Bestuursvergadering 29-10-2013

Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Esther Kievit, Nico de Danschutter en Wim Jumelet
Gast: Edith Carelsen
Afwezig m.k.: –
_________________________________________________________________________
1. Opening en welkom aspirant lid Edith
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering
3. Ingekomen stukken oktober
4. Financiële stand van zaken – Esther
5. Evaluatie openbare vergadering – Henk
6. Update overleg centrumgebied – Henk
7. Rondje projecten en updates – allen
8. Wat verder ter tafel komt
9. Afsluiting

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen, Vergaderingen. Bookmark the permalink.