Bestuursvergadering 24-09-2013

Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Esther Kievit, Nico de Danschutter
Afwezig m.k.: Wim Jumelet
___________________________________________________________________________
1. Opening
Wim heeft zich afgemeld om persoonlijke redenen. Henk vertelt over de voortgang van zijn herstel en heeft hem gevraagd om zijn visie op zijn toekomst bij de raad. Wim heeft aangegeven zijn bijdrage te zullen leveren, ook wanneer hij niet aanwezig kan zijn.

2. Goedkeuring notulen vorige vergadering
Worden zonder commentaar en/of aanvullingen goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken september
2013.09.01 Klaverblad Uitnodiging mantelzorg cursus allen ter info
2013.09.02 R. van Veldhuizen Email diverse onderwerpen allen wordt vervolgd
2013.09.03 Bruinisser Visserskoor Uitnodiging 19-10-2013 allen RW=4 kaarten reserveren
2013.09.04 Bruse Boys Prestatiegids allen Esther gaat
2013.09.05 De Zeeuw Factuur hosting website Esther Ter betaling
2013.09.06 Deltacommissaris Deltanieuws DP2014 Allen ter info
2013.09.07 Deltacommissaris Deltanieuws jrg3 nr5 Allen ter info
2013.09.08 E. Odinot Tijdpunten project Allen zie punt 6
2013.09.09 Gemeente SD Besluit oversteekplaats N59 allen ter info
2013.09.10 Gemeente SD Eiland marketingplan Allen Ter kennisname
2013.09.11 Gemeente SD ISV gelden Allen Zie onder
2013.09.12 Gemeente SD Nieuwe drank- en horecawet Allen ter info
2013.09.13 Gemeente SD Werkzaamheden rioleringen Ronic ter info
2013.09.14 J vd Werf Klachten bomen in Stenenpad Allen ter info
2013.09.15 KNHM Kern met pit Allen Wij zullen de scholen benaderen
2013.09.16 VVD Diverse nieuwsbrieven Allen Ter info
2013.09.17 ZVKK Nieuwsbrief Allen Ter info
2013.09.18 Nutsfonds Vragen en toekenning bijdrage Allen Ter info
2013.09.19 Gemeente SD Reactie klacht J. vd Werf Allen Ter info
2013.09.20 Gemeente SD Project Groen Dichterbij Allen Ter info
2013.09.21 RWS Informatie werkzaamheden N59 Allen Ter info
2013.09.22 De Ontmoeting Congres ‘de kwetsbaren’ Allen ter info
2013.09.23 SLZ Vouchersysteem Allen Doorsturen naar de scholen t.a.v. de natuurouders en scouting
2013.09.24 Klaverblad Uitnodiging bijeenkomst digitale zorg Allen ter info
2013.09.25 Scoop Uitnodiging energiecafe Allen ter info
2013.09.26 Deltacommissaris Uitnodiging 4e deltacongres Allen We gaan niet
2013.09.27 VVD Uitnodiging ledenvergadering 14-10-2013 Allen ter info
2013.09.28 Welzijnshuis Inventarisatie jeugdketen Allen Bespreken bijeenkomst de Pul
2013.09.29 Welzijnshuis Faillissement Allen ter info
2013.09.30 Welzijnshuis Uitnodging MAS stagemarkt Allen ter info
2013.09.31 Zeeweringen Diverse email nieuwsbrieven Allen Ter info

2013.09.11 ISV: wij vinden het antwoord niet tevredenstellend. Nico adviseert Henk om Wout vd Berg te benaderen en die schriftelijke vragen laten stellen.
2013.09.12 Nieuwe drank- en horecawet: Nico: laat weten dat er wat stemmen zijn opgegaan vanwege het gemeentebeleid over de nieuwe drank- en horecawet. Het rammelt hier en daar en er komen wellicht nog wijzigingen

4. Financiële stand van zaken – Esther
N.a.v. vraag van Henk over de kosten van Dodenherdenking laat Esther weten nog bij de gemeente te zullen informeren over de hoogte van de bijdrage en wanneer deze wordt gestort.
Ronic laat weten dat door het faillissement van het Welzijnshuis onze nog te versturen rekening voor het seniorenevenement niet zal worden voldaan. Wel zal zij de Vrienden van ’t Opper nog een factuur voor € 300,– sturen.
Henk laat weten dat het Nutsfonds Zierikzee de bijdrage inmiddels heeft overgemaakt na zijn toelichting op de gewijzigde plannen voor het trapveldje.

5. Opening trapveldje 28-09-2013 11.00uur– Henk
Henk heeft grote ballen voor de bubble voetbalwedstrijd bij Jumpzz besteld. Er zijn teams geregeld. De Vlieger brengt partytent, marktkraam en vlaggenmasten. Henk zal de opening verrichten en draagt zorg voor goede foto’s waarop de logo’s van de sponsoren goed te zien zijn. Henk vraagt bij BTL na wanneer de doelen worden geplaatst.

6. Openbare vergadering 10-10-2013 Thema=verenigingsleven anno 2013
Vastgestelde agenda:
19.30 uur inloop
19.45 uur opening door de voorzitter
19.55 uur 20 minuten lezing en 10 minuten voor vragen Made In Zeeland – tijdpuntenproject door Eric Odinot
20.25 uur pauze
20.40 uur Presentatie door bestuursleden van Rotary Club Zierikzee over kansen en bedreigingen voor het verenigingsleven anno 2013.
21.30 uur einde vergadering en borrel na

Ronic zal stichtingen en verenigingen aanschrijven en de agenda op bru.nu zetten.
Tevens zal zij A3 posters maken en ophangen.

7. Werving leden – Henk
Ronic zoekt na of 16 of 18 jaar de minimum leeftijd is en maakt een nieuwe foto van de haven en de mossel. We willen de achterkant laten bedrukken met de agenda voor de najaarsvergadering en geheel laten uitvoeren in mat glans. De tekst is akkoord.

8. Rondje projecten en updates – allen
Ronic:
– Ze heeft een club mensen op Flakkee gevonden die het mountainbike parcours op de Grevelingendam willen gaan realiseren en zou graag een projectmanager in Bruinisse willen aanstellen. Henk gaat dat uitzetten onder diverse personen.
– Opruimactie wordt doorgeschoven naar het vroege voorjaar (dan zijn de bomen/struiken kaal en kan er goed geruimd worden. Bovendien kan er dan met het Tijdpunten project worden gewerkt voor de schoolkinderen.
– Het overleg met P. de Winter is geweest. Ronic heeft een samenvatting gestuurd. We zijn in afwachting van zijn bevindingen.
– Etentje met Eric op 1 oktober 19.00 uur zal plaatsvinden in restaurant Storm.

Henk:
– Hij zal vd Maas vragen of de bult op het Krabbenstrandje in het voorjaar kan worden afgegraven.

Nico:
– De beloofde website tekst is bijna klaar.
– Ondernemer enquête: omdat er totaal geen schot zit in dit project gaan we de burgemeester adviseren om de tijd die hij normaal aan het kernbezoek steekt nu gaat benutten om belanghebbenden om de tafel te krijgen. Hij zou ook kunnen aanschuiven bij de eerstvolgende vergadering van de OVB op 7 oktober as om 19.30 uur. Henk gaat zich beraden op stappen.

9. Wat verder ter tafel komt
Ronic:
– DR besluit om het kernbezoek af te zeggen bij gebrek aan een aantrekkelijk programma.

Esther:
– Heeft de presentatiegids Bruse Boys in ontvangst genomen. Ronic krijgt een exemplaar.
– De penningmeester van de Sinterklaasintocht is subsidie voor 2013 vergeten aan te vragen voor 2013. Zij zal communiceren dat onze subsidiepot leeg is maar dat men nu al aan kan vragen voor 2014.
– Laat bestuursleden het formulier voor de subsidieaanvraag 2014 tekenen. Ronic zal het activiteitenprogramma opstellen en alle benodigde formulieren naar Pethy sturen voor 1 oktober as. Esther zal de begroting 2014 naar Ronic mailen.
Nico:
– Is benaderd door dhr Wiebrens. Deze heeft al diverse malen bij de gemeente gemeld dat de lantarenpaal hoek De Vang/Molenstraat kapot is, maar er gebeurd niets. Ronic zal dit aankaarten bij Peter Bodbijl

Henk:
– Geeft Ronic een compliment over haar snelle actie betreffende de gevaarlijke verkeerssituatie voor het langzame verkeer tijdens de werkzaamheden aan de N59.

10. Afsluiting
Henk bedankt alle aanwezigen. De volgende vergadering zal zijn op 29 oktober as om 20.00uur bij Henk thuis.
Daarvoor vindt op 10 oktober de openbare najaarsvergadering plaats.

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.