Bestuursvergadering 29-08-2011

Locatie: Dorpshuis de Vanger, Bruinisse
Deelnemers: Henk Mol, Eric Meerdink, Ronic Weijenberg (notulen), Esther Kievit
Afwezig m.v.: Maria Habraken
Gasten: M. Spaans en J. van Wallenburg van Zeeuwind
________________________________________________________________________

1. Inloopkwartiertje.
Hier is geen gebruik van gemaakt.

2. Opening
Waarnemend voorzitter Henk heet de leden en gasten van harte welkom. Hij nodigt de heren Spaans en van Wallenburg uit om hun project toe te lichten.

3. Presentatie Zeeuwind
Beide heren vertegenwoordigen Zeeuwind: een windenergie vereniging met ca. 1300 leden die is opgericht in 1987. Zeeuwind heeft, samen met Deltawind, de opdracht van de Provincie Zeeland gekregen om op de locatie Krammersluizen de mogelijkheden van een windmolenpark te onderzoeken en daarna te ontwikkelen.
Men wil daar tussen 100 en 150 Megawatt realiseren ( tussen de 20 en 40 windturbines )
De locatie is met opzet zo gekozen: men streeft ernaar de turbines zoveel mogelijk op bestaande architectuur en zo min mogelijk in de buurt van woonhuizen te bouwen.
Er zijn 2 ontwerpen over gebleven die worden onderzocht:
1. de turbines geclusterd rond de sluizen
2. in een lang lint, de dam en stekdammen volgend
Zeeuwind kiest er bewust voor om alle betrokken partijen reeds in een vroeg stadium in de ontwikkelingen te betrekken. In het najaar gaat de officiële procedure lopen. Zo wordt er o.a. een voorlichtingsavond georganiseerd. Zeeuwind vraagt de dorpsraad mee te denken over hoe de communicatie richting de inwoners van Bruinisse kan worden ingevuld. ( aankondiging + persbericht op www.bru.nu, poll op www.bru.nu , uitnodigen op de voorjaarsvergadering etc ).

4. Ingekomen stukken
Gemeente SD M. Oprel Commissieagenda S+B 05.09.11 Ronic Ter kennisgeving
Gemeente SD M. Oprel Commissieagenda S+B 08.09.11 Ronic Ter kennisgeving
Gemeente SD M. Oprel Raadsagenda Gemeente 01-09-11 Ronic Ter kennisgeving
A vd Wees CV+motivatie lidmaatschap Ronic Allen Zie punt 5
Gemeente SD Bruinisse in de Branding Ronic Allen Zie punt 8
Gemeente SD Email nieuwsbrief Ronic Allen Ter kennisgeving
Gemeente SD v. Tol Notulen klankbordgroep Ronic Allen Ter kennisgeving, Maria bezoekt de volgende bijeenkomst op 07-09
Gemeente SD Vergunning snuffelmarkt Ronic Allen Zie punt 10
Gemeente SD Leges vergunning snuffelmarkt Ronic Esther Ter betaling
Gemeente SD Toekomst kikkerbadje Ronic Allen Zie punt 9
Gemeente SD Reactie gezamenlijke zienswijze TvdT Ronic Allen Zie punt 7
Gemeente SD Reactie zienswijze TvdT Ronic Allen Zie punt 7
Gemeente SD Reactie zienswijze Structuurvisie Ronic Allen Zie punt 7
Stichting Dorpshuizen Uitnodiging bijeenkomst Ronic Allen Doorsturen naar Tonie en Hans vd Bos
William Bal Verzoek aan de dorpsraad Ronic Allen Reeds behandeld
ZVKK Aankondiging Prinsjesdagdebat Ronic Allen Henkwil gaan
Gemeente SD Acaciaplein Henk Allen Loopt

Ronic stuurt voortaan alle raadstukken door naar Henk.

5. Goedkeuring notulen vorige vergadering
De notulen worden goedgekeurd en zullen door Ronic worden doorgestuurd naar P. Maris en op de site worden geplaatst. Besloten wordt dat het inloopkwartiertje als agendapunt 1. vast op de agenda zal worden gezet.

6. Bespreken nieuwe kandidaten H. Heinemans en A. vd Wees-allen
Helaas heeft dhr. Heinemans zich teruggetrokken vanwege gezondheidsklachten.
Alle leden zijn blij met kandidaat A. v.d. Wees, deze wordt dan ook unaniem gekozen. Ronic zal hem uitnodigen voor de volgende vergadering.

7. Benoemen nieuwe waarnemend voorzitter-allen
M.u.v. Esther hebben allen het waarnemend voorzitterschap bekleed.
Henk stelt voor om tot 31.12.11 één vast persoon voorzitter te laten zijn om zodoende rust in de gelederen te brengen. De andere leden vinden dat een goed idee en vragen Henk dat op zich te nemen.
Henk stemt daarmee in. Er wordt afgesproken dat hij eigen projecten eventueel kan delegeren wanneer hij in tijdnood komt.

8. a. Strategische Visie Bruinisse
Alle leden vinden het antwoord van de gemeente op onze ingezonden zienswijze onbevredigend.
Vooral het feit dat de gemeente onze inzending zo negatief beoordeelt wordt onterecht gevonden.
Henk neemt de brief puntsgewijs door en plaatst kanttekeningen.
Punt 2: Restaurant vissershaven: het door ons ontvangen signaal wordt door de gemeente tegen gesproken. Wij zullen dit nog nagaan.
Punt 3: Varen met toeristen: zoals bij punt 2.
Punt 4: Ronic zal Joeri vragen een poll te plaatsen om te onderzoeken of Bruenaars zullen uitwijken naar anderen kernen wanneer Riekusweel 4 niet doorgaat.
Punt 6: er wordt besloten om tijdens het kernbezoek met de burgemeester een kopje koffie te gaan drinken bij een bewoner van buurtschap Zijpe om de omrust die daar heerst onder zijn aandacht te brengen.
Om meer inzicht te krijgen in de zaken die spelen binnen de gemeenteraad, wordt er besloten de commissie/raadsvergaderingen vaker te bezoeken.
12 september commissievergadering : Ronic+Henk
29 september raadsvergadering: Ronic+Esther
Aanvang altijd om 19.30 uur

b. Tij van de Toekomst

5 september extra raadsvergadering: Henk
3 oktober Henk+Ronic
Ook hier bespreekt Henk de reacties van de gemeente.
1. Zienswijze dorpraad Bruinisse:
– De gemeente benadrukt dat de visie geen bestemmingsplan is: er is dus nog niets besloten.
– Op onze vraag of de MZI ondernemers voorrang kunnen krijgen bij het werk aan de loswal, reageert de gemeente negatief.
2. Zienswijze gezamenlijke dorpsraden:
– De voorgestelde communicatieverbetering lijkt reeds ingezet.
– De dorpsraden hadden geen zitting in de klankbordgroep
– De vergelijking met het landelijk gemiddelde wordt losgelaten.
– Om de dorpshuizen te behouden zullen particulieren initiatief moeten laten zien
– De verbetering van het imago van Schouwen-Duiveland is reeds ingezet
– De gemeente zal de stages op MBO niveau zoveel mogelijk ondersteunen
– Er wordt niet ingegaan op onze opmerkingen over mobiliteit en wonen

9. Bruinisse in de Branding-allen
Dit project gaat over het positioneren van je kern naar buiten toe. Onze conclusie: Bru heeft alles in huis, maar het wordt niet uitgevent Bru’s grootste trekpleister is de mossel.

10. Toekomst Kikkerbadje-Ronic
Er bestaat een kans dat het kikkerbadje in het park mettertijd zal worden wegbezuinigd. Vooruitlopend daarop heeft Ronic bij de gemeente de jaarlijkse onderhoud- en exploitatiekosten van het badje opgevraagd. Allard Tuitel heeft zich bereid verklaard om samen met de dorpsraad naar fondsen te zoeken.

11. Evaluatie snuffelmarkt-Ronic
Er zijn geen onregelmatigheden geweest. Alle reacties waren positief. Volgend jaar zal de dorpsraad wederom de vergunning regelen.

12. Rondje project en actiepunten updates
Eric:
– Skatebaan: er zit weinig schot in. De gemeente is nu aan zet. Eric zal dhr. Konijnenburg een reminder sturen.
– Beltaxi: dit project gaat naar Arnold.
– Overleg dorpshuis: is samen met Henk op bezoek geweest bij W. van Kooten. Hij vertelde dat het oude bestuur zich bewust heeft opgeheven om niet te hoeven opgaan in de stichting. Heeft vertrouwen in het nieuwe bestuur. De leden besluiten om zitting te nemen in het bestuur zodat de ontwikkelingen bij de bron gevolgd kunnen worden. Op de septembervergadering wordt er gestemd over wie dat gaat doen. Ronic zal Tonie hierover inlichten.
– overleg OVB en BOC: gaat Tonnie Jumelet bellen waarom er nog steeds geen datum is vastgesteld. Henk gaat mee.
Esther:
– strandje: gaat fondsen werven en bij BTL offerte opvragen.
– heeft deze keer geen financieel overzicht gemaakt, maar zal dat wel doen voor de volgende vergadering eind september.
– kascontrole: heeft hierover contact opgenomen met Kees Heule.
Ronic:
– WZB bijeenkomst: vanwege vakantie Ronic zal Eric voorzitten
– VIC: moet verzet vanwege vakantie. Er is overleg voor een nieuwe datum
– Ledenverwerving: heeft 1 nieuw lid opgeleverd. Wordt voortgezet
– Evenementenbeleid: we wachten op toezending begroting Visserijdagen 2011
– Toneelgroep: contactgegevens zijn bekend. Is iets voor 2012.
– Kernbezoek: gaat OVB en Visserijvereniging nog 1-maal porren om bijdrage
Henk:
– beltaxi: project gaat naar Arnold
– pimp de panden: de leden besluiten dat de kosten die de dorpsraad heeft gemaakt om het project te realiseren niet verhaalt zullen worden op Joeri, omdat hij er zelf ook het nodige in heeft geïnvesteerd.
– overleg dorpshuis: zie Eric
– zal samen met Ronic de netwerkbijeenkomst ZVKK bezoeken op 20 september en aldaar ook met de andere dorpsraden praten over het platform.

13. Wat verder ter tafel komt
Ronic:
– bankjes Westplantsoen: Harry Davidse laten weten dat de dorpsraad dit idee graag verder ontwikkeld ziet.
– vraagt Eric naar de status verkeerssituatie/verkeersremmers Burgemeester Hagelaan. Hij zal nagaan wat de gemeente hier verder nog mee gaat doen.
– laat weten dat de goedkeuring van de aangepaste reglementen op de agenda van de volgende vergadering zal staan
– naar aanleiding van haar vraag wie de volgende column schrijft, geeft Esther aan dit te zullen doen.
– de leden zijn akkoord met haar idee om de diverse zienswijzen en de reacties van de gemeenten op de site te zetten.
Esther:
– vraagt naar hondenpoep zakjesautomaat voor de groenstrook in de Roggestraat. Ronic zal hier nogmaals contact over opnemen met H. Davidse. Tip van Henk: de gemeente Oost Flakkee is hier zeer actief in: www.oostflakkee.nl
Henk:
– geeft Ronic een compliment voor haar bijdrage aan het gemeentebulletin.
– is benaderd door Cees Boleijn (JMC) die zijn hulp wil bij het uitrollen van het pimp-de-panden project in andere gemeenten. Wil dat duidelijk met de dorpsraad en de wethouder communiceren.

14. Afsluiting
Henk sluit de vergadering om 23.00 uur. De volgende vergadering is op 26 september as.

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.