Bestuursvergadering 17-12-2013

Agenda bestuursvergadering Dorpsraad Bruinisse

Datum: 17-12-2013
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Bij Nico thuis: Grevelingenstraat 16
Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Nico de Danschutter , Esther Kievit, Edith Carelsen en Wanda Asmuss-van der Gaag
Afwezig m.k.: Wim Jumelet

___________________________________________________________________________

1. Opening
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering
3. Ingekomen stukken december
4. Planning nieuwjaarsetentje en Nieuwjaarsreceptie – Ronic/Henk
5. Hardrijders in de bebouwde kom – Henk
6. Dorpshuis – Wanda
7. Windmolenpark – Henk
8. Financiële stand van zaken – Esther
9. Rondje projecten en updates – allen
10. Wat verder ter tafel komt
11. Afsluiting

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen, Vergaderingen. Bookmark the permalink.