Bestuursvergadering 26-06-2012

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Noorddijk, bij Henk thuis
Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Esther Kievit, Wim Jumelet, Nico de Danschutter
Afwezig m.k.: Eric Meerdink
Gasten : John van Wallenburg (Magrid) en Marco Spaans (Zeeuwind), agendapunt 2.
_______________________________________________________________

1. Opening
Henk opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom.

2. Update status windpark Krammersluizen door bovengenoemde gasten
De MER studie is nu in een tussenfase en de heren Wallenburg en Spaans vinden het belangrijk om alle stakeholders tussentijds te informeren. De plannen worden getoetst op 4 criteria: landschap-ecologie-scheepvaart-vliegtuighinder/kabeltracé.
De meeste zienswijzen zijn ingestuurd door de visserij en betrokkenen bij het landschap. Oktober 2012 is de MER studie afgerond en wil Zeeuwind de beste van de 4 overgebleven opties presenteren: eerst aan stakeholders en daarna aan het publiek. N.a.v. een vraag van Wim antwoordt dhr. Wallenburg dat de te plaatsen molens een exploitatieperiode van 15 tot 20jaar hebben. De voorzitter dankt de gasten voor hun inbreng en gaat daarna verder met het reguliere overleg.

3. Ingekomen stukken
2012.06.01: afz. C. Hoogerwerf: DR besluit dit via Wout v.d. Berg te laten lopen en zullen hem vragen contact met dhr. Hoogerwerf op te nemen. Ronic zal Henk een tijdlijn aanreiken.
2012.06.03: afz. Welzijnshuis: we hebben het al op www.bru.nu laten zetten. Henk zal nog een Twitterberichtje uit laten gaan. Verder geen actie ondernemen.
2012.06.05: afz. Gemeente: iedereen is akkoord met concept reactie. Ronic zal deze versturen.
2012.06.06: VVD Fractie: eender zoals bij 2012.06.01 dhr Hoogerwerf.
2012.06.08: Stichting Renesse: DR staat hier in principe positief tegenover, maar vragen Ronic het kader en randvoorwaarden op te vragen. Agendapunt juli-vergadering.
2012.06.09: Gemeente: Henk zal in november aan de 2012 editie van de Dag vd Dialoog deelnemen.
2012.06.14: Gemeente: zie 06.01 en 06.06
2012.06.27: Gemeente: Ronic en Esther handelen deze subsidieaanvraag af.
2012.06.33: Gemeente: Vergunning kleedjesmarkt is ontvangen. Een kopie van de vergunning ligt ter inzage bij de Marskramer. Het toezicht op de kleedjesmarkt wordt ingedeeld als volgt:

Woensdag 4 juli Esther
Woensdag 11 juli Esther
Woensdag 18 juli Nico
Woensdag 25 juli Wim
Woensdag 1 augustus Ronic
Woensdag 8 augustus Henk

2012.06.35 :Visserskoor: Ronic besteld 4 kaarten, wie er gaan is nog niet bekend.

4. Goedkeuring notulen vorige vergadering
Zowel de notulen van de bestuursvergadering als die van de openbare vergadering worden goedgekeurd. De openbare vergadering zal in de volgende bestuursvergadering worden geëvalueerd. Ronic zal de notulen openbaar maken.

5. Programma kernbezoek 27-07-2012
Henk heeft alsnog de parkmanager Aquadelta gesproken over o.a. het kernbezoek waarbij hij positief reageerde.

Het voorlopige programma:
09.00 – 10.00 uur
Samen komen op Aquadelta.
10.00 – 11.00 uur
In de paardenhuifkar van Van Der Wekken door het dorp via de kern naar sportpark
11.00 – 12.00 uur
Bezoek aan nieuwbouw Bruse Boys (Patrona is dicht wegens vakantie)
12.00 – 12.30 uur
terug naar Aquadelta en afscheid
Ronic zal het programma gedetailleerd uitwerken.

6. Reactie op voorontwerp bestemmingsplannen Bruinisse en Recreatiegebieden
Het bestand blijkt slecht van de website te halen. Ronic zal betrokken ambtenaar vragen het stuk door te sturen.

7. Reactie planning gemeente aangaande Riekusweel IV en nieuwbouw scouting
Zie ingekomen stukken, punt 3.

8. Beeld bekende Bruenaar
Zie ingekomen stukken, punt 3.

9. Indeling kleedjesmarkt
Zie ingekomen stukken, punt 3.

10. Rondje projecten en actiepunten updates – allen
Esther:
• Strandje: benoemen tijdens kernbezoek. Wim herhaalt dat hij wil bemiddelen bij het contact met mw. Leerschoon van het Grevelingenschap. Hij vermoed dat er op dit moment geld voor vrij te maken is.
• Zal de begrotingen 2012 per direct aan Henk overleggen.
• Attentie kascommissie zal deze week worden afgehandeld.
Ronic:
• Pakt afwerking skatebaan en bruse bank op wanneer ze daar tijd voor heeft.
• Volgend evenement Jeugd en Alcohol is een frisfeest bij de CJV in september.
• Het minimale hondenbeleid is inmiddels opgepakt door de VVD fractie. Wordt vervolgd.
• Datum najaarsvergadering toch op donderdag 22 november na het raadsledenspreekuur.
• Kwestie glas in op straat is opgepakt door de gemeente. Er wordt vanaf nu op gecontroleerd en men zal daar de horeca-ondernemers op aanspreken.
Henk:
• Zal binnenkort afspreken met Peter de Winter
• Hij werkt nog aan de column

Nico:
• Kikkerbadje: heeft contact met gemeente opgenomen over de kosten: € 6500,– p/jaar waar uitgaven tegenover staan. 5 Maanden openstelling resulteert in 600-1.000 manuren p/jaar.
• De leden spelen met de gedachte van een beheerder. Henk kent een vergelijkbare situatie in Sint Annaland en zal daar navraag doen.
Wim:
• Zal de kwestie mozaïek na de vakantie verder oppakken.

11. Wat verder ter tafel komt

Wim:
• Heeft verzoek gehad om een avondvierdaagse in Bruinisse te gaan organiseren. De leden willen daar over nadenken. Het punt zal in de septembervergadering verder worden besproken. Voor die tijd zal Wim een voorzet geven.
• Zal in augustusafwezig zijn i.v.m. vakantie.
• Wim hamert op een goed doortimmerd financieel beleid van de Dorpsraad. Henk gaat daarmee aan de slag.
Esther:
• Zal in juli afwezig zijn i.v.m. vakantie
Ronic:
• Op de dag van de opening skatebaan is zij vaker aangesproken door aanwezigen over de mogelijkheid tot een jaarlijkse parkdag: sport-spel-muziek-barbecue etc. Gaat dit oppakken met BOC, SFB, Aquadelta, OVB, Ijsvereniging, CJV en Scouting.
• Het CJV heeft aan de dorpsraad gevraagd om te informeren naar het mogelijk weer opstarten van de jeugdspelmiddagen in de vakanties. Ronic zal dit opnemen met Thomas Vos van het Welzijnshuis.
• Zal bij Openbare Werken signaleren: slechte staat trap bij De Meeuw en het hoge gras bij het bankje aan de sluis.
• Zal Vrienden van In ’t Opper nogmaals aanschrijven over subsidievraag (mw. vd Wekken-Deurloo, Noordstraat 16, Bruinisse
Nico:
• Is bij het overleg over jeugdoverlast (0-18jaar) geweest. DR Bruinisse kreeg daar een compliment over hoe zij zich inzetten om alcoholgebruik onder de jeugd aan te pakken. De politie en gemeente hebben laten weten hoe zij de overlast door jeugd willen aanpakken: – ouders erbij betrekken bij preventie – het bevorderen van leuke/positieve evenementen etc. Ons aanspreekpunt is de wijkagent en mw. Asselbergs. Er komt een volgend overleg.
• Is de 2e helft van juli waarschijnlijk niet beschikbaar.
Henk:
• DR heeft verzoek tot overleg van de Rabobank ontvangen. Een nieuwe bestuurder wil weten hoe de dorpsraden tegen de rol van de bank in de kern aankijken. Ronic zal laten weten dat 27 juli in de middag een geschikte datum is.
• Heeft van CJV de vraag ontvangen om mosselen te scheppen tijdens de Visserijdagen. Aangezien de leden dan al verplichtingen hebben zullen we daar niet aan meedoen.

12. Afsluiting
Henk sluit de vergadering om 22.15 uur. De volgende bestuursvergadering staat gepland op maandag 30 juli om 20.00 uur bij Henk thuis.

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.