Bestuursvergadering 26-04-2011

Aanvang:                      20.00 uur

Lokatie:                        Dorpshuis de Vanger, Bruinisse

__________________________________________________________________________

1. Opening

Maria opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom

2. Ingekomen stukken

De lijst met ingekomen stukken wordt doorgenomen: 

Nummer Afzender Onderwerp Acties
2011.04.01 Gemeente SD Nieuwbrief april  
2011.04.02 Provincie Zeeland Aankondiging fietsnetwerk Zeeland  
2011.04.03 E. vd Bos CV  
2011.04.04 P. Biemond Oosterlands Fanfare op Bruniversails  
2011.04.05 Welzijnshuis Herinnering WAK  
2011.04.06 Dorpsraad Serooskerke Tureluur Lente 2011  
2011.04.07 Hester Dadema Tarief Helder Theater  
2011.04.08 De Meerpaal De Gezonde School en Genotmiddelen  
2011.04.09 Mw. Pepping Jumelet Aanvraag subsdie avondmarkt 2011 Wordt gehonoreerd
2011.04.10 ZVKK Uitnodiging jaarbijeenkomste Henk gaat?
2011.04.11 Gemeente SD Herdenking 4 mei Esther en Maria gaan
2011.04.12 Gemeente SD Raadsagenda 28-04-11  
2011.04.13 BOC Uitnodiging Koninginnedag Ronic gaat. Belt Erwin om te melden dat Eva ev. wel wil spreken bij de aubade en vraagt mening over ev. samengaan met SFB
2011.04.14 Gemeente SD Ontvangstbev. Zienswijze Vluchthaven  
2011.04.15 Gemeente SD Raadsagenda 28-04-11 2  
2011.04.16 Gemeente SD Brief naar dorpsraden betr. Wereldregio Ronic zet het op de site
2011.04.17 L. Ottens Aanvraag subsdie NH kerkkoor 2011 Wordt gehonoreerd
2011.04.18 L. Ottens Aanvraag subsidie NH kerkkoor 2012 Later dit jaar behandeld
2011.04.19 ZVKK Nieuwsbrief  
2011.04.20 Gemeente SD Brief over strategische visie  
2011.04.21 Gemeente SD Herinrichting Acaciaplein  
2011.04.22 A. den Hulster Indeling wandelnetwerk werkgroepen  
2011.04.23 Jachthaven Bruinisse Uitnodiging opening Henk gaat

3. Goedkeuring notulen vorige vergadering

Eric kan niet bij het afscheid van Eva zijn wegens privé omstandigheden. De notulen worden goedgekeurd.

4. Financiële stand van zaken+subsidieaanvraag avondmarkt

Vanwege vakantie Esther neemt Ronic waar en meldt dat de administratie geheel bij is.

De subsidieaanvragen van het NH kerkkoor zijn te laat binnen, maar er wordt besloten coulant te zijn, omdat 2011 een overgangsjaar is (€ 200,– voor 2011) Ook de aanvraag van de avondmarkt krijgt hetzelfde bedrag toegekend.

5. Kennismaking met aspirant-lid Erik

Erik licht zijn motivatie toe. Tipt aan dat hij weliswaar is opgestapt uit de gemeenteraad, maar dat de Raad van State nog uitspraak moet doen over mogelijke belangenverstrengeling. Hij vertelt ook deel te nemen aan de schaduwfractie van de SGP. De dorpsraad blijkt verdeeld over zijn toetreden. Erik verlaat de vergadering. Na een kleine discussie wordt besloten dat Ronic wethouder Verseput zal raadplegen. De raad zal neer leggen bij zijn oordeel.

6. Benoemen nieuwe waarnemend voorzitter.

Allard neemt voor 1 maand het stokje over.

7. Nieuw huishoudelijk reglement

Ronic is helaas haar bestand kwijt en belooft het stuk voor de meivergadering gereed te hebben.

8. Openbare vergadering 19-05-2011

Allard zal de vergadering voorzitten.  De agenda wordt vastgesteld en zal door Ronic worden verstuurd.

Zij regelt ook de zaal, koffie en drankjes.

            1. Opening door waarnemend voorzitter Allard Tuitel

            2.  De Dorpsraad licht in over:

                        subsidies uit het leefbaarheidbudget (Esther) + goedkeuring administratie

                        wat is er het afgelopen jaar bereikt (Maria)

                        wat zijn de doelen voor het komende jaar (Eric)

            3.  Stemming over samenstelling Dorpsraad (Ronic)

                        – aftredend en herkiesbaar: Eric Meerdink, Maria Habraken en Esther Kievit

                        – aangemeld als aspirant-lid: Henk Mol

            4.  Presentatie door Marco Jansen van de Vinc Batenburg Groep over de aanstaande ontwikkelingen              kop Nieuwstraat en Lange Ring

            Pauze

            5.  Theo Ketting van de Stichting Festiviteiten Bruinisse licht het programma van de 50e editie van de                                     Bruse Visserijdagen toe.

            6.  Rondvraag, waarin allerlei actuele zaken aan de orde kunnen komen

9.  Rondje project en actiepunten updates – allen

Eric:

–          Tijdelijke skate locatie:Maria en Eric hebben met nieuwe contactpersoon het kerkplein als nieuwe locatie besproken. Omdat er te weinig plaats is werd dit afgewezen. Men lonkt nu naar een plek naast de ijsbaan. Maria zal deze week weer contact opnemen met de ambtenaar en houdt de druk op de ketel, ook waar het de permanente locatie betreft.

–          Hij zal binnen enkele dagen contact opnemen met Freek Hullekens.

–          2e bushalte: zie Henk

–          Zwerfvuilactie: alle 3 de scholen doen mee op 12 mei vanaf 13.00 uur.  Volgend jaar zal dit evenement beter in maart/begin april plaatsvinden: er is nu al teveel groen (actielijst)

–          Column: Eric zal Allard binnen enkele dagen voorzien.

Allard:

–          Dorpsblik: moet nog door Joeri omgezet worden.

–          Allard zet de datum zwerfvuil opruimactie op de site zetten en in de wereldregio laten plaatsen.

–          Schrijft na afloop een stukje in de Inwonerskrant.

Esther:

            –     Alle punten aanhouden tot de volgende vergadering.

Maria:

–          skate locatie: zie boven

–          Heeft met Jelle over het idee frisfeest gesproken. Deze is vooral huivering voor alle verantwoordelijkheden die een dergelijk evenement met zich meebrengt.  Ronic zal contact opnemen met de VIC in Dirksland over hoe zij dit aanpakken. Maria wil mee.

–          koopt spoedig een afscheidscadeau voor Eva

Ronic:

–          zal een stukje schrijven paardenpoep. Allard zal dit verspreiden onder de media.

–          zal onderzoeken of er nog ergens een potje is om de Helden op te laten treden op de najaarsvergadering

–          zal aan Pethy doorgeven dat Esther en Maria genegen zijn om in het vervolg de Bruse editie van de  dodenherdenking te organiseren

–          benadrukt dat het secretariaat van ALLE communicatie naar buiten toe een kopie dient te ontvangen i.v.m. archivering.

Henk:

–          consultatiebureau: heeft div. mensen laten weten dat GGD aan zet is. Daar heeft hij nog geen reactie op ontvangen en zal alle betrokkenen nog een keer benaderen. Alternatieve locaties moeten nog bezocht. Gaat op binnenkort op bezoek bij de consultatiebureau verpleegkundige.

–          2e bushalte: heeft dhr.van Heukelom een email gestuurd. Nog geen reactie op gehad en zal deze nabellen.

–          is met foamborden naar wethouder Verseput geweest en heeft daar een kleine presentatie gehouden. Mariëlle Schenk was ook enthousiast. Zij stuurde een dag later al een email met info over de legeskosten voor de benodigde vergunning.  De leden stemmen in met betaling van dit bedrag door de dorpsraad. Er zal geprobeerd worden dit terug te krijgen uit de advertentieopbrengst.  De eigenaren zijn aangeschreven. Inmiddels zijn er al tariefafspraken met Joeri en JMC gemaakt..  Henk heeft de eigenaren al aangeschreven.

10.   Wat verder ter tafel komt

Henk:

            – heeft de inloopavond werkzaamheden industrieterrein bezocht. Alle partijen waren ruim vertegenwoordigd. Hij kreeg de indruk dat de gefaseerde werkzaamheden vooraf goed waren gecommuniceerd met de betrokkenen

Allard:

–          heeft samen met Henk een afspraak gehad met Marco Jansen van Vinc Batenburg over vernieuwing kop Nieuwstraat. Er ligt nog een kwestie met de gemeente over de bereikbaarheid van de parkeerplaats achter door de brandweer. Men is nog in overleg. Vinc Batenburg zou in 2012 willen starten.

–          Meld dat de ABN-Amro ook verdwijnt van het dorp. Neemt dit mee in het gesprek met de RABO op 5 mei as (met Henk)

11.       Afsluiting

Maria bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering om 22.30 uur.

De volgende vergaderingen: Donderdag 19 mei openbare vergadering, maandag 30 mei bestuursvergadering

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.