Bestuursvergadering 26-09-2011

Locatie: Dorpshuis De Vanger, Bruinisse
Deelnemers: Henk Mol (voorzitter), Eric Meerdink, Ronic Weijenberg (notulen) Esther Kievit
Gasten: T. van Damme (gemeente SD) en Thomas Vos (Welzijnshuis)
______________________________________________________________________________________
1. Inloopkwartiertje
Hier werd geen gebruik van gemaakt.

2. Opening
Henk opent de vergadering en heet de gasten van harte welkom.

3. Overleg over voortgang WZB – Thijs van Damme ( gem.SD ) en Thomas Vos ( Welzijnhuis )
Thijs evalueert de bijeenkomst van 31 augustus als een nuttige avond met interessante discussies. Helaas met een matige opkomst (J. Hoep, L. Giljam, A. Fluijt, W. Hanzen en R. Valk) maar iedereen was wel nieuwsgierig. De huisarts en de supermarkt willen graag een poster van Laat Ze Niet Verzuipen ophangen (actiepunt Ronic) Men is uit elkaar gegaan met de vraag hoe nu verder. Thijs heeft de steun van de wethouder en de financiële middelen om een pilot op Bruinisse te draaien: d.w.z. in de maand februari/maart 2012 zal de dorpsraad een aantal (ludieke) evenementen organiseren op het dorp waarbij Thijs en het Welzijnshuis zullen assisteren en faciliteren.
We gaan ons daarbij focussen op verenigingen, instellingen etc die vooral met jonge kinderen en hun ouders te maken hebben. Ronic zal Thijs en Thomas hiervan een overzicht sturen. Aan de hand hiervan zullen we verder denken.
Besloten wordt ook deze organisaties nog extra te benaderen voor de openbare vergadering in november (actiepunt Ronic) Thijs en Thomas willen eventueel ook mee naar het overleg met Leo Soldaat – VIC Dirksland.

4. Ingekomen stukken
2011.09.01 Projectbureau Zeeweringen Nieuws over natuurherstel Allen Ter kennisgeving
2011.09.01b Zuid Westelijke Delta Nieuwsbrief Allen We gaan niet op de 28e.
2011.09.02 ZVKK Nieuwsbrief 3-2011 Allen Ter kennisgeving
2011.09.03 Laat Ze Niet Verzuipen T. Terlouw Uitnodiging 7 november Allen Ronic en Henk gaan
2011.09.04 Gemeente SD M. Schild Uitnodiging SD in dialoog 19-09 Allen Henk gaat#
2011.09.05 Gemeente SD Antwoordnotitie oranje containers Allen Ter kennisgeving
2011.09.06 Gemeente SD Antwoordnotitie ondergrondse opslag Allen Ter kennisgeving
2011.09.07 Toneelclub Op Rolletjes Subsidieaanvraag 2012 Esther Behandelen, zie punt 10
2011.09.08 Club van Sinterklaas Herinnering subsidie 2011 Esther Esther heeft inmiddels overgemaakt
2011.09.09 Gemeente SD v. Tol Notulen en presentatie 2e bijeenkomst Allen Ter kennisgeving
2011.09.10 M. Schiphorst Overlast hondenpoep Roggestraat Allen Ronic heeft gereageerd, zie punt 10
2011.09.11 ZVKK Herhaling uitnodiging Prinsjesdagdebat Allen We gaan niet %
2011.09.12 Gemeente SD T. Wandel Nieuwsbrief 10 Allen Ter kennisgeving
2011.09.13 A. van Wees Afzegging kandidaatstelling Allen Ronic heeft gebeld
2011.09.14 Welzijnshuis Nieuwsbrief 1 Allen Ter kennisgeving
2011.09.15 Gemeente SD Persbericht start aanleg sportcomplex Allen Ter kennisgeving
2011.09.16 Welzijnshuis Uitnodiging vrijwilligersontbijt Allen We gaan niet
2011.09.17 Mw. T. Koster Bestrating dorpsweg Allen Ronic belt, is onduidelijk
2011.09.18 Gemeente SD M. Schild Uitnodiging bijeenkomst WMO Allen Henk wil gaan
2011.09.19 W. Bal Subsidieaanvraag winterfeest 2012 Ester Behandelen in december
2011.09.20 Mw. De Waaljonker Verkeersonveilige situatie N59 Allen Behandelen bij punt 8
2011.09.21 Gemeente SD Div. agenda’s en vergaderstukken Henk Ter kennisgeving

# Henk is geweest, maar weet nog niet of hij de landelijke bijeenkomst interessant genoeg vind om die te bezoeken.
% link ZVVK op de site zetten

5. Goedkeuring notulen vorige vergadering
De notulen worden goedgekeurd en zullen gepubliceerd worden.

6. Goedkeuring aangepaste reglementen – Ronic
Aanpassing: Artikel 9: schrappen: ‘over zaken wordt mondeling gestemd, over personen wordt schriftelijk gestemd’ Ronic zal de aangepaste versie op de volgende vergadering door iedereen voor akkoord laten ondertekenen, waarna het reglement op de najaarsvergadering ter goedkeuring zal worden aangeboden.
Hierna kan het nieuwe reglement op de website worden gepubliceerd.

7. Zitting in bestuur Dorpshuis – Henk
Ronic zal contact leggen met het bestuur en ons besluit toelichten om betrokken te willen worden bij de vergaderingen.

8. Oversteekplaats N59 – Henk
Dit is reeds een oude kwestie waar diverse oud dorpsraadleden zich al over hebben gebogen. Steeds ketst de realisatie af op de financiën. Henk zal hierover zijn licht opsteken bij A. Cornelissen. Dit punt komt terug op de volgende vergadering.

9. Platform dorpsraden – Ronic
Ronic geeft een samenvatting van de avond over leefbaarheid en actief burgerschap van het ZVKK. Aldaar heeft ze met een aantal Duivelandse dorpsraden gesproken over de haalbaarheid van het platform. Iedereen heeft daar de wens geuit om toch 1x hierover te vergaderen. Ronic zal in overleg met dorpsraad Dreischor de uitnodiging versturen voor een datum in januari. Mocht er toch eilandbreed interesse bestaan, dan wil het Welzijnshuis hier wel in assisteren (uitnodigingen, gespreksleider etc) Overigens zegde P. Maris toe dat er in november een bijeenkomst wordt belegd (samen met het Welzijnshuis) voor alle dorpsraden.

10. Rondje project en actiepunten updates – allen
Eric:
– skatebaan: belt met Maria voor de overdracht. Gaat M. Konijnenberg, Zeeuwland het Welzijnshuis en Bert Hak bellen. Er gaat gas gegeven worden om de baan nog dit jaar te realiseren. Daarna volgt de definitieve locatie.
– overleg BOC: nog steeds niet mogelijk gebleken om een datum te prikken. Eric zal deze week iedereen benaderen.
– beltaxi: in de ijskast tot nader order
– tijdelijke verkeersremmers B.Hagelaan. Overleg met R. de Winter – gemeente SD

Esther:
– strandje: heeft BTL om offerte gevraagd en daarbij de sponsering genoemd. Gaat volgende week nabellen. Na ontvangst hiervan zal zij Aquadelta benaderen.
– Financieel overzicht: wordt akkoord bevonden. Op dit moment zijn de organisatiekosten laag, maar daar moet nog wel 50% van het optreden van de Helden vanaf.
– dodenherdenking 2012: Ronic mailt haar de naam van de contactpersoon bij de gemeente. Esther zal deze persoon binnenkort benaderen.
– Kascontrole: nog niet geregeld vanwege vakantie Cees. Zal deze week bellen.
– stoepen sneeuw- en ijsvrij: in de ijskast tot nader order.
– Weet nog geen onderwerp voor haar column. Eric oppert de BuurtBBQ.
– zal alle subsidieaanvragen voor 2012 verzamelen, zodat deze in december kunnen worden behandeld.

Ronic:
– skatebaan: zie bij Eric
– exploitatiekosten kikkerbadje: nog niet ontvangen. Zal nabellen.
– Overleg VIC: zie punt 3
– actief leden werven: gaat nog steeds door.
– de begroting van SFB is nog niet binnen.
– borrel met Allard staat gepland op vrijdag 30 september
– neemt deze week met Esme Soesman / PZC contact op over artikel
– ondernemers voor het kernbezoek zijn: Cees Otte en Joeri de Zeeuw. Ronic maakt deze week het programma rond
– heeft A. vd Wees telefonisch gesproken en hem een goed herstel toegewenst
– de poll is geplaatst geweest. Henk zal met Wout bellen over de uitslag.
– gastvrijheidscursus: Ronic vraagt dit aan Cees Otte
– vergroting fietsenstalling: heeft reeds foto’s van een overvolle stalling, maar wacht nog op slecht weer. Zal daarna een officieel verzoek indienen.
– website: loopt achter ivm vakantie en ziekte. Zal nu binnen enkele dagen worden bijgewerkt.
– Tonnie vd Hulle heeft inmiddels bericht gehad.
– Overleg H. Davidse: heeft beloofd nu zijn toezeggingen na te komen. Tevens zal hij op 7 oktober as tijdens een overleg met de afdeling communicatie ons verzoek bespreken om publicatie over het opruimen van hondenpoep (zie www.goereeoverflakkee.nl) Tevens heeft hij toegezegd voor hout te zorgen voor de Bruse banken. Ronic zal via de OVB een aannemer proberen te vinden die de realisatie voor zijn rekening wil nemen.

Henk:
– Henk zal column schrijven over het pimp-de-panden project
– consultatiebureau: is gebeld door de GGD. Hadden gehoord dat de dorpsraad al onderzoek had gedaan naar alternatieve locaties. Zij gaan daar nu op verder.
– beltaxi: zie Eric
– platform: zie Ronic

11. Wat verder ter tafel komt
Eric:
– plan Meeuwsen gaat door: de grond is verkocht.

Esther:
– heeft een verzoek ontvangen voor de plaatsing van 1 of 2 banken bij de vijver van Riekusweel. Ronic zal dit mee laten lopen in de realisatie van de Stoere Bruse bank.

Ronic:
– Afscheid Maria: Maria wil ons uitnodigen op de Zuidweg. Ronic neemt dit met haar door. Esther koopt het cadeau.
– heeft gehoord dat de gemeente jaarlijks € 500,– beschikbaar stelt voor de bestrijding van eenzaamheid bij ouderen. Zal bij Pethy navragen hoe dat in Bru is geregeld.
– vraagt naar suggesties voor het programma van de openbare vergadering:
1. Henk belt met Marco Jansen van Vinc Batenburg
2. Helden
3. Prijsvraag Bruse bank?
4. ev. ideeen nog voor vrijdag as inleveren

Henk:
– vraagt Ronic naar de datum van het overleg met de kernbestuurder. Zij heeft Pethy gevraagd om dit kort te sluiten
– roept alle leden op om mensen in de omgeving aan te spreken en te vragen om zitting te nemen in de Dorpsraad. Verder zal Ronic een pamflet (laten) maken voor een fysieke oproep.

12. Afsluiting
Henk sluit de vergadering om 22.15 uur

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.