Bestuursvergadering 26-03-2012

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Riekusweel 35, Bruinisse
Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Ronic Weijenberg (notulen) Esther Kievit, Eric Meerdink
Aspirantleden: Wim Jumelet, Nico de Danschutter
___________________________________________________________________________

1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Goedkeuring notulen vorige vergadering

4. Financiële stand van zaken – Esther

5. Openbare vergadering juni – Ronic

6. Burgerinitiatief oversteekplaats N59 – Henk

7. Ophoging leefbaarheidbudget t.b.v. eenzame bewoners

8. Rondje projecten en actiepunten updates – allen

9. Wat verder ter tafel komt

10. Afsluiting

This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.