Bestuursvergadering 24-09-2012

Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Esther Kievit, Nico de Danschutter en Eric Meerdink
Afwezig m.k.: Wim Jumelet

1. Opening
Henk opent de vergadering om 20.15uur vanwege het uitlopen van het bezoek van dominee Den Oudsten.
Voorzitter en secretaris hebben namens de dorpsraad kennisgemaakt. Naar aanleiding van artikel in Ons Eiland wijst Ronic hem op het project Jeugd en alcohol en overhandigd het boek ‘Onze kinderen en alcohol’ van Nico van der Lely. Hij zegt toe ons project ook vanuit zijn positie te willen steunen en wil ook graag uitgenodigd worden voor de plenaire bijeenkomst in februari.

2. Goedkeuring notulen vorige vergadering
Geen op- of aanmerkingen.

3. Ingekomen stukken augustus/september
2012.09.05 Uitnodiging deltacongres: geen belangstelling.
2012.09.15 Riekusweel IV: We richten ons niet op Riekusweel maar op het centrum.

4. Bijdrage huttendorp
De dorpsraad zal voorstellen de contributie te verhogen naar € 5,– /kind/3 dagen. Hoewel het subsidiepotje voor 2012 leeg is, vindt de dorpsraad het evenement toch dermate bij te dragen aan de leefbaarheid (het evenement is voor alle kinderen van 4-14 jaar) dat men besluit de mondelinge aanvraag goed te keuren. Ronic zal laten weten dat we een begrotingstekort zullen aanvullen tot een maximum van € 300,– + en de legeskosten voor onze rekening zullen nemen. Ijsvereniging ‘Nooit Gedacht’ moet nog wel officieel aanvragen.

5. Ondernemers enquête
Omdat Wim moet afhaken vanwege zijn ziekte heeft Nico heeft zich bereid verklaard de rol van enquêteur van hem over te nemen met Ronic als notulist.
Een tiental ondernemers welke mogelijk een rol in het centrum kunnen vervullen zullen hiervoor benaderd gaan worden.
De te stellen vragen moeten binnen het kader van het Masterplan vallen. De gesprekken zullen max. 30 minuten duren. Alle informatie, incl. het rapport dient discreet te worden behandeld binnen de DR. Nico en Ronic zullen dezelfde week nog aanvangen met de procedure.

6. Agendapunten openbare vergadering 22 november
Suggesties voor het programma:
– Actief burgerschap-burgerinitiatief
– Bouwen in eigen beheer
– Speeltuin St. Annaland burgerinitiatief
– Evaluatie huttendorp
Henk vraagt binnen 1 week met nog 2 ideeën te komen.

7. Rondje projecten en updates
Eric:
– Nieuwjaarsreceptie: heeft her en der ondernemers gepeild maar de partijen leggen het initiatief bij de DR. Henk zal met BOC bellen. Als datum zullen we (voorlopig) vrijdag 18 januari aanvang 15.30 uur aanhouden. We kunnen wellicht de hapjes door Pontes leerlingen kunnen laten verzorgen….
Esther:
– Contact met mw. Leerschoon over het strandje laten we even liggen tot Wim weer capabel is.
– De attentie voor Jan Greijn is nog niet bezorgd
Ronic:
– Senioren evenement: zal binnenkort een afspraak met Annet vd Sluis plannen over datum, ideeën en sponsoring.
– Avondvierdaagse: zal bellen met Jolanda Meijer aangaande besluitvorming school en koppelt dit terug naar het bestuur.
Henk:
– Uitwerken van het beleid: wordt gepland na de ondernemers enquête en dit samen met Nico uitvoeren.
– Speeltuin St. Annaland: (Vrij en Blij) zal het bestuur benaderen. Ook wordt de Breedveldspeeltuin in Zierikzee genoemd.
Nico:
– Bouwinitiatief: op 4 oktober staat er een bijeenkomst over dit onderwerp in de planning

8. Wat verder ter tafel komt
Nico:
– Op zijn vraag wie met Wim communiceert over het verloop van zijn ziekte en herstel, biedt Ronic aan contact te houden. Zij zal de raad informeren en diezelfde week nog een kaart sturen.
Ronic:
– Heeft op uitnodiging van DR Nieuwerkerk aldaar de APK toegelicht. Nieuwerkerk is de volgende kern waar dit zal worden uitgerold. Thijs van Damme is van het project gehaald, Jessica van As neemt zijn werkzaamheden over.
– Evenementenbeleid: graag reacties richting Ronic voor 20 oktober. De email wordt tevens doorgestuurd aan BOC, SFB en OVB.
Esther:
– Heeft ter kennisgeving een kopiebrief van William Lems aan de gemeente over nieuwbouw woningen op de plaats van de bibliotheek. Ronic zal deze als ingekomen inscannen.
Eric:
– Heeft gezien dat de schutting van Rooie Keesje (met foto van oude mannen) is platgegooid en vraagt zich af wie hier verantwoordelijke voor is. Vind het zonde dat hij zo slordig mee is omgesprongen. Henk zal Eric v.d. Bos vragen wie nu de eigenaar is en of we de aannemer hiervoor aansprakelijk kunnen stellen.
Henk:
– Laat weten dat hij en zijn vrouw begin januari hun 3e kindje verwachten.

9. Afsluiting
Henk sluit de vergadering om 22.00 uur af en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. De volgende bestuursvergadering zal op maandag 29 oktober bij Esther thuis plaatsvinden.

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.