Notulen openbare vergadering 10-11-2013

Dorpshuis De Vanger, Molenstraat te Bruinisse.

1. Opening door voorzitter Henk Mol
De zaal is gevuld met ca. 35 aanwezigen. De voorzitter heet de aanwezigen en de gasten voor agendapunt 2 en 4 van harte welkom op de vergadering.

Hij begint met te refereren aan het artikel in de PZC, verschenen nadat de dorpsraad had aangekondigd zich niet meer in te willen zetten voor de ontwikkeling van het centrum. De Dorpsraad is al jaren bezig met de urgente en complexe slechte staat van het centrum. Toen de voorzitter toetrad tot de Dorpsraad moesten er snel een aantal panden worden ‘ingepakt’ totdat er na 2 jaar definitief een aanvang met de upgrade zou worden gemaakt. Doordat de financiële crisis toesloeg kwamen de ontwikkelingen tot stilstand. Na een verzoek van de burgemeester kwam het plan om via een ondernemers enquête de boel vlot te trekken door bij sleutelpartijen navraag te doen over kansen en beperkingen. Hiervan is eind 2012 een rapport is bij het college neergelegd. Hier is echter niets mee gedaan. De voorzitter benadrukt dat de leden nooit gesomberd hebben maar ze willen ook geen valse hoop wekken en stellen vast dat de ontwikkeling van het Bruse centrum geen prioriteit is voor de gemeente Schouwen-Duiveland. De aanwezige wethouder Verseput geeft aan in de rondvraag op dit besluit te zullen reageren.

Verder haalt hij de wervingsactie voor nieuwe laden aan. Door de verhuizing van Eric Meerdink bestaat de raad nog slechts uit 4 leden en 1 adviseur. De gewenste uitbreiding zou ervoor kunnen zorgen dat de Dorpsraad nog meer energie kan steken in zaken die de leefbaarheid bevorderen of behouden zoals tal van projecten en evenementen. Nuchtere edoch enthousiaste Bruenaren met een eigen mening (boven 16 jaar) en een aantal vrije uren worden opgeroepen zich beschikbaar te stellen.

Hij licht het thema van de avond toe: verenigingsleven. Bru bruist maar er zijn ook zorgen over het voortbestaan van verenigingen en stichtingen. De voorzitter vertelt een klein verhaal met de moraal:
Het geheel is meer dan de som der delen. Waarin hij benadrukt dat samenwerking meer teweeg kan brengen dan 1 individu ooit voor elkaar zal kunnen krijgen.
Daarom heeft de Dorpsraad 2 partijen uitgenodigd die hun eigen ideeën hebben over hoe die samenwerking kan worden ondersteund en gestimuleerd.

2. Presentatie Made in Zeeland, de heer E. Odinot / mw. A. Overwater over Tijdpunten Project
Deze presentatie is na te lezen op de website: www.dorpsraad-bruinisse.nl Door het tijdpuntensysteem worden mensen beloond wanneer ze zich inzetten voor medemens en omgeving. Nader bijzonderheden zijn na te lezen op: www.tijdpunten.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden als deelnemer of verzilverpartner. Tevens kunt u uw project aanmelden ( denk aan evenement zoals Koningsdagviering, opruimactie etc . )

3. Pauze

4. Presentatie door bestuursleden Rotary Club Zierikzee: Kansen en bedreigingen voor het verenigingsleven anno 2013
Aankomend voorzitter mw. Corine Baars verteld over het ontstaan en de doelstellingen
van Rotary wereldwijd en van Rotary Club Zierikzee in het bijzonder. Daarna gaat dhr. J. Paauwe verder in op wat deze club op Schouwen-Duiveland doet. Zo ondersteunen ze goede doelen soms financieel, maar meestal assisteren ze in de organisatie van evenementen ( zoals het men evenement ). De leden hebben hun eigen specialiteit en netwerk dat ze inzetten om zaken voor elkaar te krijgen. Rotary Club Zierikzee hoopt met deze presentatie meer voeling te krijgen met de behoeften die er in een kern als Bruinisse leven. Meer informatie is te vinden op: www.rotaryzierikzee.nl of een email sturen naar: secretaris@rotartzierikzee.nl

5. Rondvraag
– Wethouder Verseput haakt eerst in op het vorige agendapunt door te vermelden dat hij als fietsliefhebber zeer blij is met het fietsevenement dat de Rotary mede organiseert.
Hij gaat verder door te benadrukken dat hij de teleurstelling van de Dorpsraad kan begrijpen. Maar dat er soms geen invulling gegeven kan worden aan de verwachtingen die er leven in een kern. De voorzitter benadrukt dat hij niet de indruk heeft dat de invulling van het centrum prioriteit heeft op het gemeentehuis en dat het allemaal te lang duurt.
De wethouder laat weten dat er diezelfde week nog contact op is genomen met de Dorpsraad om het gesprek toch weer op te pakken. De voorzitter heeft hier reeds positief op gereageerd.
– Secretaris Ronic Weijenberg licht de voortgang van de plannen voor het mountainbike parcours op de Grevelingendam toe. Er is eindelijk een partij gevonden ( fietsclub in Oude Tonge ) die de schouders onder de uitvoering ervan wil gaan zetten. Het wachten is nu op een goede tekening van het gebied waarop de gewenste route zal worden uitgezet waarna men in gesprek gaat met de beheerder van het gebied. Zij zoekt een contactpersoon in Bruinisse die portefeuillehouder van het project wil zijn om haar enigszins te ontlasten.
– Hierop inhakend laat de wethouder weten dat er reeds verregaande plannen zijn voor een ecolodge op de Grevelingendam. Maar waarschuwt Bru voor het plan van Zeeuwind voor een aantal zeer grote windmolens op diezelfde dam.
– Verder meldt de wethouder dat de gronduitgifte Riekusweel IV is gestart. De mensen die op de interesselijst staan zullen persoonlijk door de gemeente worden benaderd.
– Mw.Haeck vraagt of het toegestaan is om aan de Zijpe zijde van de Grevelingendam de kitesurfsport te beoefenen. De secretaris zegt toe dit te zullen uitzoeken.
– Secretaris Ronic Weijenberg komt terug op een rondvraag uit de voorjaarsvergadering over toenemend vandalisme en fietsendiefstal bij de bushalte. Er is een gesprek geweest met Hak Beveiliging over het ophangen van (dummy) camera’s. Helaas blijkt het effect van dummy camera’s zeer kortstondig ( men weet zeer snel dat er toch niet gefilmd wordt ) en is dus niet effectief. Het ophangen van een echte camera is slechts zinvol wanneer de beelden worden uitgelezen. De dorpsraad ziet hier geen mogelijkheid toe. Bovendien dient daarvoor constante stroom en een internetverbinding aanwezig te zijn. De kosten hiervan zullen niet door de gemeente worden overgenomen (eerder is een verzoek tot camerabewaking van het havenplateau al afgewezen).
De dorpsraad heeft echter wel aangedrongen op extra politiesurveillance, het probleem onder de aandacht gebracht van de buurtcoaches en heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend om de fietsenstalling te vergroten en het groen te snoeien om een meer open beeld te creëren. Verder blijken er vooral op de vrijdag- en zaterdagavond incidenten plaats te vinden. De dorpsraad roept daarom op om op die dagen geen fietsen in de stalling achter te laten. Verder is het natuurlijk aan te raden een deugdelijk slot op te fiets aan te brengen.

6. Afsluiting en napraten
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur en nodigt de aanwezigen uit om na te praten aan de bar.

This entry was posted in Verslagen Openbare Vergaderingen. Bookmark the permalink.