Bestuursvergadering 25-02-2013

Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Esther Kievit, Nico de Danschutter en Eric Meerdink
Afwezig m.k.: Wim Jumelet
___________________________________________________________________________

1. Opening
Henk opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Op zijn vraag hoe de speciale opvoedavond met thema jeugd en alcohol voor de reformatorische scholen in Nieuwerkerk is verlopen antwoordt Ronic dat deze redelijk goed bezocht was en dat dr. V.d. Lely een gloedvol betoog hield. Er waren weinig mensen uit Bruinisse en ze hoopt dat deze wel aanwezig zullen zijn op 12 maart as.

2. Goedkeuring notulen vorige vergadering
Opmerking: ‘Jaarrekening 2013’ moet worden ‘2012’.
Naar aanleiding van 6a: Nico merkt op dat gemeente heeft toegezegd voor bewegwijzering richting sportvelden te zorgen.

3. Ingekomen stukken februari
2013.02.01 Ons Genoegen Balans 2012 Esther Subsidie overmaken
2013.02.02 Bureau Zeeweringen Nieuwsbrief 31-01-2013 Allen Ter info
2013.02.03 Bureau Zeeweringen Nieuwsbrief 08-02-2013 Allen Ter info
2013.02.04 Bureau Zeeweringen Nieuwsbrief 14-02-2013 Allen Ter info
2013.02.05 Bureau Zeeweringen Nieuwsbrief 21-02-2013 Allen Ter info
2013.02.06 Buurtschap Zijpe Brief geluidsmeting Allen Ter info
2013.02.07 CJG Uitnodiging jeugd en alcohol 19-02 Allen Ronic gaat
2013.02.08 Deltacommissaris Deltanieuws jrg 3 nr 1 Allen Ter info
2013.02.09 DR Ouwerkerk Uitnodiging opening dorspshuis 01-03 Allen Henk gaat
2013.02.10 DR Serooskerke Dorpskrant 01 2013 Allen Ter info
2013.02.11 DR Serooskerke Uitnodiging openbare vergadering Allen We gaan niet
2013.02.12 Gemeente SD Email nieuwsbrief Allen Ter info
2013.02.13 Gemeente SD Boomfeestdag Allen Ter info
2013.02.14 Gemeente SD Concept woonvisie ter inzage Allen Zie punt 5.
2013.02.15 Gemeente SD Nieuwe subsidieprocedure Allen Zie punt 6.
2013.02.16 Gemeente SD Omvorming beplanting Riekusweel Allen Ter info
2013.02.17 Gemeente SD Subsidietoekenning 2013 Allen Stukken opsturen
2013.02.18 Gemeente SD Vooraankondiging Debat Allen Ter info
2013.02.19 Gemeente SD Nieuwsbrief Allen Ter info
2013.02.20 The Message Jaarrekening 2012 Esther Subsidie overmaken
2013.02.21 Klaverblad Mezzo Maart 2013 Allen Ter info
2013.02.22 Mw. Neele Factuur 24-01-2013 Esther Ter betaling
2013.02.23 Nutsfonds Toekenning subsidie Allen Ter info
2013.02.24 OVB Kerstboomverbranding Allen Zie punt 7.
2013.02.25 OVB Mobiele pinbox Allen Zie punt 8.
2013.02.26 Rabobank Oost Duiveland Ontvangst aanvraag subsidie niet ter info
2013.02.27 Scouting Jaarrekening 2012 Esther Subsidie overmaken
2013.02.28 SPS Flyer preventie vandalisme Allen Naar gemeente gestuurd
2013.02.29 Scoop Uitnodiging dag vd dialoog 21-02-13 Allen We gaan niet
2013.02.30 Welzijnshuis Behoeftepeiling 2013 Allen Reactie formuleren
2013.02.31 Welzijnshuis Beursvloer Allen We gaan niet
2013.02.32 Wieler comité Jaarrekening 2012 Esther Subsidie overmaken
2013.02.33 ZMF Uitnodiging dag duurzame energie Allen We gaan niet
2013.02.14 Huize Gezelligheid Overzicht activiteiten 2012 niet Subsidie overmaken

– Welzijnshuis – Henk stelt workshop fondsenwerving en aansprakelijkheid op prijs. Vraagt andere leden ook hun wensen te uiten richting Ronic. Zij zal deze communiceren richting Welzijnshuis.
– Ofschoon de jaarrekening van Huize Gezelligheid een eigen stijl vertoont, gaan de leden akkoord met het overmaken van de subsidie.

Nagekomen:

2013.02.34 Gemeente SD Bestemmingsplan bebouwde kom Allen Ter inzage
2013.02.35 JMC Factuur verplaatsing borden Allen 50/50 DR-OVB
2013.02.36 Gemeente SD Aanvang werkzaamheden Riekusweel Allen Ter info

4. Openbare vergadering 11-04-2013 – Ronic
De leden stellen de agenda in concept op:
Presentatie Openbare Werken (20 minuten, vragenronde in de pauze individueel)
1e rondje interactieve ronde: boswachter W. vd Hulle (Henk), Oranjewoud voor Riekusweel
Made in Zeeland: Stimuleert het vrijwilligerswerk in Zeeland 20 min + 5 minuten vragen (Nico)
2e rondje interactieve ronde – Rode Kruis reactie op Made in Zeeland, we denken nog na over andere onderwerpen
Financiële verantwoording 2012 Ronic en Esther ( na 17 maart worden de stukken aan de kascommissie ter goedkeuring aangeboden )

5. Concept woonvisie – Nico
Nico en Henk gaan deze bestuderen. Nico neemt daartoe de geprinte versie van Ronic mee. In de volgende bestuursvergadering zal hij zijn reactie met Henk de andere leden doornemen.
BIEB: Catrinus van CPOZ is op het gemeentehuis geweest en heeft kennis genomen van de visie. De leden zullen zijn reactie afwachten. Tevens zal de DR de verkoop van bouwkavels Riekusweel IV nauwlettend volgen.

6. Wijzigingen subsidieprocedure – Esther
Ronic zal Pethy Maris de volgende vragen stellen:
1. Wordt het subsidiebedrag voor de komende 4 jaar in het eerste jaar vastgesteld?
2. Wordt het totale bedrag voor 4 jaar in 1 keer gestort?
3. Is er geen verantwoording achteraf meer nodig?

7. Kerstboomverbranding – Ronic
Ronic zal de OVB laten weten dat wij dit ook een belangrijk evenement vinden dat moet blijven bestaan. De DR zal 50% bijdragen in de kosten, maar zullen de vergunning onder geen beding overnemen. Ook zullen we voorstellen dat er nog eens kritisch wordt gekeken naar de huidige brandlocatie en om het overleg met de wethouder aan te gaan om bv het oude voetbalveld 1malig te mogen gebruiken.

8. Mobiele pinbox Rabo – Henk
Henk is er verbaasd over dat de Rabobank dit via de OVB heeft gespeeld, terwijl de DR in het verleden een goed contact met dhr. Matthijssen heeft opgebouwd. Maar ondanks dat zullen we de volgende locaties voorstellen: Kerkplein, naast de muziektent en naast Duivelands Meubelhuis.
Red.: Henk heeft kortgeleden dhr. Matthijssen nog gesproken die aangaf binnenkort een gesprek met de dorpsraad te willen aangaan.

9. Evaluatie gesprek over ondernemers enquête – Henk
Henk, Nico en Ronic hebben het gesprek gevoerd met burgemeester Rabelink, wethouder Verseput, Pethy Maris en Mariëlle Schenk. Als volgende stap zijn alle partijen van mening dat er een vervolggesprek komt met alle betrokkenen, met de burgemeester als onpartijdig voorzitter en de wethouder als toeschouwer. Nico heeft dit al bij de OVB uitgezet, maar wacht nog op antwoord. Hij zal Tonnie nogmaals vragen te reageren.

10. Rondje projecten en updates – allen
Eric:
– Skatebaan: Ronic trekt zich hieruit terug. Eric zal de enquête uitvoeren.
– Zwerfvuilactie: Ronic neemt dit van hem over.
– Ziekenbezoek Wim: zal diezelfde week nog een datum gaan prikken.
Esther:
– Heeft gebeld naar het Grevelingenschap, een email gestuurd naar de contactpersoon maar wacht nog op reactie.
– De jaarrekening 2012 is klaar. Zal alle stukken voor de verantwoording leefbaarheidsbudget op 19 maart met Ronic gereed maken. Tevens zullen zij dan een nieuw Excel bestand voor 2013 maken.
– Dodenherdenking: zal als agendapunt voor de volgende bestuursvergadering terugkomen. Esther zal de voorbereidingen met Nico gaan opstarten
– Seniorenmiddag 18 juni: Eric en Esther nemen dit van Ronic over. Ronic zal een afspraak met Allevo maken op een donderdag. Eric en Esther zullen nadenken over leuke ideeën.
– De factuur van de Nieuwjaarsreceptie is verstuurd naar de diverse partijen,
Ronic:
– De Bruse bank gaat in de ‘ijskast’
– Hondenbeleid: nog 1 keer op de agenda zetten bij de raad: verontwaardigd hondenbezitter betaald pas hondenbelasting wanneer het beleid op poten staat. Wanneer hier geen aandacht voor is gaat dit onderwerp in de ‘ijskast’
– Heeft naast de brochure Bruinisse Voortvarend nu ook de gemeentegids niet in de bus gekregen, en zal daar Mariëlle Schenk op aanspreken
– Is door P. Maris aangesproken op het feit dat de DR een spaarpot heeft. Wanneer we daar geen spaardoelen voor gaan benoemen, bestaat het risico dat de accountants de gemeente zullen aanraden dit gemeenschapsgeld weer terug op te eisen. Vraagt Henk dit mee te nemen in het nieuwe beleid.
Henk:
– Gesprek met P. de Winter staat gepland voor mei as.
– DSV: heeft dit stuk met meerdere partijen besproken. We beraden ons op inspraak, stappen en zienswijze.
– Brief Habraken over locatie MZI: Cees Otte / Visserijvereniging heeft gesprek gehad met de wethouder en burgemeester en heeft daar diverse locaties besproken. Die van Habraken was daar helaas niet bij. Henk zal Habraken daarover inlichten.
Nico:
– Er is zeker animo voor het BIEB project. Zie verder punt. 5.
– Is er nog niet aan toegekomen om zich te verdiepen in de promotie van Yerseke.

11. Wat verder ter tafel komt
Nico:
– Koningsdag: heeft gesprek gehad met BOC en OVB over aangepast programma aubade en optocht tot 09.45 uur. Na 13.00 uur loopt het programma weer door. De horeca gaat open maar bij de winkeliers is er geen animo. De etalages zullen wel opgeleukt worden. Het programma zal binnenkort worden vastgesteld. De dorpsraad is gevraagd om maandagochtend 29-04 aan te schuiven bij het oranjeontbijt in ’t Opper. De voorzitter zal in de muziektent speechen.
Tevens heeft de BOC de dorpsraadsleden gevraagd om BHV ‘ers gevraagd in hun netwerk te vragen om assistentie te verlenen op 30 april. Nico zal nagaan of de kosten van de EHBO wellicht lager kunnen. Zij kunnen eventueel een aanvraag uit het leefbaarheidsbudget aanvragen.

12. Afsluiting
Henk sluit om 22.35 uur. De volgende vergadering staat gepland op 25 maart as bij Esther thuis.

This entry was posted in Vergaderingen, Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.