Bestuursvergadering 23-04-2013

Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Esther Kievit, Nico de Danschutter
Afwezig m.k.: Wim Jumelet
__________________________________________________________________________

1. Opening
Eric is niet aanwezig omdat hij zojuist bij een nieuwe werkgever aan de slag is gegaan.

2. Goedkeuring notulen vorige vergadering
De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken april
2013.04.01 CPOZ bijeenkomst 23-4 Allen Ter info
2013.04.02 Gemeente SD Koningsspelen Allen Ter info
2013.04.03 DR Oosterland Afzegging openbare vergadering Ter info
2013.04.04 Gemeente SD Ontvangst straatnaamgeving Ter info
2013.04.05 Gemeente SD Email nieuwsbrief Allen Ter info
2013.04.06 J. Kievit Nieuwe locatie woonwijk Allen
2013.04.07 Klaverblad Leergang mantelzorgers Allen Ter info
2013.04.08 Krelloprint Offerte flyer dorpsraad Henk Akkoord
2013.04.09 LSD Raadsvragen strandje Allen Ter info
2013.04.10 M. de Vette Fietsen bushalte Allen Aktiepunt Ronic
2013.04.11 P. Maris Vragen zuipkar Koninginnedag Allen Blijven volgen
2013.04.12 P. Maris Afzegging wethouder openbare Allen ter info
2013.04.13 SFB Herinnering storting subsidie Esther Reeds gestort
2013.04.14 LSD Vragen strandje Allen ter info
2013.04.15 BOC Uitnodiging Koninginnedag Allen ter info
2013.04.16 W vd Berg Verzoek overzicht verpaupering Allen Reeds beantwoord
2013.04.17 Welzijnshuis WAK 2013 Allen ter info
2013.04.18 Welzijnshuis Introductie R. Huizer Allen Uitnodigen
2013.04.19 Zeeweringen Diverse email nieuwsbrieven Allen Ter info
2013.04.20 ZVKK Vooraankondiging 14-05-2013 Allen Nico gaat
2013.04.21 Rabobank Oost Duiveland Bevestiging uitkering dividend Allen Ter info
2013.04.22 Zeeuwland Uitslag imago onderzoek Allen Ter info
– Rabobank cooperatief dividend 1000,– Er kan in principe nu gestart worden met het opknappen van het veldje. Nico en Henk vd Ouden hebben inmiddels overleg met wethouder Stouten gehad die e.e.a. heeft uitgezet. Ook is er gevraagd of we de doelen van het oude voetbalveld kunnen overnemen. Henk verzoekt Nico om de druk erop te houden.
– J. Kievit: verzoek is helder. We zullen e.e.a. communiceren met CPOZ maar wel een kanttekening maken aangaande bestemmingsplan.

4. Evaluatie openbare vergadering
De vergadering was redelijk goed bezocht ( 37 bezoekers ) Communicatie blijft een aandachtspunt.

5. Opvolging ondernemers enquête
Afgelopen dinsdag hebben Henk en Nico, samen met de burgemeester en wethouder een samenkomst georganiseerd volgend op de ondernemers enquête. Belangrijkste conclusie is dat enkele belangrijke partijen met plannen in het centrum nog niet met elkaar om de tafel hebben gezeten. De burgemeester heeft nu beloofd om deze partijen aan te schrijven en met hen in gesprek te gaan. Wout vd Berg heeft inmiddels het probleem van verpaupering ook opgepakt. Ronic heeft hem een overzicht met foto’s gestuurd. Hij zint op een motie in mei.

6. Strandje
Jacqueline van Burg (LSD) heeft naar aanleiding van het overleg met Nico en Ronic schriftelijke vragen gesteld aan het college en deze tevens gecommuniceerd met de media.

7. Dodenherdenking
Het programma staat. Henk zal dhr. Houtekamer vragen om te speechen. Esther zal het programma doorsturen naar de leden. Ronic zal e.e.a. communiceren met de media. Wim zal eveneens aanwezig zijn.

8. Wervingscampagne leden
Via de vacaturebank van het Welzijnshuis is dhr. R. Huizer aan ons voorgesteld. Ronic zal een kennismaking regelen (Henk+?). De leden worden gevraagd geschikte kandidaten te zoeken en aan te spreken.
Ronic gaat tekst wervingsfolder schrijven.

9. Rondje projecten en updates – allen
Eric:
– Esther en hij hebben de organisatie van de seniorenmiddag van Ronic overgenomen
Esther:
– Het strandje is ‘geadopteerd’ door Jacqueline van Burg
– Organisatie dodenherdenking ligt op schema.
– De financiële verantwoording volgt later (Esthers computer is vastgelopen en ze wacht op een nieuwe)
Ronic:
– Zwerfvuilactie: het is de opvolger van Eric niet gelukt om de actie dit voorjaar te organiseren. Ronic zal hem laten weten dat er een nieuwe poging in het najaar zal worden ondernomen.
– Heeft nog steeds niet gehoord over de kleedjesmarktvergunning. Volgens Nico betekend dit automatisch dat het door kan gaan.
– De verantwoording subsidie eenzaamheidsbestrijding is verstuurd.
– Permanente locatie skatebaan is gecommuniceerd met belanghebbenden.
Nico:
– Omdat de tijd voor het schrijven van een beleid bij alle partijen ontbreekt, biedt Nico aan om een stukje over doelen/reilen/zeilen van de dorpsraad voor de website te schrijven. Ronic zal hem daar kort na zijn vakantie nog aan herinneren.
– Heeft over budget EHBO Koninginnedag gesproken met H. vd Ouden.
– Trapveldje/doelen is wederom uitgezet bij wethouder Stouten
– Heeft met Jacqueline ook kwestie scoutinggebouw besproken en onze zorgen geuit aangaande wederom uitstel van de bouw. Zal scouting Bru ook adviseren in te spreken en een brief te schrijven.
Henk:
– Actielijst blijft onveranderd.

10. Wat verder ter tafel komt
Ronic mailt een paar datumvoorstellen voor de openbare herfstvergadering

11. Afsluiting
Henk sluit om 22.00 uur. De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 28 mei as bij Henk thuis.

This entry was posted in Vergaderingen, Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.