadering, waarna de aanwezigen nakaarten aan de bar.

This entry was posted in Verslagen Openbare Vergaderingen. Bookmark the permalink.