Bestuursvergadering 27-02-2012

Locatie: Dorpshuis de Vanger, Bruinisse
Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Eric Meerdink, Ronic Weijenberg (notulen),Esther Kievit
Tevens aanwezig: Wim Jumelet, aspirant lid/adviseur
__________________________________________________________________________
1. Inloopkwartiertje
Hier werd geen gebruik van gemaakt.

2. Opening
Henk opent de vergadering om 20.12 uur. Hij heet vooral Wim Jumelet van harte welkom.

3. Kennismaking Wim Jumelet
Wim stelt zich kort voor en motiveert zijn belangstelling voor de dorpsraad. Wil eerst de kat uit de boom kijken tot de openbare vergadering en beslist daarna of hij lid of adviseur wil worden. Het belang van Bruinisse staat bij hem op de 1e plaats. Ronic noemt de vrijwilligerskaart en zal Wim de aanmelding toesturen.

4. Ingekomen stukken

2012.02.01 Gemeente SD Email nieuwsbrief Ter info
2012.02.02 DR Nieuwerkerk Vernieuwd bestuur Ter info
2012.02.03 Wandelnetwerk Zeeland Notulen bijeenkomst 17-01 Ter info
2012.02.04 Gemeente SD Uitnodiging Lessen voor Leefbaarheid 16-03 Henk gaat. Ronic meldt aan
2012.02.05 Stadsraad Brouwershaven Functiewijziging Ter info
2012.02.06 GZH Agenda Grevelingen overleg 02-02 Henk en Eric zijn geweest
2012.02.07 Gemeente SD Damwand Havenplateau Ter info.
2012.02.08 Welzijnshuis NL Doet Ter info.
2012.02.09 T. Jumelet Subsidieaanvraag Wielerronde € 100,– toezeggen
2012.02.10 T. Jumelet Financiële verantwoording 2011 Ter info.
2012.02.11 DR Serooskerke Uitnodiging vergadering 28-02 We gaan niet.
2012.02.12 Welzijnshuis Uitnodiging Beursvloer 2012 11-04 We gaan niet.
2012.02.13 Deltacommissaris Deltanieuwsbrief Ter info
2012.02.14 Mw. Pepping Avondmarkt Ter info
2012.02.15 Scouting Bruinisse Subsidieaanvraag Scouting 2012 € 250,– toezeggen
2012.02.16 DR Serooskerke Uitnodiging opening dorpshuis 24-02 We gaan niet
2012.02.17 Tom Hage Stukken m.b.t. visie Bruinisse Zie punt 6.
2012.02.18 Klaverblad Uitnodiging bijeenkomst Mantelzorg 13-14 maart We gaan niet
2012.02.19 Gemeente SD Nieuwsbrief LOP Ter info
2012.02.20 Welzijnshuis Onderzoek jonge vrijwilligers Ronic zal beantwoorden
2012.02.21 Gemeente SD Vervuilde grond Riekusweel Ter info
2012.02.22 Klaverblad Adviesbrief gemeente Ter info
2012.02.23 Klaverblad Factsheet Mantelzorg Ter info
2012.02.24 Klaverblad Belangenbehartiging Mantelzorg Ter info
2012.02.25 ZVKK Vooraankondiging 17.04 Wie gaat?
2012.02.26 Welzijnshuis Nieuwsbrief Steunpunt Vrijwilligers Ter info
2012.02.27 GZH Verslag Grevelingen bijeenkomst 02-02 Ter info

Naar aanleiding van een opmerking van Wim wordt er besloten de lijst met ingekomen stukken niet meer separaat te behandelen in de vergadering. Alleen de bespreekstukken zullen worden doorgenomen.

5. Goedkeuring notulen vorige vergadering
Deze worden goedgekeurd en zullen worden gepubliceerd.

6. Voorstel Tom Hage
Er ligt een masterplan dat gevolgd zal worden door gemeente en provincie. We besluiten de plannen van Tom ter kennisgeving aan te nemen. We serveren de plannen niet af, maar halen de plannen uit de ijskast wanneer nodig. Ronic informeert Tom hierover.

7 Vaststellen datum openbare vergadering juni
Donderdag 7 juni lijkt een geschikte datum maar Ronic zal deze nog checken bij de gemeente en de raadsleden (19.30 inloop, 19.45 uur aanvang)
Mogelijke agendapunten: voortgang voetbal, stemming Nico/Wim, MAS??
S.v.p. opgave andere ideeën bij Ronic.

8. Rondje projecten en actiepunten updates – allen
Eric:
– opening skatebaan zal op 14 april plaatsvinden. De eigenaar van Skateland heeft aangegeven dat hij gratis een demo wil verzorgen. Eric volgt dit op.
– heeft nog geen datum gepland voor de zwerfvuilopruimactie. Is wel belangrijk dat dit plaatsvindt voordat het groen te weelderig wordt.
Esther:
– heeft email gestuurd naar Aquadelta en zal dit binnen 2 weken opvolgen als antwoord uitblijft
– zal samen met Wim de dodenherdenking organiseren (Wim heeft dit een aantal jaren geleden ook gedaan)
– de meeste subsidievragers hebben antwoord gehad, de anderen volgen snel.
– heeft op 19 maart een overleg met Ronic over de financiële verantwoording richting gemeente.
Ronic:
– de opening is gepland op 14 april as van 11.00 – 13.00 uur. Ronic zal de planning doorsturen naar de andere leden.
– het overleg met VIC Dirksland is voorafgaande aan de bestuursvergadering geweest, samen met Indigo, Pul en Gemeente. Hun kennis en expertise was zeer welkom bij de organisatie van frisfeest op de 13e april.
– SFB heeft aangegeven dat zij niet samen met andere organisaties willen optrekken in het gezamenlijk aanvragen van evenementenvergunningen. Als reden geven zij aan dat zij dan ook voor alles verantwoordelijk worden geacht en dat vinden zij niet wenselijk. De dorpsraad zal daarom zelf wederom de vergunning voor de kinderrommelmarkt aanvragen.
– De organisatie van de High Tea verloopt volgens planning. Ronic zal de planning doorsturen naar de andere leden wanneer deze volledig is.
– Het mede organiseren van alle manifestaties Jeugd+alcohol kost heel erg veel tijd, maar alles verloopt volgens planning. De dorpsraad zal de uitnodiging en het programma ook ontvangen.
– Ronic heeft Pethy Maris gevraagd om de jaarlijkse bijeenkomsten dorpsraden te organiseren samen met het Welzijnshuis.
– Nico de Danschutter heeft aangegeven lid van de dorpsraad te willen worden. Het kennismakingsgesprek zal de volgende dag plaatsvinden en is dan aspirant lid.
Henk:
– Er zijn positieve ontwikkelingen m.b.t. het behoud van het CB. Henk zal ons op de hoogte blijven houden.
– N59: volgens Wim ligt er een plan klaar voor een oversteekplek. Ronic zal Mariëlle vragen naar de voortgang van de renovatie viaduct en deze oversteek.
– Benoemd de noodzaak om beleid/visie voor de DR uit te stippelen. Wim biedt aan daarmee te helpen. Het zal ons helpen prioriteiten te stellen. Aan de hand hiervan zal de tekst op de website worden aangepast.

9. Wat verder ter tafel komt
Eric:
– stoort zich aan de herrie op de vergaderavonden. Er wordt besloten voortaan bij Esther thuis te gaan vergaderen, waarbij we tevens een bezuiniging op vergaderkosten realiseren. Ronic zal Tonie inlichten.
– meldt dat hij zijn huis te koop heeft gezet, hij wil kleiner gaan wonen in Zierikzee. De raad vindt het jammer dat hij vertrekt.
Esther, Ronic en Henk hebben verder geen punten.

10. Afsluiting 22.30 uur

Henk bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 22.30 uur.
De volgende bestuursvergadering staat op 26-03-2012 gepland bij Esther thuis.

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.