Bestuursvergadering 30-05-2011

Aanvang:                      20.00 uur

Lokatie:                         Dorpshuis de Vanger, Bruinisse

Deelnemers:                 Esther Kievit, Eric Meerdink, Henk Mol, Ronic Weijenberg (notulen)

Afwezig m.v.:                Maria Habraken

________________________________________________________

Inloopkwartier:

Tonie v.d. Hulle vraagt de dorpsraad om te bemiddelen in de impasse tussen hem en het dorpshuisbestuur. Zo is er nog geen contact opgesteld, de huurfacturen komen te laat en er wordt niet gereageerd op mails en telefoontjes. Ook wordt hij niet op de hoogte gehouden van de verbouwingsplannen. We gaan dit oppakken.

1. Opening

Aangezien waarnemend voorzitter Maria door werkzaamheden afwezig is, zit Ronic de vergadering voor. De volgorde van de agenda wordt losgelaten omdat de kans groot is dat Henk voortijdig de vergadering moet verlaten i.v.m. zieke kinderen.

2. Ingekomen stukken

2011.05.01 Gemeente SD   Vervuiling Riekusweel   Allen  
2011.05.02 Gemeente SD   Publikatie Staatscourant Riekusweel   Allen  
2011.05.03 Gemeente SD K. Henderson Vervuiling Riekusweel, aanvulling   Allen  
2011.05.04 Gemeente SD   Idem+aanvulling GGD   Allen  
2011.05.05 Gemeente SD   Persbericht aangaande vervuiling   Allen  
2011.05.06 Fam. Walpot   Oranje container Ronic Allen  
2011.05.07 Organisatie Avondmarkt mw. Pepping Subsidieaanvraag 2011 Esther    Afgewerkt
2011.05.08 Organisatie Wielerronde dhr. T. Jumelet Begroting 2011 Esther    Afgewerkt
2011.05.09 Erik vd Bos   Terugtrekking kandidaatstelling   Allen  
2011.05.10 De Zeeuw J. de Zeeuw Factuur ontwerpen pdp project Esther    Goedgekeurd
2011.05.11 Hervormd kerkkoor dhr. Ottens Begroting 2011+2012 Esther    2011 afgewerkt
2011.05.12 Gemeente SD P. Maris Info over inspraaktraject Tij vd Toekomst Ronic Allen  Ronic gaat
2011.05.13 Gemeente SD K. Stassen Oranje container ronic Allen  
2011.05.14 Gemeente SD T. Terlouw Stapavond voor ouders Renesse Ronic Allen Ronic is geweest
2011.05.15 Zeeuwland   Uitnodiging zeeuwlandcafé Ronic   Ronic gaat
2011.05.16 Mw. Beekman   Openbaar vervoer voor 65+ Ronic Allen Voor gezamenlijk overleg op de agendal Voor bru is de nood minder hoog
2011.05.17 Gemeente SD   Tij van de Toekomst Ronic Allen Ronic gaat op de 31e
2011.05.18 Waterarchitect   Drijvende voorzieningen Ronic Allen Niet alle kleine kernen kunnen worden bereikt. Voor Bru speelt dit niet.
2011.05.19 Kern met Pit   Beloning initiatieven in kernen Ronic Allen Project bedenken
2011.05.20 Gemeente SD   Uitnodiging bijeenkomst herinrichting visserijhaven Ronic Allen Allard is geweest
2011.05.21 Gemeente SD   Nieuwsbrief nr. 5 Ronic Allen  
2011.05.22 Dorpsraad Oosterland   Uitnodiging vergadering Ronic Allen We gaan niet 
2011.05.23 ZVKK   Nieuwsbrief Ronic Allen  
2011.05.24 Student Universiteit Wageningen   Onderzoeksvragen Ronic Allen Ronic stuurt reactie
2011.05.25 PZH dhr. Kluin Uitnodiging bijeenkomst Grevelingenvisie 27-05-2011 Ronic Allen  Eric gaat
2011.05.26 Wandelnetwerk Schouwen Duiveland   Notulen 17-05-11 Ronic   Ronic gaat
2011.05.27 Wout vd Berg   Aangaande reactie Schot-Acaciaplein Henk   Ronic heeft gereageerd en zal mailtje beantwoorden
2011.05.28 PZH dhr. Kluin Nieuwe datum bijeenkomst Grevelingenvisie Ronic Allen  Eric gaat

3. Goedkeuring notulen vorige vergadering

Notulen worden zonder aanpassingen goedgekeurd. Ronic zet ze op de website en stuurt ze door naar Pethy.

4. Financiële stand van zaken – Esther

Alle aanvragen zijn gehonoreerd: in totaal is er € 700,– ingeteerd op het spaargeld. Er is nog  €180,– van het leefbaarheidbudget over. Ze vraagt Kees Heule en dhr. Top bellen voor de kascontrole 2010.

5. Benoemen nieuwe waarnemend voorzitter+alternatieve datum vergadering juni

Ronic neemt het stokje van Maria over tot de volgende vergadering die is uitgesteld naar maandag 4 juli. Ronic zal Tonie inlichten.

6. Evaluatie kandidaatstelling Erik v.d. Bos

Aangezien alle leden van mening zijn dat de gevolgde procedure bij de kandidaatstelling van Erik van de Bos voor verbetering vatbaar is, wordt er besloten nieuwe kandidaten voortaan eerst in een vergadering met elkaar te bespreken. Pas wanneer iedereen met de kandidaat kan instemmen zal deze worden uitgenodigd in de eerstvolgende bestuursvergadering.

7. Afscheid Allard en herverdeling van zijn taken

Alle leden vinden het jammer dat Allard is afgetreden om o.a. persoonlijke redenen. In september zal Ronic nog eens met hem bellen om een datum te prikken voor een gezamenlijke borrel. Allard verzorgde alle communicatie voor de dorpsraad. Zijn taken worden als volgt herverdeeld:

website: Ronic

inwonerskrant: Ronic wordt contactpersoon, en zal eind juni de 1e vergadering bijwonen. Zij maakt een schema voor de andere leden.

communicatie met de media: Ronic

communicatie met politiek en bestuur: Henk

werving nieuwe leden – Ronic

8. Nieuw huishoudelijk reglement – Ronic

Er is een concept reglement rondgestuurd met het verzoek om aanpassingen/wijzigingen door te geven. Het onderwerp komt in juli weer op de agenda.

9. Evaluatie openbare vergadering 19-05-2011

Achteraf is iedereen blij dat de vergadering toch doorgang heeft gevonden, ondanks het afzeggen van M. Jansen. Er bleken maar weinig mensen speciaal voor dat onderwerp gekomen te zijn die echter niet vroegtijdig vertrokken. Jammer genoeg viel het aantal bezoekers tegen. Er wordt besloten dat er volgende keer meer ‘exposure’ zal worden gegeven. De notulen worden goedgekeurd en zullen worden gepubliceerd.

10. Rondje project en actiepunten updates – allen

Henk:

–          consultatie-bureau: follow up in juni.

–          2e bushalte: idem

–          leges pimp-de-panden: de vergunning is binnen, dus afvoeren.

–          Kosten van ontwerp en leges bespreken met Joeri om die terug te krijgen via de adverteerders. De gang zit er bij Joeri wel           in maar Cees heeft geen tijd….. Henk houdt druk op de ketel.  

Eric:

–          skatebaan: de tijdelijke locatie op de ijsbaan heeft de toestemming van de gemeente. Gaat nu snel met Maria om de tafel om een actieplan te maken en dit te communiceren met de gemeente.

–          vandalisme bushalte: heeft rondje langs de bewoners gemaakt en op dit moment heeft niemand behoefte aan contact met b.v. wijkagent. Actiepunt afvoeren.

     Ronic:

–          WZB: de gemeente wil het optreden van Theater Helder 50% voor zijn rekening nemen. Ronic zal gaan boeken.

–          WZB: gaat contact zoeken met de schoolgroep die op de stapavond voor ouders heeft opgetreden.

–          gaat de wethouder vragen om een mobiel toilet bij de duikplaats neer te zetten

    Esther:

–          Strandje: heeft een hele ronde gemaakt langs allerlei instanties, maar blijkt toch de gemeente te moeten aanspreken. Zal Harrie Davidse gaan bellen.

11. Wat verder ter tafel komt

Eric:

–          Koninginnedag: de ondernemersvereniging vond de viering erg teleurstellend: ze zijn het niet eens met de locatie. Op deze manier heeft alleen de voetvalvereniging inkomsten. Bovendien is het verworden tot een zuipfeest en zo een slecht voorbeeld voor de kinderen. Het koeschijten was niet goed beveiligd. Ronic zal een email sturen naar A. van Gilst

   Ronic:

–          N.a.v. haar vraag, antwoordt Esther dat de onkostenvergoeding voor leden steeds aan het einde van het jaar wordt uitbetaald.

–          zal mw. Haaeck mailen/bellen dat het dorpsplan is opgegaan in het masterplan ( vraag openbare vergadering )

–          naar aanleiding van de vraag van Theo Ketting om mee te denken in het evenementenbeleid gemeente m.b.t. de visserijdagen zal zij de begroting hiervan opvragen.

    Esther:

–          heeft vraag vanuit het dorp gekregen over het tekort aan fietsplaatsen bij de bushalte. Zij gaat dit met Harrie Davidse opnemen.

    Henk:

–          vraagt Eric hoe vaak de ondernemersverenging vergadert: iedere 1e maandag van de maand, locatie wisselt.

12. Afsluiting

Ronic sluit de vergadering om 22.30 uur. De volgende vergadering vindt plaats op maandag 4 juli.

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.