Bestuursvergadering 30-01-2012

Datum: 30-01-2012
Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Eric Meerdink, Esther Kievit, Ronic Weijenberg (notulen)
______________________________________________________________________________

1. Inloopkwartiertje
Henk meldt dat hij de inloopmogelijkheid op Twitter heeft gepost. Desondanks wordt er geen gebruik van gemaakt.

2. Opening
Henk opent de vergadering om 20.00 uur.

3. Ingekomen stukken (december 2011+januari 2012)

2011.12.01 Provincie Zeeland Annulering bijeenkomst Samen Werken aan de Zeeuwse wijkaanpak Niet in onze agenda
2011.12.02 Welzijnshuis Nieuwsbrief Dag vd Dialoog 7 Ter info
2011.12.03 Deltacommissie Deltanieuws 2 Ter info
2011.12.04 Gemeente SD E.v.Brummelen Schatting kosten kikkerbadje Komt nog nadere info
2011.12.05 Gemeente SD Nieuwsbrief 13 Ter info
2011.12.06 Gemeente SD Nieuwsbrief 14 Ter info
2011.12.07 Gemeente SD P. Maris Budget 2012 Ter info#
2011.12.08 Gemeente SD M. Schild Reminder bijeenkomst 2 dec. Wij zijn niet geweest
2011.12.09 Gemeente SD M. Schild Verslag WMO bijeenkomst Ter info
2011.12.10 Gemeente SD Info jaarwisselingscampagne Niet op de site gezet
2011.12.11 J. Hoep Verzoek bijdrage kerstboomverlichting Nog bespreken
2011.12.12 DR Kerkwerve Uitnodiging nieuwjaarsreceptie Henk is geweest*
2011.12.13 Reclamebureau Rabobank Ontwerp ramen Nieuwstraat 12 Is aangepast toegepast
2011.12.14 Gemeente SD Verslag WMO bijeenkomst 12-12 Ter info
2011.12.15 Gemeente SD Bericht van vaststelliong structuurvisie Bru Ter info
2011.12.16 SFB Aanvraag subsidie 2012 Zie punt 5.
2011.12.17 Gospelkoor Impuls Aanvraag subsidie 2012 Zie punt 5.
2011.12.18 DR Serooskerke Tureluur 7 Ter info.
2011.12.19 Gemeente SD M. Schild Uitnodiging Hart van Leefbaarheid 12-12-11 Henk en Ronic zijn gegaan
2011.12.20 Bruse Boys Uitnodiging 1e Paal Niemand is geweest
2011.12.21 SFB Verantwoording bijdrage 2011 Zie punt 5.
2011.12.22 Welzijnshuis Nieuwsbrief Ter info
2011.12.23 Welzijnshuis Strategische visie Ter info
2011.12.24 DR Serooskerke Wenskaart Ter info
2011.12.25 ZVKK Werving bestuursleden Ter info
2012.01.01 Club van Sinterklaas Aanvraag subsidie 2012 Zie punt 5.
2012.01.02 Club van Sinterklaas Jaarrekening 2011 Ter info
2012.01.12 Scouting Bruinisse F. Niese Notulen DR Aangepast
2012.01.13 Gemeente SD Antwoord verzoek bankjes op de dijk Ter info
2012.01.14 Gemeente SD Locatie E-laadpaal Poll uitgezet en beantwoord
2012.01.15 Gemeente SD Voortgang Havenplateau Ook doorgestuurd naar OVB
2012.01.16 Gemeente SD H. Davidse Ontvangstbevestiging verzoek fietsenstalling Wordt vervolgd
2012.01.17 Gemeente SD P.Maris Verzoek om update NAW gegevens Reeds beantwoord
2012.01.18 Bureau Halt Opruimen park Ter info
2012.01.19 DR Serooskerke Uitnodiging herdenking watersnoodramp Henk gaat wellicht
2012.01.20 J. van Dalen Reactie oproep graffiti artiest Ronic heeft gereageerd
2012.01.21 JMC Uitnodiging ingebruikname printer Henk gaat
2012.01.22 Kamer van Koophandel Bevestiging wijziging bestuursleden Ter info
2012.01.23 GZH dhr. Vormer Uitnodiging werksessie Grevelingendam Henk en Eric gaan
2012.01.24 Welzijnshuis Nieuwsbrief januari Ter info
2012.01.25 Gemeente SD WMO beleid in de inspraak Ter info
2012.01.26 Hervormd Kerkkoor L. Ottens Aanvraag subsidie 2012 Zie punt 5.
2012.01.27 Zeeuwland Uitnodiging 9 februari Henk misschien

# Stukken moeten 1 april ingeleverd zijn, Ronic maakt afspraak met Esther om deze voor te bereiden
• Volgend jaar samen met OVB en BOC – Eric

4. Goedkeuring notulen vorige vergadering
De notulen worden goedgekeurd, opgestuurd en op de website geplaatst.

5. Beoordeling subsidieaanvragen 2012 – Esther
Esther overlegt de jaarstukken en mist nog een klein bedrag. Zij zal dit uitzoeken en daarna de stukken ter goedkeuring aan de kascommissie overleggen.

De lijst met subsidieaanvragen wordt doorgenomen:

Aanvrager Uitgekeerd in 2011 Uit te keren 2012
BOC (Koninginnedag) € 900,– € 1.000,–
Club van Sinterklaas € 250,– € 250,–
SFB € 1.500,– € 1.000,–
Ons Genoegen € 500,– € 250,–
NH kerkkoor € 200,– € 250,–
Winterfeest € 250,– € 250,–
Op Rolletjes X € 250,–
Stichting Gospelimpuls X € 250,–
Op 30/01 (nog) geen aanvraag 2012 ontvangen van
Dikke banden race € 200,–
Avondmarkt € 200,–
Scouting € 500,–
J. Hoep kerstverlichting € 100,– x
Totaal € 4.600,– € 3.500,–

Esther zal via een e-mail enkele organisaties nog om de ontbrekende verantwoording vragen.
Zal samen met Ronic alle stukken voorbereiden voor de gemeente en deze voor 1 april opsturen naar Pethy Maris.

6. Platformbijeenkomst – Henk
Deze bijeenkomst was een uitvloeisel van de gezamenlijke bijeenkomst i.v.m. Tij van de Toekomst en georganiseerd door DR Bru en Dreischor. Er waren helaas slechts enkele aanmeldingen en daarom werd besloten de bijeenkomst te annuleren. Henk heeft een email rondgestuurd en de aangemelde dorpsraden telefonisch op de hoogte gesteld. Toch hebben DR van Renesse, Oosterland en Brouwershaven voor de deur gestaan (hadden zich echter niet vooraf aangemeld) Ronic zal Pethy en Welzijnshuis vragen een jaarlijks DR overleg te organiseren, omdat daar wel animo voor lijkt te bestaan.

7. Rondje projecten en actiepunten updates – allen
Eric/Ronic:
* Skatebaan: de jeugd lijkt er blij mee te zijn. Er is op dit moment geen overlast. Wel is er door enkele jongens een brandje gesticht dat Eric tijdig kon blussen. De ouders van deze kinderen zijn op de hoogte en zinnen op een taakstraf. De raad stelt voor ze het park te laten opruimen. Er moet nog een tegelpad en vuilnisbak worden geplaatst. Het bankje mag gedraaid. Er komt nog een echte opening. We kijken het 6 maanden aan en zullen daarna eventueel het traject van een permanente locatie in gang gaan zetten.
Ronic zal binnenkort de gemeente vragen naar de speelmogelijkheden op Riekusweel IV.
Eric:
* Zwerfvuilactie: Eric gaat scholen benaderen voor maart/april.
* Het was heel lastig om de OVB/horeca en de BOC samen om de tafel te krijgen. Men is het erover eens de festiviteiten op 30 april allemaal in het centrum te laten plaatsvinden.
Esther:
* Strandje: nog geen actie op ondernomen.
* Financiën: zie punt 5.
* Column: zal zij eind maart aanleveren
* Subsidieaanvragen: zie punt 5.
* Dodenherdenking: zal binnen 3 weken contact zoeken met mw. Oprel.
Ronic:
* column staat inmiddels op de site
* Eef van Brummelen porren om inzicht te geven in kosten kikkerbadje
* aanvraag vergroting fietsenstalling is inmiddels ingediend
* gezamenlijk vergunning aanvragen met SFB: zal Theo Ketting hierover bellen
* hebben het hout van de meerpalen definitief afgewezen. Ronic zal via de OVB ondernemers vragen met ontwerpen te komen.
* heeft maandag 13 februari overleg met A. vd Sluis/Allevo een 1e overleg over de paas high tea. Esther biedt aan met dit project te helpen.
Henk:
* is samen met D. de Koning, GGD en huisarts bij het CJV gebouw geweest. Iedereen was enthousiast. Het wensenlijstje:
– internet (is ook een wens van het CJV en zal door hen worden geregeld)
– 2 wasbakken. Ooms heeft de ketel vervangen en zou in aansluiting hierop ook de wasbakken kunnen installeren. Ooms is gevraagd offerte hiervoor uit te brengen. Op dit moment staat de sluiting van het consultatiebureau op 1 april as gepland. Heeft een email naar wethouder Houtekamer gestuurd, maar deze verwijst naar de ambtenaren. Omdat wij vrezen dat dit anders een te langdurig traject gaat worden zal Henk telefonisch contact opnemen. Eventueel daarna de gemeenteraad hierop aanspreken.
* N59: staat uit bij mw. Flach en Wout, die daar mee bezig zijn.
* heeft dhr. van Dommele gevraagd naar stavaza Deestraat, maar dit heeft geen reactie opgeleverd.
Op het volgende overleg met de wethouder zullen wij vragen hoe nu verder met het centrum.
* Twitter account is inmiddels aangemaakt.
* Heeft pas in februari tijd voor het aanpassen van de tekst op de website.

8. Wat verder ter tafel komt
* Eric heeft via diverse kanalen gehoord dat Nico de Danschutter positief staat tegenover toetreding tot de DR. Ronic zal hem benaderen.
* Ronic denkt dat veel Bruse organisaties niet op de hoogte zijn van de MAS (Maatschappelijke Stage). Zij zal een lijst hiervan opstellen en Jessica van As / Welzijnshuis vragen deze te benaderen.
* Ronic heeft bij de gemeente het hondenpoepbeleid opgevraagd.
* Ronic meldt dat haar zoon Vincent projectmatig graag zijn steentje wil bijdragen (website/dodenherdenking etc.)

9. Afsluiting
Henk sluit de vergadering om 22.00 uur en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng.

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.