Bestuursvergadering 28-03-2011

Aanvang:                    20.00 uur

Lokatie:                      Dorpshuis de Vanger, Bruinisse

__________________________________________________________

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken (zie aparte lijst)
 3. Goedkeuring notulen vorige vergadering
 4. Financiële stand van zaken
 5. Afscheid Eva
 6. Benoemen nieuwe waarnemend voorzitter
 7. Zienswijze Visie Vluchthaven
 8. Voortgangsrapportage Bruinisse 2010
 9. Rondje project en actiepunten updates – allen
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Afsluiting
This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.