Bestuursvergadering 27-08-2013

Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Nico de Danschutter
Afwezig m.k.: Esther Kievit en Wim Jumelet
__________________________________________________________________________

1. Opening
Henk opent de vergadering. Helaas moet Esther vanwege een privé afspraak afzeggen.

2. Goedkeuring notulen vorige vergadering
De stukken van de beknopte vergadering worden zonder wijzigingen goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken juni-juli-augustus
2013.06.01 Zeeuwind Beknopte samenvatting update Krammer Windmolenpark Allen Ter info
2013.06.02 Bruse Boys Kaarten Sparta Toernooi Allen Ter info
2013.06.03 BTL Offerte trapveldje Allen Opdracht
2013.06.04 Gemeente SD Dag vd Dialoog nieuwsbrief Allen ter info
2013.06.05 Deltacommissaris Nieuwsbrief Allen Ter info
2013.06.06 Gemeente SD Afspraak dorpsraad windmolenpark Allen Henk en Nico 27-6
2013.06.07 Gemeente SD Bouwrijp maken bedrijventerrein Allen Ter kennisgeving
2013.06.08 Gemeente SD Inspraak woonvisie Allen Bespreken
2013.06.09 Gemeente SD Riolering vervangen Botterstraat Allen Ter info
2013.06.10 Bestuur dorpshuis Toekomst dorpshuis Allen Zie punt 5.
2013.06.11 Kuit-Greijn Pacificatie voorstel Allen Ter info
2013.06.12 N. van As Kinderdisco Niet Toelichting Ronic
2013.06.13 Gemeente SD Nieuwsbrief 4 Allen Ter info
2013.06.14 Welzijnshuis VitOK thuis in de Kern Allen We wachten af
2013.06.15 Scoop Open Huis 21-22 juni Allen Wij zijn niet geweest
2013.06.16 T. Bom Interview dorpsraad Henk Boekje wordt opgestuurd
2013.06.17 M van ‘t Veer Voorgenomen sluiting Ziekenhuis Allen Ter info
2013.06.18 Welzijnshuis Uitnodiging 12 juni Allen We zijn niet geweest
2013.06.19 Zeeuwind Nieuwsbrief Allen Ter info
2013.06.20 Zeeweringen 3 nieuwsbrieven allen Ter info
2013.06.21 ZVKK Aankondiging workshops allen Wij zijn niet geweest
2013.06.22 Krelloprint Factuur aankondiging seniorenmiddag Esther Ter betaling
2013.06.23 Kerkenraad Bruinisse Uitnodiging expositie Allen Ter info
2013.07.01 Gemeente SD Enquete communicatie Allen Ingevuld
2013.07.02 Albert Heijn Verzoek om parkeerkaarten Visserijdagen Niet Doorverwezen
2013.07.03 Zeeuwind Bestuurlijk verslag windmolens 2010 Allen Ter info
2013.07.04 Welzijnshuis Dag vd Dialoog nieuwsbrief Niet Ter info
2013.07.05 Deltacommissaris Nieuwsbrief 4 Allen Ter info
2013.07.06 Dorpsraad Serooskerke Tureluur Allen Ter info
2013.07.07 Bruse Boys Aankondiging presentatiegids Allen Ter info
2013.07.08 Gemeente SD Aankondiging kernbezoek 2013 Allen
2013.07.09 Gemeente SD Verzoek tot overleg windmolenpark Allen op 260613 plaatsgehad
2013.07.10 Gemeente SD Verslag overleg windmolenpark Allen ter info
2013.07.11 Gemeente SD E-mailing Allen ter info
2013.07.12 Gemeente SD Uitnodiging overleg jeugdoverlast Allen Punt 6
2013.07.13 Gemeente SD Oude Wegwijzers op Bru Allen Ronic zal checken
2013.07.14 Gemeente SD Kids Ride Allen ter info
2013.07.15 Gemeente SD Publicatie staatscourant Allen ter info
2013.07.16 Gemeente SD Vaststelling bestemmingsplan Riekusweel Allen Ter info
2013.07.17 Gemeente SD Stavaza trapveldje Allen Reeds opgevolgd
2013.07.18 J vd Berge Woonvisie schouwen duiveland 2013 Allen Wordt vervolgd
2013.07.19 Gemeente SD ISV gelden Zie punt 8.
2013.07.20 Klaverblad training mantelzorgers Allen Geen interesse
2013.07.21 ZVKK Nieuwsbrief 3 Allen ter info
2013.07.22 SFB Uitnodiging Visserijdagen Allen Henk is geweest
2013.07.23 Visserijvereniging Uitnodiging jaarvergadering Allen Henk is geweest
2013.07.24 Welzijnshuis Vooraankondiging MAS markt Allen Geen interesse
2013.07.25 VVD 4 nieuwsbrieven Allen ter info
2013.07.26 VVD Bericht dorpsraden Allen ter info
2013.07.27 Zeeuwland Jaarverslag 2012 Allen ter info, ter inzage
2013.07.28 Zeeweringen 4 nieuwsbrieven Allen ter info
2013.08.01 Gemeente SD Vacature leden WMO raad Allen ter info
2013.08.02 Gemeente SD Vaststelling bestemmingsplan bebouwde kom Allen ter info
2013.08.03 De Pul Uitnodiging voor overleg door ouderenbestuur Allen Wordt gepland
2013.08.04 A. van Westen Braziliaanse koorts Allen Ter info, doorgestuurd naar bru.nu
2013.08.05 ZVKK contributie 2013 Esther ter betaling
2013.08.06 Gemeente SD Vaststelling bestemming recreatie Allen ter info
2013.08.07 Gemeente SD Persbericht leukste straat van NL Allen Ter info, doorgestuurd naar bru.nu
2013.08.08 Gemeente SD E-mailing Allen ter info
2013.08.09 Welzijnshuis Verzoek tot inventarisering jeugdketen Allen Zie punt 6.
2013.08.10 SLZ Jaarverslag 2012 Niet ter info
2013.08.11 Welzijnshuis MAS verslag Niet ter info
2013.08.12 VVV SD E-mailing Allen ter info
2013.08.13 Scouting Adreswijziging Niet aangepast in adm.
2013.08.14 T. vd Hulle Conflict bestuur dorpshuis Allen Zie punt 5.
2013.08.15 VOC Werkzaamheden N59 Allen ter info, doorgestuurd naar bru.nu
2013.08.16 VVD 2 nieuwsbrieven Allen ter info
2013.08.17 Zeeweringen 5 nieuwsbrieven Allen ter info.
2013.06.08 – afgesloten, DR heeft haar zegje gedaan.
2013.07.17 – trapveldje. Doelen worden pas eind september geplaatst om het gras de kans te geven goed aan te slaan. Opening zal op 28 september plaatsvinden. We gaan een leuk programma opstellen. Ronic zal bestuur Huttendorp vragen of zij het veld weer gaan gebruiken en of de DR nog kan assisteren.
2013.07.08 – Ronic zal vragen of het kernbezoek een week eerder kan om het te combineren met het Huttendorp.
2013.08.03 – Nico en Henk willen graag mee. Ronic plant in.
2013.08.04 – Wij willen niet financieel steunen, maar zullen het verzoek op bru.nu laten zetten.

4. Financiële stand van zaken – Esther
Er is geen financieel overzicht beschikbaar.

5. Ontwikkelingen dorpshuis – Henk
Eind september wil het bestuur van het dorpshuis met een plan komen. Wij hebben gevraagd reeds in een vroeger stadium mee te mogen denken, maar daar is men niet op ingegaan.

6. Overlast hangjongeren – Henk/Ronic
Ronic heeft deze bijeenkomst bezocht en doet beknopt verslag van de doelstellingen van de straatcoaches: voornamelijk signaleren en in kaart brengen van de problemen. Zijn onderdeel van een grotere groep waarin o.a. politie-jeugdwerkers-college etc nauw samenwerken.
DR heeft een brief van het Welzijnshuis ontvangen waarin men vraagt om de jeugdketen in kaart te brengen. Zeker in het verlengde van de APK lijkt dit ons een goed idee om daar op in te gaan. Ronic zal dit in het overleg met de Pul meenemen om de locaties door te nemen. Verder zullen wij geen details verstrekken.

7. Vervolg ondernemersenquete – Henk/Nico
Henk heeft contact opgenomen met de burgemeester, want het bleek niet duidelijk wie er nu aan zet was. Nico heeft er Ad Verseput ook nog op aangesproken. We wachten even af wat de gemeente nu voor actie voor een vervolgoverleg onderneemt.

8. Reactie Marielle Schenk op gelden provincie/EU –Henk
DR is het met Henk eens dat het antwoord voor ons niet toereikend is. Henk zal reageren en erop aandringen dat men toch naar mogelijkheden zoekt om deze investering niet langer tegen te houden en vragen naar de criteria waarop men positief kan beslissen.

9. Strandje – Henk
Henk zal loonbedrijf Van Der Maas bellen om de bult af te graven. Er is al wel gemaaid. Verder besluiten we het project in de ijskast te zetten, omdat we er op dit moment de bezetting niet voor hebben.

10. Evaluatie seniorenevenement – Esther
Ronic zal de dames Mallan en Stouten ( ’t Opper ) nog een bedankbericht sturen en aankondigen dat we in 2014 wederom met hen willen samenwerken. Zij zal tevens een factuur sturen naar het bestuur van de Vrienden van ’t Opper voor de toegezegde bijdrage van € 300,-

11. Openbare vergadering 10-10-2013 –Ronic
De zaal in de Vanger is gereserveerd. Nico zal Huub Uijl vragen of hij een lezing wil verzorgen. Mocht dat niet lukken dan kunnen we altijd nog het project van het Rode Kruis belichten.
Verder kunnen we alle clubs uit Bru benaderen of zij iets willen komen vertellen over hun toekomstplannen.

12. Rondje projecten en updates – allen
Ronic:
Spijlen skatebaan: er komt helaas geen reactie van Padmos terug. We zullen het punt van de agenda afvoeren.
Zwerfvuilactie: Henk zal Veldhuizen vragen waarom er maar geen reactie komt van zijn bedrijfsleider.
Onderhoud P. de Winter; staat op 4 september gepland.
Leden werven: Mw. Ketting heeft aangegeven daar wel over te willen nadenken, maar dat iets dergelijks pas na april 2014 mogelijk wordt
Folder ledenwerving: Henk en Ronic zullen de tekst op gaan stellen op dinsdag 11 september.
Henk:
Schrijven beleid: afvoeren. We benoemen het doel van het spaargeld als volgt: fonds ondersteuning nieuwe initiatieven t.b.v. leefbaarheid Bruinisse.
Wim: Henk gaat binnenkort contact opnemen.
Nico:
Tekst website: is aan de aandacht ontsnapt. Zal dat binnenkort inleveren.

13. WVTTK
Geen punten

14. Afsluiting
De volgende bestuursvergadering staat gepland op dinsdag 24 september bij Henk thuis.

This entry was posted in Vergaderingen, Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.