Bestuursvergadering 26-03-2012

Locatie: Riekusweel 35, Bruinisse
Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen) Esther Kievit, Eric Meerdink
Aspirant-leden: Wim Jumelet, Nico de Danschutter
___________________________________________________________________________
1. Opening
Henk opent de vergadering en heet iedereen en vooral de aspiranten welkom. Hij refereert aan de openingsmanifestatie van de A(anpak)P(er)K(ern) op 17 maart.

2. Ingekomen stukken
De lijst met ingekomen stukken is voor de vergadering naar iedereen toegestuurd, ter info. 1 ingekomen stuk wordt in de vergadering besproken:
De informatiebrochure van de Bruse Boys en met name de vraag om sponsoring.
Nico houdt zich, vanwege zijn betrokkenheid bij de voetbalclub buiten de discussie, maar licht toe op verzoek van de voorzitter. Omdat de dorpsraad vindt dat zij de realisatie van het clubhuis eenmalig moeten steunen wordt er besloten €1.000,– uit de spaarpot te schenken. Henk zal dit communiceren met het bestuur van Bruse Boys.
Deze schenking wordt meteen aangegrepen om het financiële beleid van de dorpsraad nader uit te werken en na te denken over bv spaardoelen en de besteding van het spaarpotje. Ronic en Henk zullen daar samen een voorzet voor opstellen die in de volgende bestuursvergadering verder zal worden aangevuld.

3. Goedkeuring notulen vorige vergadering
Naar aanleiding van de actielijst:
Wim vraagt naar de invulling van dodenherdenking. Esther heeft contact met mevr. Dorst opgenomen en meer informatie gekregen over hoe de gemeente de dag invulde. Omdat de dorpsraad het nu zelf moet gaan doen is het bestuur het met Wim eens dat we daar dan ook onze eigen invulling aan mogen geven. Esther en Wim gaan samen het programma verder uitwerken.
De notulen worden verder zonder wijzigingen goedgekeurd.

4. Financiële stand van zaken – Esther
Omdat Esther’s computer problemen vertoond, heeft Ronic het financiële overzicht doorgestuurd. Alle documenten die nodig zijn voor de gemeente om de subsidie aan de dorpsraad te continueren zijn gereed. Na tekening door Henk zal Ronic deze zowel digitaal als per post naar P. Maris versturen. Omdat de dorpsraad laptop aan het verslijten is, zal er voor het secretariaat een nieuwe gekocht worden. De huidige laptop zal dan naar de penningmeester gaan.

5. Openbare vergadering 6 juni – Ronic
Het vooroverleg staat op maandag 14 mei gepland. Henk en Ronic zullen daar aanwezig zijn en werken de agenda uit voor de volgende bestuursvergadering.
P. Maris heeft laten weten dat de kernbestuurder wellicht pas laat in de openbare vergadering kan aanschuiven.
N.a.v. een idee van Wim wordt er, buiten de MAS presentatie, gekozen voor een nieuwe, actieve vorm van presentatie van de Bruse zaken. Ook dit zal door Henk en Ronic verder worden uitgewerkt.

6. Burgerinitiatief oversteekplaats N59 – Henk
Henk heeft op 12 maart ingesproken n.a.v. de voortgangsrapportage Bruinisse. Hij vond daar een smal podium. Mw. Flach heeft onze wens betreffende de oversteekplaats N59 opgepakt. De SGP heeft hem gewezen om de mogelijkheid van een burgerinitiatief. De dorpsraad is van mening dat een oversteek op de rotonde het meest realistische plan is. Henk zal voor een overleg betreffende haalbaarheid contact opnemen met Peter de Winter, gemeente SD.

7. Ophoging leefbaarheidbudget t.b.v. eenzame bewoners
Ronic is op het overleg over dit onderwerp geweest op 20 maart. De jaarlijkse subsidie van €500,–die voorheen aan de Stichting Dorpshuizen werd overgemaakt om bijeenkomsten voor eenzame dorpsbewoners te organiseren wordt vanaf 01 juni as door hen geweigerd. Wanneer de dorpraden dat willen kunnen zij dit bedrag ontvangen. Ze hoeven de uitgave niet apart te verantwoorden en kunnen het geld naar eigen goeddunken inzetten. Het bestuur stemt hiermee in en noemt als doel bv een jaarlijkse high-tea. Ronic zal dit aan P. Maris en J. Schlicher laten weten.

8. Rondje projecten en actiepunten updates – allen
Eric:
Skatebaan: De opening is op zaterdag 14 april om 11.00 uur. Heeft M. Konijnenburg laten weten dat het tegelpad er nog steeds niet ligt en de omheining is nog niet aangepast. Omdat de kosten te hoog zijn (€750,–) zullen wij de baan niet overspannen tijdens de opening en gokken we erop dat het niet zal regenen.
Het bestuur besluit te gaan voor de kwaliteit van de professionele graffiti ( €750,–) i.p.v. de goedkopere workshop.
Permanente locatie onderzoeken: wachten op plannen Riekusweel.
Zwerfvuilopruimactie: vindt plaats op donderdag 29 maart as vanaf 13.00 uur Eric vraagt Henk te bellen met Mr. Pieter van Dijkeschool omdat hij daar nog geen reactie van terug heeft gehad.
Nieuwjaarsreceptie: is aanvankelijk sceptisch maar zal dit idee toch uitzetten onder de partijen.

Esther:
Strandje: geen reactie van Aquadelta terug gehad. Wim biedt aan om te bemiddelen bij het Grevelingenschap.
Begrotingen 2011: zal de begrotingen binnen enkele dagen aan Henk overhandigen ter beoordeling.

Ronic:
Kikkerbadje: vraagt Nico dit project van haar over te nemen en de (on)mogelijkheden te onderzoeken. Nico stemt in en zal zijn bevindingen meedelen voor de openbare vergadering. Ronic stuurt alle documenten en e-mails hierover naar hem door.
Bank van Klaas Kik: van de 2 banken staat er nog maar 1 meer in Bruinisse. Zij zal Harry Davidse hierover om opheldering vragen.
High-tea: wordt 15 mei 14.00 uur. Verzoek aan allen om aanwezig te zijn en de handjes uit de mouwen te steken.
Manifestaties Jeugd en Alcohol: zal het totaalprogramma doorsturen aan de leden ter info.
Platform dorpsraden: ligt inmiddels bij J. Portier van het Welzijnshuis.
Plannen Riekusweel: zal mw. Henderson vragen waar de beloofde info blijft.

Henk:
Consultatiebureau: het proces verloopt goed. In ieder geval is de sluiting uitgesteld tot half mei.

9. Wat verder ter tafel komt
Wim:
N.a.v. zijn tip om contact te zoeken met Aquadelta omdat daar nieuwe mensen zitten zullen Henk en Esther daar een afspraak maken.
Tevens wijst hij de dorpsraad op het belang een visie en richting te ontwikkelen.

Nico:
Benoemd zijn zorgen over de toekomst van de oude voetbalvelden en kantine. Hij zou er graag goedkope huizenbouw gerealiseerd zien. Ronic en Henk zullen dit in het vooroverleg op 14 mei meenemen.

Ronic:
Hondenpoepbeleid: heeft behoefte aan een beter beleid van de gemeente en krijgt de tip van Wim om een aantal raadsleden mee te krijgen.
Windmolens: wil nog reageren op de 2e email van dhr Blok. We zullen hem laten weten dat het nu nog geen concrete plannen betreft, en dus nemen we nog geen standpunt in. Mocht in een later stadium blijken dat er grote bezwaren kleven aan de molens, dan kunnen de bewoners dat aan ons kenbaar maken.

Vakanties:
Esther: van 20 t/m 28 april
Eric: week 17 en 18
Henk: 2 t/m 22 juli

10. Afsluiting

Henk bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 22.50 uur. De volgende vergadering is op 23 april as bij Henk thuis: Noorddijk 15.

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.