Bestuursvergadering 29-10-2013

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Bruinisse

Datum: 29-10-2013
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Henk thuis
Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Esther Kievit (penningmeester), Nico de Danschutter
Gast: Edith Carelsen (aspirant lid )
Afwezig m.k.: Wim Jumelet

___________________________________________________________________________

1. Opening en welkom aspirant lid Edith
Nadat de voorzitter mw. Edith Carelsen als aspirant lid van harte welkom heet bij de vergadering stelt iedereen zich kort voor.

2. Goedkeuring notulen vorige vergadering
Henk licht toe dat de leden al vòòr de volgende vergadering mogen reageren op de conceptnotulen. Nico merkt op dat hij het beter vindt om bij agendapunt 8 geen namen te noemen. Hierop wordt de tekst aangepast naar: belanghebbenden om tafel te krijgen. Hierna worden de notulen goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken oktober

2013.10.01 Dorpsraad Nieuwerkerk Agenda openbare vergadering 22-10 Allen Afgelast
2013.10.02 BTL Factuur herstel trapveldje Esther Ter betaling
2013.10.03 De Vlieger Factuur opening trapveldje Esther Ter betaling
2013.10.04 KWS 3x Werkzaamheden N59 bij Nieuwerkerk Allen Ter info
2013.10.05 Dhr. Vd Lubbe Dubbele huisnummers Beursstraat Zeeuwland In behandeling
2013.10.06 VVD Diverse nieuwsbrieven Allen Ter info
2013.10.07 Fa. Gresnigt Kerstbomen 2013 Geronimo/OVB Ter info
2013.10.08 Gemeente SD Email nieuwsbrief Allen Ter info
2013.10.09 Gemeente SD Naamgeving park en straat Allen ter info
2013.10.10 Gemeente SD Verkeersonderzoek Rijksstraatweg Allen Ter info
2013.10.11 Gemeente SD Vervallen telefoonnummers Allen Ter info
2013.10.12 Deltacommissaris Herinnering 4e deltacongres Allen Ter info
2013.10.13 Kerkenraad Bruinisse Afmelden openbare vergadering Niet Ter info
2013.10.14 Krelloprint Factuur flyer Esther Ter betaling
2013.10.15 Scoop Lezing Petra Stienen 30-10-20132 Allen Ter info
2013.10.16 M. de Vette Fietsen bushalte Allen Reeds beantwoord
2013.10.17 Welzijnshuis Nieuwsbrief Dag van de Dialoog Allen Ter info
2013.10.18 Welzijnshuis Nieuwsbrief Mijn MAS doen Allen Ter info
2013.10.19 ZVVK Nieuwsbrief Allen Ter info
2013.10.20 Dorpsraad Nieuwerkerk Afgelasting openbare vergadering Allen Ter info
2013.10.21 Stichting Ontmoeting Uitnodiging congres kwetsbaren Allen Ter info
2013.10.22 SFB Verantwoording leefbaarheidssubsidie Esther Ter info
2013.10.23 Welzijnshuis Afscheid K. Nicolic allen ter info
2013.10.24 Welzijnshuis Uitnodiging training APK Ronic Wil gaan.
2013.10.25 Zeeuwland Reorganisatie Allen Ter info
2013.10.26 Bestuur de Pul Zienswijze nieuwe drank-en horecawet Allen Ter info

4. Financiële stand van zaken – Esther
Omdat het email adres van Edith nog niet bekend was bij de penningmeester heeft zij het financiële overzicht niet ontvangen. Hierop zegt Ronic toe de NAW gegevens van de raad intern door te sturen.
Esther merkt op dat zijn aangaande dodenherdenking nog geen reactie van Pethy heeft ontvangen. De subsidie van Vrienden van In ’t Opper is gestort.
Er wordt besloten dat er geen factuur naar het Welzijnshuis meer behoeft te worden gestuurd, vanwege het faillissement. Esther zal het toegezegde bedrag als niet te innen verliespost opnemen in de administratie.
Ronic zal, net als vorig jaar, een oproep tot aanvraag uit het leefbaarheidsbudget op bru.nu, op eigen website en Wereldregio laten plaatsen. Esther stuurt de subsidieontvangers 2013 een herinnering om de jaarrekening aan te leveren voor 31-12-13.

5. Evaluatie openbare vergadering – Henk
Ondanks dat de agenda op meer dan 1.600 adressen was verspreid, was daardoor geen extra aanloop merkbaar. Hij haalt de diverse presentaties aan. Edith geeft aan dat zij de presentatie ‘Tijdpunten’ doorgestuurd wil krijgen.
Henk vraagt aandacht voor de opmerking van de wethouder over windmolens op de Grevelingendam, een zorgelijke ontwikkeling. Nico zal de visualisatie daarvan opvragen bij de gemeente, zodat we deze kunnen publiceren en via een poll op bru.nu de mening van Bru kunnen peilen. Ook noemde hij dat de ontwikkelingen van eco lodges in verder gevorderd stadium verkeren. Ronic zal hier meer informatie over verzamelen.
De dorpsraad plant de volgende openbare vergadering in 2e helft mei 2014. Ronic zal hiertoe de gemeente kalender opvragen.

6. Update overleg centrumgebied – Henk
Henk vat de problematiek kort samen voor Edith. Het geplande overleg met het college heeft 28-10 plaatsgevonden.
Helaas willen 2 belangrijke ‘spelers’ niet meer verhuizen. Nu ligt er een voorstel van Erik vd Bos om de wethouder as donderdag te bezoeken samen met ondernemers en enkele raadsleden. Wij besluiten nog even aan de zijlijn toe te kijken. Henk verwacht echter een uitnodiging om aan het overleg deel te nemen binnen afzienbare tijd.

7. Rondje projecten en updates – allen
Zie bijgewerkte actielijst.
Edith merkt op dat de website niet up-to-date is. Ronic zal dit oppakken en Joeri ook laten weten dat de nieuwe twitterberichten niet meer op de site te zien zijn.
Ronic is van plan om bij de zwerfvuilactie het tijdpunten project in te zetten
Ronic vraagt Henk om contact op te nemen met Connexxion over de late bus vanuit Bru ( zie overleg De Pul )
Ronic heeft gezien dat de lantarenpaal naast fam. Wiebrens nog steeds niet gemaakt is. Zij zal hier achteraan bellen.

8. Wat verder ter tafel komt
Esther:
Vraag wat te doen met de ontvangen subsidieaanvraag van de jeugdbrandweer. Er wordt besloten nog even aan te houden tot de volgende bestuursvergadering.
Ronic is bezig de nieuwe brandlocatie te vinden (oude voetbalveld lijkt lastig te worden, trapveldje Nieuwlandje wordt onderzocht )
Ronic:
Vraagt wanneer de gebouwen op het oude voetbalveld nu zullen worden afgebroken.
Nico zal dit met mw. Henderson aankaarten.
Nico:
Raad de voorzitter aan te starten met de planning van de Nieuwjaarsreceptie.
Henk zal dit met Pethy afstemmen.
Henk:
Laat weten dat de oproep van de BOC waarschijnlijk nieuwe leden zal opleveren. Hij schuift op 4 november aan bij de kennismaking.
Hij zal het overleg met het bestuur dorpshuis weer oppakken.
Ronic:
Op haar vraag of de dorpsraad weer gaat eten in december ter afsluiting van het jaar wordt er besloten ditmaal het Kombuis aan te doen.

9. Afsluiting
Henk sluit af en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 26 november 20.00 uur.

This entry was posted in Vergaderingen, Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.