Bestuursvergadering 29-05-2012

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Bruinisse
Datum: 29-05-2012
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Noorddijk, bij Henk thuis
Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Esther Kievit
Aspirant leden: Wim Jumelet, Nico de Danschutter
Afwezig met v.k.: Eric Meerdink
Gast: Roberto Veldhuizen
_____________________________________________________________________________________
1. Opening
Henk opent de vergadering en heet iedereen welkom. Eric is afwezig vanwege drukte op zijn werk.

2. Ingekomen stukken
1. Vragen van Zeeuwland n.a.v. nieuwbouw Bruinisse:
– voor een suggestie voor een typisch Bruse naam zal Ronic contact opnemen met Huib Uil, gemeente SD en Neeltje Kok. Wim weet te vertellen dat het gebied vroeger bekend stond als: ‘de oude nieuwbouw’.
– Ronic zal Marietje de Vlieger, Jeroen Hoep, Mw. Marietje Dijkstra, Isaac Schults, Peter Ruitenbeek, Jeroen vd Houten, Jan van Strien, Johnny Poep en Pieter Haeck benaderen om te vragen of zij interesse hebben in een interview met foto.
– Wim adviseert de volgende punten onder de aandacht van Zeeuwland brengen:
– let op veiligheid en bereikbaarheid van hulpdiensten (hoogwerker).
– Openbaar groen
– openbare verlichting in de tussenpaden en achter de huizen met bewegingsmelders.
– mogen we meedenken in het autoluw maken van de straten?
– Communicatie: logo Dorpsraad vermelden op alle communicatie, via Bru.nu en een link op onze site.
– Feesten: met omwonenden en bewoners + nieuwsgierigen. Gelegenheden: bezichtiging casco
en tussendoor een open middag om de voortgang te bekijken.

2. Nieuwe bestemmingsplan Bruinisse:
De DR wacht de informatieavond op 14 juni af, voordat er een zienswijze wordt geformuleerd. Wel is het belangrijk dat er ruchtbaarheid aan de plannen en de avond gegeven wordt ( www.bru.nu en op onze site ) Nico en Henk zullen de informatie-avond bezoeken.

3. Opening visserijhaven:
Wim, Ronic en Nico zullen de opening op 15 juni bezoeken.

4. Voordracht Koninklijke onderscheiding:
De DR beslist dat we eventuele voordracht(en) niet doorzetten.

5. Opening Habraken vis:
Esther en Ronic zullen de opening op 20 juni bezoeken.

3. Goedkeuring notulen vorige vergadering
De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd en zullen openbaar gemaakt worden.

4. Financiële stand van zaken (incl. subsidieverzoeken Visserskoor 2012, BOC 2013)
Esther geeft toelichting op het overzicht van uitgaven 2012 tot nu toe.
Er zijn 3 subsidieverzoeken binnengekomen:
Visserskoor voor evenement op 22 september as: afgewezen, geld voor 2012 is op.
Huize gezelligheid voor laatste soosavond van 2012: afgewezen, idem.
BOC voor 2013: hierover beslissen we in dec/jan wanneer alle verzoeken 2013 binnen zijn.
Ronic zal de diverse partijen inlichten.
De aanschaf van een nieuwe printer en laptop worden door de leden goedgekeurd ( totaal bedrag
€ 722,80 )

5. Evaluatie aspirant leden/adviseur
Nadat Henk gevraagd heeft of Nico zijn lidmaatschap en Wim zijn adviseurschap willen bestendigen antwoorden beiden instemmend. De andere leden heten hen van harte welkom en spreken het vertrouwen in een prettige en vruchtbare samenwerking uit.

6. Verslag vooroverleg wethouder en openbare vergadering+planning datum najaarsvergadering
14-5-2012 van 15.30 tot 16.30 uur overleg met onze kernbestuurder, wethouder Verseput, mw. Schenk en mw. Maris.
– agenda voorjaarsvergadering doorgenomen, wethouder kan helaas niet aanwezig zijn ivm VNG congres, Marielle Schenk ook niet ivm vakantie en Pethy zal aanwezig zijn. Nieuwe leden dorpsraad zijn oude bekenden en er wordt enthousiast op gereageerd. Als datum voor najaarsvergadering 15 November of 22 november genoemd. Ronic zal dit uitzetten bij de diverse partijen (raadsleden, wethouder etc)
– de visie welke door de dorpsraad aan de hand van officiële stukken zoals masterplan, zal worden samengesteld is een onderwerp waar de wethouder nog erg aan moet wennen. Het concreet maken van onze visie wordt over de zomervakantie heen getild. Henk, Nico en Wim spreken af dat de diverse rapporten voor 1 september as zijn doorgenomen. Voor wat betreft het Masterplan: de DR zal benoemen wat de speerpunten zijn en daarna zal het college worden uitgenodigd hiervan kennis te nemen.
– voortgang masterplan is in afwachting van partijen welke zich melden om ontwikkelingen welke binnen dit plan passen op te pakken. We hebben een dringend beroep gedaan op de onderwerpen welke in het masterplan als speerpunt zijn benoemd; bibliotheek en Kerkplein. Volgens masterplan zijn dit ontwikkelingen welke budgetneutraal kunnen worden gerealiseerd. Volgens de wethouder en mw. Schenk hangt dit ook af van partijen welke hierin het voortouw moeten nemen.
– voor de planning Riekusweel en scoutinggebouw schuift mw. Henderson aan welke aangeeft dat bestemmingsplan niet voor mrt 2013 gereed zal zijn waarna waarschijnlijk in juni 2013 de conceptverkaveling tot stand zal komen
– de toekomst van oude voetbalvelden en sportkantine is in afwachting van betrekken nieuwe locatie voetbalvelden. Er zijn harde afspraken mbt sloop van oude opstallen. Invulling van oude voetbalvelden is plan Riekusweel V en zal sterk afhangen van de uitkomsten woonvisie zoals deze nu opgesteld wordt
– verder komt de Deestraat, welke in vorige openbare vergadering uitvoerig aan de orde is geweest, ter sprake. Ivm ontwikkelingen Juliana- en Beatrixstraat wordt er tot 2017 nog niets gewijzigd.

7. Toelichting Gat van Bru – Roberto Veldhuizen
Roberto Veldhuizen schuift aan en geeft een korte toelichting op zijn toekomstplannen.
Hij kan helaas weinig toezeggingen doen, maar beloofd ons op de hoogte te houden van de diverse ontwikkelingen aangaande het Gat van Bru.

8. Rondje projecten en actiepunten updates
Vanwege het late tijdstip wordt besloten alleen de dringende zaken te benoemen en de rest door te schuiven naar de volgende vergadering., evenals de evaluatie van de dodenherdenking en de high tea.

Eric:- heeft Ronic laten weten dat er meldingen zijn geweest uit de Oudestraat over overlast van glas op uitgaansavonden. Wij zullen dit Freek Hullekens laten weten op de openbare vergadering.

Nico:- Vanwege privé omstandigheden heeft hij in de kwestie kikkerbadje wat vertraging opgelopen. Wel heeft hij contact gehad met de gemeente, maar is nog niet concreet opgeschoten -> volgende vergadering.

Wim:- verzoekt de secretaris een brief te schrijven naar het college over de plaats van de tribunes: te dicht bij de openbare toiletten.

Ronic:- Vraagt Esther en Henk naar de afspraak bij directie Aquadelta. Henk meldt dat hier weinig schot in zit, maar met het oog op het kernbezoek zal hij proberen deze afspraak binnen de week concreet te krijgen.
– zal de begroting van de opening skatebaan doorsturen naar de leden.

Henk:- dringt er bij Esther op aan dat ze de kascontrole direct afwerkt.

9. Wat verder ter tafel komt
Wordt overgeslagen

10. Afsluiting
Henk sluit de vergadering om 22.15 uur.
De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 26 juni om 20.00uur bij Esther thuis.

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.