Bestuursvergadering 23-04-2012

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Noorddijk 15, Bruinisse
Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen), Eric Meerdink
Aspirantleden: Wim Jumelet, Nico de Danschutter
Afwezig m.v.: Esther Kievit (vakantie)
__________________________________________________________________________
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Goedkeuring notulen vorige vergadering
4. Financiële stand van zaken – Ronic
5. Agenda vooroverleg wethouder en openbare vergadering – Henk
6. Kernbezoek burgemeester – Ronic
7. Beleid Dorpsraad – Henk
8. Toekomst mozaïek gemeente Bruinisse – Wim
9. Rondje projecten en actiepunten updates – allen
10. Wat verder ter tafel komt
11. Afsluiting

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.