Bestuursvergadering 24-09-2013

Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Esther Kievit, Nico de Danschutter en Wim Jumelet
Afwezig m.k.: –
___________________________________________________________________________
1. Opening
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering
3. Ingekomen stukken september
4. Financiële stand van zaken – Esther
5. Opening trapveldje – Henk
6. Openbare vergadering -Ronic
7. Werving leden – Henk
8. Rondje projecten en updates – allen
9. Wat verder ter tafel komt
10. Afsluiting

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen, Vergaderingen. Bookmark the permalink.