Bestuursvergadering 25-03-2013

Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Esther Kievit, Nico de Danschutter en Eric Meerdink
Afwezig m.k.: Wim Jumelet
________________________________________________________________________

1. Opening
Henk heet iedereen welkom en meldt dat Eric zijn huis op Bru heeft verkocht en een huis in Zierikzee aangekocht. Hij gaat ons dus verlaten deze zomer. Eric wil nog graag het seniorenevenement op 18 juni as mee helpen organiseren. Ronic zal een ledenoproep op Bru.nu laten plaatsen want het ledenaantal wordt daarmee te laag. Tevens zullen we een huis-aan-huis flyer laten drukken en moeten de leden ook mensen aanspreken waarvan zij denken dat zij geschikt zijn voor de dorpsraad.

2. Goedkeuring notulen vorige vergadering:
Mogen geplaatst en verstuurd.

3. Ingekomen stukken maart
2013.03.01: Nico is van plan te gaan.
2013.03.08: Door tijdgebrek is er niemand geweest
2013.03.12: Gaan we niet volgen. Ronic formuleert antwoord naar Pethy: onderwerp reeds vaker behandeld en we vinden de kosten te hoog
2013.03.20: Huttendorp: Ronic licht gesprek met H. van den Ouden en M. Schiphorst toe. Daarin heeft zij aangegeven dat de DR zich niet zal inzetten voor een vergunning en bij de organisatie. We zullen de begroting accepteren wanneer er geen kosten meer zullen worden doorberekend. H. v.d. Ouden heeft zich teruggetrokken uit dit evenement. M. Schiphorst zal vorderingen doornemen met de DR. Afwerking trapveldje: Nico zal aan de Bruse Boys vragen of wij de 2 oude goals mogen overnemen. Nico gaat samen met H. van den Ouden in gesprek met de wethouder (melden dat pad aan de straatkant weggaat, maar de struiken blijven in de nieuwe opzet)

Nagekomen: Gemeente SD – Over straat- en parknamen Riekusweel. DR is niet blij met de naam Speltstraat, omdat men zal denken dat de familie Spelt hiermee wordt genoemd. We willen wel graag een naam die aansluit bij de gewassen die hier oorspronkelijk werden verbouwd. DR vindt dat Rieukusweel en Riekusweide teveel op elkaar lijken.

4. Vaststelling agenda openbare vergadering – Ronic
1. Inleiding Henk
2. Presentatie Openbare Werken (20 minuten, vragenronde in de pauze individueel)
3. Goedkeuring notulen
4. Financiële verantwoording 2012 Ronic en Esther ( na 17 maart worden de stukken aan de kascommissie ter goedkeuring aangeboden door Esther )
5. 1e rondje interactieve ronde: Oranjewoud voor Riekusweel (Ronic stuurt Henk), ambtenaar voor het park mw. Kitty Henderson (259) of andere ambtenaar (Henk), Zeeuwland (Ad vd Heijden) voor Oranjedok, Projectbureau Zeeweringen (Henk)
6. Pauze
7. Made in Zeeland: Stimuleert het vrijwilligerswerk in Zeeland 20 min + 5 minuten vragen (Nico)
8. 2e rondje interactieve ronde – Rode Kruis reactie op Made in Zeeland, we denken nog na over andere onderwerpen

5. Opvolging ondernemers enquete – Nico
De gemeente heeft eerdere datum afgezegd. Nieuwe datum staat nu op 16 april (aanmelden tot 12 april. Ronic mailt de groep opnieuw. Bij onvoldoende belangstelling zeggen we af. Nico regelt dan rode kruis gebouw als vergaderlocatie.

6. Financiële verantwoording 2012 – Esther
Pethy heeft inmiddels alle stukken doorgestuurd gekregen. Esther zal ze ook aan de leden, mw. T. Weijenberg en Jan Greijn doorsturen.

7. Verantwoording subsidie eenzaamheidsbestrijding – Esther
Ronic zal Jos Schlicher aangeven dat we druk zijn met de vergelijkbare activiteit voor senioren in juni van dit jaar met een kleine accentwijziging.

8. Evaluatie DSV – Henk
Henk heeft Tonnie gesproken over de publicatie/spraakverwarring rond de DSV, en dat wij ongewild in het verhaal zijn betrokken. We hebben gerectificeerd en e.e.a. is in een gesprek met de OVB uitgesproken. Henk heeft ingesproken op de commissievergadering.

9. Brief Leefbaar Schouwen Duiveland – Henk
DR zal uitnodiging accepteren. Ronic zal de datum coördineren.

10. Concept woonvisie / BIEB – Nico
(Agendapunt overleg Leefbaar SD) Moeten voor 4 april reageren, maar ook richting de fracties en de pers. Nico stuurt de tekst voor de zienswijze naar Ronic die deze zal versturen.

11. Dodenherdenking – Nico / Esther
Esther heeft al wat huiswerk gedaan, heeft conceptmails gemaakt en gaat die versturen. Zal Wim vragen of hij weer geluid kan regelen. Neemt contact met Nico op om de puntjes op de i zetten. Henk zal speechen.

12. Trainingsdag voor dorpsraden – Henk
Zie ingekomen stukken.

13. Rondje projecten en updates – allen
Eric
a. Skatebaan: heeft rondgevraagd bij de omwonenden die aangaven geen problemen te ondervinden van de locatie skatebaan. Ronic stuurt update naar betrokken partijen dat er goed gebruik van wordt gemaakt zonder overlast.
b. Ziekenbezoek Wim heeft Eric nog niet aangekaart. Henk gaat vragen of hij langs mag komen met een geschenkje.
Esther
a. Seniorenmiddag. Moet nog over vergaderd worden.
b. Strandje. Heeft bericht gekregen dat het niet onder het Grevelingenschap valt. We gaan nu Aquadelta en de WSV Bru en Bureau Zeeweringen benaderen met de vraag wat ze er nu van vinden.
c. Komt een nieuw excel bestand. Wanneer dat klaar, stuurt Esther de update 1-4 door
Ronic
a. belt met Rinus van Padmos over stavaza omheining skatebaan
b. evalueert de bijeenkomst van 12 maart. Esther merkt op dat Dr. Vd Lely wel langer aan het woord had gemogen.
c. Is bezorgd over de actie zwerfvuil en gaat Michael van AH bellen.
Henk
a. Aansprakelijkheid: moet uitgezocht worden.
Nico
a. Promotie Bru: gemeente moet daar geld in storten (Koppeling aan herstructurering centrum )
b. Wil graag een detailleerde tijdlijn openbare vergadering van Ronic ontvangen.
c. EHBO: heeft hier met Henk over gesproken. Belt nog met P. Aernoudse over Rode Kruis.

14. Wat verder ter tafel komt
– Nico: vraagt Ronic e-mails van 28 april t-m vrijdag na hemelvaart achter te houden vanwege vakantie. Daarna mag alles doorgestuurd.
– Ronic: vraagt om vaste vergaderavond van maandag naar dinsdag te verzetten
– Esther: vraagt of wij Willem Lems zijn bezwaar tegen de appartementen/bibliotheek hebben doorgespeeld, c.q. ondersteund. Dat heeft de DR niet gedaan. We gaan dit ook met LSD opnemen.

15. Afsluiting
Henk sluit de vergadering om 22.37 uur
Op dinsdag 23-4 is volgende vergadering.

This entry was posted in Vergaderingen, Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.