Bestuursvergadering 03-09-2012

Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Esther Kievit, Wim Jumelet en Eric Meerdink
Afwezig m.k.: Nico de Danschutter

1. Opening
Henk begint de vergadering om 20.15 uur

2. Goedkeuring notulen vorige vergadering
De notulen worden goedgekeurd zonder aanvullingen-wijzigingen en zullen door Ronic worden verspreid.

3. Ingekomen stukken augustus/september
1. Tom Hage / ideeën toekomst Bruinisse: zie punt 5.
2. Uitnodiging Zeeuwse monumentendag : Henk wil gaan, Ronic zal hem aanmelden
3. Tom Hage / gevaar hoge mosseltribune: leden zijn van mening dat de ouders verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun kinderen. Ronic zal dit zo communiceren.
4. Gemeente / Uitvoeringsprogramma WMO 2013:
a. Pag. 5, 5 cultuur en sport: Ronic zal laten weten dat wij het niet eens zijn met de stelling: voorzieningen worden gecentraliseerd in Zierikzee.
5. Gemeente / Subsidie senioren: we gaan door met onze plannen voor evenement voor ouderen. Te denken valt bv ook aan een jeu-de-boule middag i.s.m. Bruse Boys.
6. Heidemij / Kern met pit: de dorpsraadsleden kunnen hier geen project(en) voor aanwijzen.

4. Beeld bekende Bruenaar
De poll op Bru.nu heeft slechts 6 reacties opgeleverd. Genoemde suggesties zijn: Willem van Gilst (1x), Cees Hoogerwerf (3x), Theo Ketting (1x) en Lennard Hoekman (1x). Gezien het magere aantal reacties en de genoemde personen, die ons nog niet, of slechts kortgeleden ontvallen zijn, moeten we concluderen dat een beeld van 1 (bekende) persoon niet zo leeft in het dorp. De DR zal de Stichting Renesse dan ook laten weten dat wij liever een beroepsgroep zien uitgebeeld, bv een mosselman. Als locatie zullen wij het nieuwe dorpsplein aanbevelen.

5. Evaluatie Kernbezoek burgemeester
De dorpsraad heeft dit bezoek als zeer positief ervaren. De ontvangst bij Aquadelta was bijzonder: wegens een ‘calamiteit’ moest het gezelschap bijna 20 minuten wachten voordat we werden opgehaald door dhr. Raaijen. Er is onder andere gesproken over meer verbinding tussen dorp en Aquadelta en over arrangementen die dat zouden kunnen stimuleren. Henk wil daar nog verder op ingaan. Verder heeft het gezelschap een bezoek gebracht aan de nieuwbouw sportpark Bruse Boys alwaar een rondleiding over het gehele terrein werd verzorgd. De burgemeester is rondgereden door het centrum en is bezorgd over o.a. het ‘gat van Bru’. Hij heeft ons gevraagd aan te geven of hij iets voor ons kon doen als bruggenbouwer. De dorpsraad gaat van dat aanbod gebruik maken en mede naar aanleiding hiervan gaat de dorpsraad actie ondernemen en wil een enquêtecommissie vormen ( Wim of Nico met Ronic als notulist )
Deze commissie zal de ondernemers van Bruinisse persoonlijk een aantal vragen voorleggen. De uitkomsten van die gesprekken zullen door Henk/DR samengevoegd worden tot een soort actieplan voor de komende 5 jaar. Dit zal worden aangeboden aan de burgemeester. Ronic gaat hiervoor tijd vrijmaken en zal project Huttendorp doorgeven aan Eric en Esther. De bijeenkomst in November over jeugd/alcohol zal naar februari –maart 2013 worden verschoven. De dorpsraadleden zullen ieder 10 enquêtevragen richting Ronic sturen voor 13 september as. en zullen tevens aangeven welke 10 ondernemers als eerste moeten worden uitgenodigd. Ronic rapport dit dan terug via email.
Het bezoek is besloten met een lekkere lunch bij ‘Bru17’.

6. Evaluatie overleg Rabobank
Dhr. P. v. Esbroek kwam zich voorstellen en tevens vertellen dat Rabokantoor Bruinisse in september 2013 dicht gaat. Wij schrokken daarvan, maar nadere toelichting leert dat het kantoor erg weinig wordt gebruikt. Voor specifieke problemen zullen persoonlijke oplossingen worden gezocht. De geldautomaat blijft, maar men onderzoekt nog of afstortautomaat gaat blijven.

7. Evaluatie openbare vergadering
Helaas was de opkomst erg matig. Blijkt dat Bru niet nieuwsgierig wordt wanneer er niet precies wordt gecommuniceerd wat de agendapunten zijn. Volgende keer zal de agenda wederom openbaar worden gemaakt. Tevens zal Ronic een aantal posters in het dorp ophangen en de vergadering via facebook communiceren. Ook zullen we, als vanouds weer op de donderdagavond vergaderen. De DR leden wordt gevraagd om ideeën voor de agenda ( masterplan, dijkverzwaring )

8. Rondje projecten en updates
Eric:
– De tijdelijke skatebaanlocatie zullen we in mei 2013 evalueren
– Nieuwjaarsreceptie: Eric peilt bij OVB, Henk bij BOC, Ronic vraagt bij Pethy Maris een geschikte datum na.
Esther:
– Is er niet aan toegekomen een financieel overzicht aan te leveren deze keer.
– Strandje: Wim zal mw. Leerschoon bellen over dit onderwerp.
– De cadeaus voor de kascommissieleden zijn nog niet bezorgd. Ronic neemt die voor Cees Heule mee, Esther brengt ze bij Jan Greijn langs.
Ronic:
– Er zijn 3 dorpsraadvlaggen beschikbaar vanaf heden. Ronic vraagt havenmeester Marjolein om vlag op te mogen hangen op het havenplateau.
– Heeft CJV en het Welzijnshuis reeds bij elkaar gebracht zodat zij samen de opstart van de spelmiddagen kunnen bespreken.
– Heeft nog steeds niets gehoord van de Vrienden van ’t Opper. Wim zal navraag doen op de komende bestuursvergadering van de stichting.
– Heeft een brief gestuurd naar Rijkswaterstaat over het afvalprobleem op de Grevelingendam maar daar nog geen reactie op gehad.
Henk:
– Henk doet datumvoorstel voor de aanstaande beleidsvergadering.
– Gaat binnenkort om de tafel met dhr de Winter
– Column zal worden afgeschaft bij gebrek aan animo.
– Zal contact zoeken met dhr. Niese over de status van onze bemiddelingspoging
– Bezoek aan speeltuin St. Annaland moet hij op de lange baan schuiven wegens drukke werkzaamheden
Wim:
– Mozaïek: men probeert ontbrekende steentjes terug aan te kopen om het geheel te repareren
– Voor de herfstvakantie krijgen we terugkoppeling van mw. Meijer /lerares OBS De Meerpaal over belangstelling voor 4-daagse.
– Woonproject staat per abuis bij Wim, maar hoort bij Nico.

9. Wat verder ter tafel komt
Henk:
– Op de agenda van de commissievergadering van 10 september staat de kwestie kostenverhaal op aanstaande ondernemers. De dorpsraad zal daar niet op reageren. Dit verhaal lijkt helder en niet omkeerbaar.
– Op 4 oktober krijgt Henk Bureau Zeeweringen op bezoek m.b.t. de aanstaande dijkverzwaring. Ronic vraagt Henk er nadrukkelijk op te wijzen dat wij de strandjes niet willen zien verdwijnen.

10. Afsluiting
Henk sluit af om 22.35 uur. De volgende vergadering zal op maandag 24 september bij Esther thuis plaatsvinden.

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.