Openbare vergadering 19-05-2011

Aanvang:                    19.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Locatie:                      Dorpshuis de Vanger, Bruinisse

___________________________________________________________________________

1.          Opening door waarnemend voorzitter Maria Habraken

Wegens het plotselinge vertrek van dorpsraadslid Allard Tuitel om privé redenen zit Maria Habraken de vergadering voor. Ook refereert zij aan het vertrek van oud-voorzitter Eva Kuit in januari als gevolg van de kwestie Visie Vluchthaven en meldt zij de aanmelding van een aspirant lid.

Na een welkom aan alle aanwezigen informeert zij de vergadering over een agendawijziging als gevolg van een last minute afzegging van dhr. M. Jansen van Vinc Batenburg, die eerst verder wil doorpraten met de gemeente.  Het aangekondigde agendapunt 4 (presentatie over de plannen Nieuwstraat) zal nu een toelichting worden op het pimp-de-panden project.

Maria is een trotse inwoner van Bruinisse, maar schaamt zich voor de leegstaande panden en het daarmee gepaard gaande slechte imago bij de toeristen. Meer daarover bij punt 4. 

2.              De Dorpsraad licht in over de stand van zaken

Maria gaat door middel van het bouwen van een blokkentoren in op alle gerealiseerde en te realiseren projecten van de dorpsraad. Zij noemt:

Gerealiseerd:

 • het behouden van de bibliotheek, zij het met minder openingsuren
 • het (voorlopig) behouden van het consultatiebureau
 • opknappen van de muziektent
 • meer afvalbakken en zakjesautomaten ter bestrijding van poepoverlast
 • trapleuning Hoogerwerfseweg
 • presentatie dorpsenquête
 • goaltjes in de Maisstraat
 • nieuwe website
 • zwerfvuil opruimactie (samen met AH)
 • organiseren van het kernbezoek van de burgermeester
 • verbeterde communicatie met de inwoners d.m.v. polls en publicaties
 • beoordeling subsidieaanvragen 2011
 • 2 openbare vergaderingen per jaar

Wordt aan gewerkt:

 • tijdelijke en permanente skatelocatie
 • overleg bewoners en gemeente over vandalisme en overlast bij de bushalte
 • 2e bushalte
 • organisatie dodenherdenking 2012
 • pimp-de-panden project
 • Wij Zijn Bezorgd project over drank- en drugsgebruik bij jeugdigen
 • ledenwerving dorpsraad (2-4 vacatures)

De ‘projecttoren’ is erg hoog: de blokkentoren die het aantal raadleden voorstelt is echter maar 5 blokjes hoog: er zijn te weinig leden voor al het werk dat er ligt. Maria doet aansluitend een dringende oproep aan alle aanwezigen om serieus na te denken over toetreding. 

Hierna licht penningmeester Esther Kievit de aanwezigen in over het aanvragen en de toekenning van subsidies uit het leefbaarheidbudget.

Een gedetailleerde handleiding en het aanvraagformulier zijn via de website van de dorpsraad te ‘downloaden’: www.dorpsraad-bruinisse.nl onder het kopje: formulieren.

 3.         Stemming over samenstelling Dorpsraad

Secretaris Ronic Weijenberg vertelt dat er 3 leden aftredend en herkiesbaar zijn omdat de zittingsperiode van 4 jaar binnenkort afloopt. Alle aanwezigen stemmen in met het aanblijven van Eric Meerdink, Maria Habraken en Esther Kievit.

Als aspirant lid heeft zich gemeld: Henk Mol (voor meer info, zie zijn profiel op www.dorpsraad-bruinisse.nl onder het kopje: dorpsraad)  Nadat hij zich heeft voorstelt stemmen alle aanwezigen in met zijn toetreding. Ook Ronic doet een dringende oproep voor nieuwe leden.

4.              Voortgang van het project Pimp-de-Panden

Henk Mol heeft dit project van oud-voorzitter Eva overgenomen na haar aftreden. De dorpsraad is dit project tot het verbergen van lelijke gevels van leegstaande panden d.m.v. advertenties en sfeerbeelden vorig jaar opgestart. Na een aarzelend begin (de pandeigenaren reageerden niet op een schriftelijk verzoek) lijkt e.e.a. nu in een stroomversnelling te zijn gekomen.

De benodigde vergunning tot adverteren is door de gemeente zeer snel afgegeven aan de dorpsraad. Zodoende behoeft niet iedere ondernemer zelf het vergunningstraject te doorlopen.

Cees Bolijn van ‘JMC Signmakers’ en Joeri de Zeeuw van ‘De Zeeuw’ hebben dit project omarmd en willen, door middel van zeer gunstige tarieven, Bruse ondernemers in staat stellen om voordelig te adverteren op aantrekkelijke plaatsen. Zij zorgen voor het hele traject: van ontwerp tot het ophangen en de administratieve afwikkeling daarvan. Er is veel interesse vanuit de ondernemersHet streven is de panden voor het aanbreken van het toeristenseizoen gepimpt te hebben.

Voor meer informatie: Joeri de Zeeuw: 06-44511856

Mw. Heleen Duinhouwer (Magnifique) juicht het initiatief toe, maar hoopt dat de sfeer van de reclame uitingen goed gaat aansluiten bij Bruinisse. En benadrukt dat de Kevergarage ook aantrekkelijk gemaakt kan worden met het tentoonstellen van auto’s. De dorpsraad zal deze opmerkingen meenemen in het overleg. Op een vraag van dhr. M. Geense over een hufterproof uitvoering van e.e.a. kan de dorpsraad bevestigend antwoorden.

Pauze

5.              Programma 50e Visserijdagen

Theo Ketting, voorzitter SFB, licht graag een tipje van de sluier op. Er zijn een aantal extra activiteiten ingelast vanwege het speciale karakter dit jaar.

 • De verkiezing van een Mini Miss en Mini Mister. Hierdoor wil men de jeugd van Bruinisse nog meer bij de Visserijdagen betrekken.
 • Alle missen van de afgelopen 49 jaar zijn opgeroepen. Er zal een ‘glossy’ verschijnen met foto’s en anekdotes.
 • Heel veel muziek
 • Vliegshow
 • Een spectaculaire en gewaagde show
 • Gigantische reuzen op de zaterdag
 • Sloeproeien
 • Een fantastisch vuurwerk te afsluiting

Het programma wordt begin juli huis aan huis verspreid. En is nu al te vinden op www.visserijdagen-bruinisse.nl

Theo heeft afsluitend nog een verzoek aan de dorpsraad om samen met de SFB eens te kijken naar het evenementenbeleid van de gemeente. De dorpsraad zegt dit toe.

6.              Strategische visie gemeente  Schouwen Duiveland Tij van de Toekomst

Een ingelast agendapunt waar oud-voorzitter Eva Kuit voor is uitgenodigd. De dorpsraad heeft haar gevraagd de strategische visie Tij van de Toekomst over de toekomst van Schouwen Duiveland door een Bruse bril te bekijken als zijnde oud parlementair journalist.

Deze visie is een concept visie van het college, waar inwoners en raadsleden nog over mee mogen denken. Eenmaal vastgesteld zal het zeker als leidraad voor veel beslissingen worden gehanteerd.

Samengevat:

De gemeente zet in op 2 speerpunten:

 • Schouwen-Duiveland als vakantie-eiland, ook voor de bewoners
 • Watereconomie: aqualandbouw, watergebonden bedrijvigheid, watersport, energie uit water.

In beide zaken wil de gemeente in 2040 een voorloper zijn.

Wat is, in een notendop, voorzien voor Bruinisse:

 • alleen in Bruinisse (buiten de huidige kern) en Zierikzee mogen nog nieuwe huizen gebouwd worden.
 • de sociaal/maatschappelijke voorzieningen zullen behouden blijven. Het accent van de gezondheidsvoorzieningen zal in Nieuwerkerk komen te liggen.
 • de Grevelingenkust van Bru wordt gezien als natuurbeleving en recreatie, maar de Oosterschelde kant  (en met name het Zijpe) niet.
 • er wordt nagedacht over een alternatief voor de N59  langs de noordkant van het eiland vanaf Sirjansland naar Zierikzee.

Aan het eind benadrukt Eva dat er voor Bruinisse en omstreken een inloopavond wordt georganiseerd op dinsdag 31 mei 2011 in het Dorpshuis van Nieuwerkerk. Aanvang 20.00 uur.

7.       Rondvraag

7.1. Op verzoek van de Dorpsraad en voortvloeiend uit een overleg met Rabobank bevestigd de heer Commandeur van de Rabobank Oosterschelde dat de Rabobank per 1-1-2012 uit het huidige pand vertrekt (wegens verkoop aan Vinc Batenburg) maar dat de Rabobank wel op Bruinisse blijft. Men onderzoekt nog in welke vorm en met welke faciliteiten en op welke locatie. Daarover is men in overleg met o.a. de dorpsraad. Zeker met het oog op de sluiting van het ABN-AMRO kantoor is dit een gunstig bericht. Mw. Duinhouwer denkt dat de ondernemersvereniging hier heel blij mee zal zijn en verwacht dat er klanten zullen overstappen naar de Rabo.

7.2. Mw. Haeck vraagt zich af wat er met het Dorpsplan is gebeurd. Dit is opgesteld voordat de gemeentes zijn samengevoegd. Mart Meeuwsen, oud-voorzitter en aanwezig in de zaal, kan melden dat 1 exemplaar in het bezit is van lid Eric Meerdink, maar dat er heel veel uit is overgenomen in het Masterplan. De dorpsraad belooft hierop terug te komen.

 8.            Sluiting

Maria dankt alle aanwezigen voor hun komst en bijdrage en sluit de vergadering om 22.00 uur af.

De volgende openbare vergadering van uw dorpsraad staat gepland op: donderdag 17 november 2011

This entry was posted in Verslagen Openbare Vergaderingen. Bookmark the permalink.