Verslag openbare vergadering 11-4-2013

Datum: 11-04-2013
Aanvang: 19.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie: Dorpshuis de Vanger, Molenstraat, Bruinisse
___________________________________________________________________________
1. Opening door Henk Mol, voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen (ca. 28 personen ) van harte welkom. Wethouder Verseput heeft helaas af moeten zeggen wegen verplichtingen elders, maar de gemeente is goed vertegenwoordigd op de avond.
Hij krijgt regelmatig de vraag gesteld: wat doet de dorpsraad nu eigenlijk? Ter verduidelijking noemt hij enkele evenementen die door de dorpsraad worden georganiseerd:
– Nieuwjaarsreceptie waarbij de dorpsraad er in is geslaagd om diverse lokale partijen met elkaar in contact te brengen en de handen ineen te slaan,
– dodenherdenking op 4 mei,
– de seniorenmiddag in ’t Opper op 18 juni die samen met het Welzijnshuis en de gemeente wordt georganiseerd
Hij maakt tevens van de gelegenheid gebruik om het afscheid van dorpsraadslid Eric Meerdink aan te kondigen op 1 augustus wegens verhuizing naar Zierikzee. Op zijn vraag aan Eric wat hem in zijn dorpsraadtijd het meeste is bijgebleven noemt hij het meewerken aan het tot stand komen van de dorpsblik waarin de wensen van Bruse inwoners in kaart werden gebracht en zijn medewerking aan het Huttendorp 2012.
De voorzitter bedankt Eric met een kleine attentie en vraagt de zaal om mee te helpen in de werving van nieuwe dorpsraadleden. De dorpsraad zal hiertoe binnenkort huis-aan-huis een flyer laten verspreiden.

2. Goedkeuring notulen openbare najaarsvergadering 22-11-2012
Deze worden zonder wijzigingen goedgekeurd. De voorzitter wijst erop dat alle notulen ( zowel van de openbare- als de bestuursvergaderingen ) altijd in te kijken zijn op de website: www.dorpsraad-bruinisse.nl.

3. Goedkeuring financiële verantwoording 2012
De kascommissie, bestaande uit dhr. J. Greijn en mevr. C. Weijenberg-Posthoorn, heeft alle stukken aandachtig bestudeerd en heeft slechts 2 opmerkingen:
1. de dorpsraad heeft in 2012 € 1.453,– meer uitgegeven dan er inkomsten waren. Dit tekort is aangevuld vanuit de spaarpot, waar op zich geen bezwaar tegen is, maar dhr. Greijn adviseert de penningmeester dit besluit in het vervolg in de notulen op te laten nemen.
2. Tevens blijkt er € 200,– gepind te zijn, zonder verdere omschrijving. Men adviseert dit in het vervolg meer toe te lichten.
Dit gezegd hebbende, besluit de kascommissie de stukken goed te keuren.
De voorzitter bedankt de kascommissie voor haar werk. Aangezien dhr. Greijn voor de 2e keer zitting heeft genomen, neemt dhr. Kees Hoogerwerf het stokje van hem over (red. choogerwerf@zeelandnet.nl 0111-483155)
De voorzitter benadrukt dat de financiële stukken altijd voor eenieder vrij opvraagbaar zijn bij de penningmeester.

4. Presentatie door dhr. K. Stassen over de nieuwe opzet van het gemeentelijk uitvoeringsbedrijf Openbare Ruimte (voorheen Openbare Werken)
De reden van deze presentatie is dat dit onderdeel van de gemeente Schouwen Duiveland vorig jaar is gereorganiseerd en men de burgers hierover graag wil inlichten (wat merkt men ervan en hoe komt men in contact met de juiste persoon binnen de organisatie) De team coördinator voor oostelijk Schouwen-Duiveland is Risto de Pagter, de uitvoerder is Peter Bodbijl. Beide heren zijn bereikbaar via de servicelijn: 0111-452111 (tussen 9.00 en 16.00 uur) of via de website. Men beloofd binnen 2 dagen inhoudelijk te reageren.

Pauze

5. Niemands strandje: wie knapt het strandje op tussen WSV Bru en Jachthaven Bruinisse?
Het strandje bestaat alleen nog uit klei en gras, alle zand is in de loop der tijd weggewaaid of -gespoeld. Omdat dit strandje door zowel inwoners als toeristen graag wordt gebruikt is de dorpsraad van mening dat een opknapbeurt op zijn plaats zou zijn. Echter: de penningmeester is al langere tijd aan het uitzoeken wie de eigenaar is van dit stukje grond, maar steeds wordt de bal bij een andere partij neergelegd. Dhr. T. Ketting suggereert een burgerinitiatief om de boel vlot te trekken. De voorzitter neemt dit in beraad en hoopt op iemand van buiten de dorpsraad die projectleider hiervan wil worden. ( red.: kort na de vergadering heeft mw. J. van Burg van Leefbaar Schouwen-Duiveland dit project van de dorpsraad overgenomen om uit te zoeken of dit via het college/gemeenteraad te realiseren valt)

6. Rondje Bru : voortgang Riekusweel, ontwikkelingen Oranje Dok, Laat Ze Niet Verzuipen, Huttendorp 2013
– Voortgang Riekusweel:
de dorpsraad heeft kort voor de vergadering op vragen van de gemeente aangaande straatnamen gereageerd. Enkele suggesties zijn afgeraden en andere namen zijn genoemd. Zo wordt ‘Speltstraat’ genoemd. Hiervan heeft de dorpsraad aangegeven dat de link naar bakkersfamilie Spelt meer voor de hand ligt dan de link naar een oud graanras.
Mw. Henderson (de verantwoordelijke ambtenaar) licht de status toe: men onderzoekt de zienswijzen op de vaststelling van het bestemmingsplan (er loopt een procedure). Als alles goed verloopt gaat er eind juni van alles gebeuren. De bodemsanering van de 2 vuilstortlocaties is bijna afgerond. Er zijn ca. 40 gegadigden voor de uitgifte van een kavel. De grondexploitatie moet nog door de gemeenteraad worden vastgesteld. In totaal zijn er 15 kavels voor de verkoop en 7 kavels zullen projectmatig worden verkocht.
Dhr. J. Greijn vraagt of er een verbinding is tussen bestemmingsplan Bebouwde Kom Bruinisse en bestemmingsplan Riekusweel. Mw. Henderson antwoordt dat de vaststelling apart geschiedt, maar dat de activiteiten rond de Vluchthaven de voortgang van Riekusweel wel kan vertragen. Dhr. Greijn benadrukt dat er ten laatste op 12 april kan worden gereageerd op het bestemmingsplan Bebouwde Kom.
– Oranje Dok:
Zeeuwland klantmanager dhr. Hans v.d. Zwet is aanwezig om de status van het project toe te lichten. In januari jl. is de asbestsanering gestart, daarna volgde sloop van de oude huizen. Bovengronds verliep dat volgens plan, maar de sloop van de fundering moest onder begeleiding plaatsvinden omdat er explosieven konden worden aangetroffen. Over 2 weken zullen de trillingvrije hijwerkzaamheden starten. Men ligt iets voor op schema. Fase 1. Zal in het 3e kwartaal 2014 verhuur klaar worden opgeleverd. Fase 2. zal in 1e kwartaal van 2015 worden gesloopt en in 4e kwartaal 2016 de laatste fase. In 2018 zal het project afgerond zijn.
– Laat ze niet verzuipen:
Dit project van dorpsraadslid Ronic Weijenberg loopt reeds 2 jaar. Zij merkt op dat er in de afgelopen tijd een duidelijk merkbare bewustwording op gang is gekomen. Door voorlichting op de basisscholen zijn er meer en meer ouders dit het onderwerp ‘omgaan met alcohol’ in de opvoeding integreren. Open discussies worden meer en meer gevoerd en mensen staan open voor adviezen. Binnenkort zal dit onderwerp op een jeugd dag van de Bruse Boys op een ludieke manier aan de orde komen. Zij refereert nog aan de manifestatie op 12 maart j.l. waarbij dr. V.d. Lely een gloedvol betoog heeft gehouden om alcoholconsumptie bij jongeren zoveel mogelijk te beperken. Diverse ouders hebben na afloop bij haar aangegeven dat zij erg geschrokken waren van de gevolgen van (overmatig) alcoholgebruik op jonge leeftijd. Zij benadrukt dat dit project nog langdurig haar aandacht zal blijven opeisen, maar dat zij dat graag zal blijven doen.
Verder signaleert zij dat zowel het susteam, de straatcoaches en de BOA’s inmiddels aan de slag zijn gegaan op Schouwen-Duiveland, maar dat de dorpsraden hier totaal niet in betrokken zijn. Zij zal dit met de betreffende ambtenaar opnemen.
– Huttendorp 2013:
Mw. Miranda Schiphorst had zich ingeschreven op de Beursvloer en is amper bekomen van alle aandacht die haar project daar heeft gegeneerd. Haar aanwezigheid heeft o.a. geresulteerd in:
aanbieding van notariskantoor om de oprichting van de stichting gratis te verzorgen, nieuwe sponsoren etc. Hierdoor is de realisatie van het huttendorp in 2013 veilig gesteld. Zij hoopt op veel vrijwilligers om haar te helpen.

7. Rondvraag
– Mw. Ketting-vd Goot: zij signaleert dat de voorgestelde omleiding voor voetgangers over de Boomdijk tijdens werkzaamheden dijkversterkingen onveilige situaties oplevert. Mw. Henderson zal dit aankaarten bij Bureau Zeeweringen. Ronic zal dit ook opnemen met het projectbureau en kan daarvoor de foto’s van mw. Ketting gebruiken.
– Dhr. J. de Waal: vraag aandacht voor het groeiend aantal diefstallen en vandalisme bij de bushalte. Hij suggereert camera toezicht. Ronic zal dit toetsen aan het gemeentebeleid (ev. Hak Beveiliging)

8. Napraten met een drankje
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering rond 22.00 uur, waarna de meesten van hen nog een bezoekje aan de bar brengen.

This entry was posted in Vergaderingen, Verslagen Openbare Vergaderingen. Bookmark the permalink.