Bestuursvergadering 28-03-2011

Aanvang:                    20.00 uur

Locatie:                      Dorpshuis de Vanger, Bruinisse  

__________________________________________________________________________________

1.         Opening

Eric opent de vergadering en heet iedereen welkom

 2.         Ingekomen stukken (zie aparte lijst)

 3.         De lijst wordt puntsgewijs doorgenomen:

03.21 Esther zal reageren naar de BOC aangaande de subsidieaanvraag 2011 en 2012

03.22 Ronic zal met Pethy bellen over de email van dhr. T. van Oostenbrugge

03.23 Henk zal de inloopavond werkzaamheden industrieterrein 29-03 bezoeken

03.24 Henk, Allard, Eric en Ronic hebben de inloopavond Visie Vluchthaven 24-03 bezocht. (zie ook punt 7.)

03.25 + 03.26 Subsidie vrijwilligers vanuit de Provincie en WAK zullen op de website worden vermeld. (red. inmiddels is de subsidiepot leeg, dus plaatsing niet meer nodig 17-04-11)

03.29 Henk en Allard hebben reeds met Wout v.d. Berge gesproken over de bouwplannen van Vinc Batenbrug. Zij gaan een afspraak maken met M. Jansen van Vinc Batenburg. Er is reeds een artist impression beschikbaar van de plannen. Allard polst dhr. Jansen of hij hier op de openbare vergadering over wil komen praten.

03.30 Ronic (en?) zal de informatiebijeenkomst Jeugd en alcohol bezoeken.

03.31 Uitnodiging Rabobank over toekomst Bruuse filiaal 05-05-2011. 

3.         Goedkeuring notulen vorige vergadering

Deze worden goedgekeurd

4.         Financiële stand van zaken

 Esther merkt op dat het subsidiebedrag voor de BOC niet correct is weergegeven. Zij zal dit aanpassen.  Rest wordt goed bevonden.

5.         Afscheid Eva

Maria gaat een cadeau aanschaffen. Wij bieden Eva een ‘aangeklede’ borrel aan op vrijdag 6 mei in The Sailor’s  Inn op de Jachthaven Bruinisse. Ronic zal de reservering en de uitnodiging verzorgen.

6.         Benoemen nieuwe waarnemend voorzitter

Maria neemt deze functie op zich tot de volgende vergadering. Tevens laat zij weten door iemand benaderd te zijn die wil toetreden tot de dorpsraad. Ronic zal deze persoon uitnodigen voor de volgende vergadering. Esther meldt zich hierbij af voor de 26e april i.v.m. vakantie.

7.         Zienswijze Visie Vluchthaven

Eric doet kort verslag van de bijeenkomst. De dorpsraadleden stemmen allen in met het indienen van een zienswijze vòòr 11 april a.s. Teneinde hierin de MZI vissers te betrekken zal Ronic Cees Otte en Martin Quak benaderen om naar hun mening te vragen. Allard, Eric en Ronic zullen de concept zienswijze opstellen en rondsturen ter beoordeling van de anderen.

 8.         Voortgangsrapportage Bruinisse 2010

 Onze schriftelijk ingediende vragen zijn op de commissievergadering besproken:

1.   Wethouder Verseput laat schrappen dat Allévo en Stichting Dorpshuizen betrokken zijn bij het aanpakken en renoveren van de Nieuwstraat.

2.   De dorpsraad kan geen zitting nemen in de stuurgroep (is geen werkgroep)

3.   De €25.500,– kan alleen uitgegeven worden aan derden die een gedetailleerd inrichtingsplan zullen opstellen.

9.         Rondje updates projecten en actiepunten

Eric:

Skatebaan:Heeft Dorpsraad Oosterland gevraagd of zij van hun skatebaan afwillen. Dat blijkt niet zo te zijn, hij wordt tijdelijk verplaatst en zal later op een centralere plaats terug komen. Heeft samen met Maria later die week een afspraak met de contactpersoon van de gemeente over de tijdelijke locatie op het kerkplein.

Overlast bushalte:Hij gaat wijkagent Freek Hullekens bellen.

2e bushalte: Zie update Henk.

zwerfvuil opruimactie:

Groep 7 en 8 van Op Dreef en Meerpaal zijn enthousiast. Hij zal ook ds. P. van Dijke benaderen (Henk zal email-adressen doorgeven). Gaat deze week met H. Davidse van de gemeente de datum vaststellen. De gemeente zal een kadootje voor de kinderen beschikbaar stellen en een persbericht verzorgen.

 Allard:

Website: Voor de volgende vergadering zal de dorpsblik erop worden gezet. De ledenwerving kan eraf.

Statuten: Agendapunt op volgende bestuursvergadering. Na goedkeuring op de site plaatsen.

Column: Erik zal de volgende column schrijven

Esther:

strandje: Heeft van Rijkswaterstaat gehoord dat zij het Grevelingenschap hiervoor dient te benaderen.

ludiek evenement: Agendapunt op de volgende vergadering, zie ook update Maria.

factuur aanschaf kerstverlichting: Zal zij komende week navragen

Boomplantdag:Is aanwezig geweest in de boomgaard van Houtekamer en vond het zeer leerzaam en leuk.

Maria:

Skatebaan: Zal dit nu actief met Eric oppakken.

Ludiek evenement: Zal de Pul gaan benaderen om een frisfeest voor jeugd van 12 – 16 jaar te organiseren in de kersttijd.

Ronic:

Wij zijn bezorgd: Zal in juni de volgende bijeenkomst gaan organiseren. Heeft inmiddels van Ad Fluijt van De Meerpaal de toezegging dat meedoen aan De Gezonde School en Genotmiddelen in het team zal worden besproken

Ondersteuning Esther: Stopt op 1 juni.

Openbare mei vergadering:Theo Ketting komt vertellen over het programma van de 50e visserijdagen. Ronic vraagt de Helden voor de najaarsvergadering in oktober.

Mogelijke agendapunten: financieel jaaroverzicht, skatebaan, voortgangsrapportage: wat is klaar en waar zij we mee bezig

Overlast hondenpoep:Heeft deze week een afspraak met H. Davidse om te evalueren.

Overleg met andere dorpsraden Gaat Pethy naar datum eilandelijk dorpsraad overleg vragen.

Muziektent: Fa. Jumelet heeft kosteloos de muziektent opgelapt. Is ook al op bru.nu gepubliceerd.

Cursussen: zijn nog niet gestart: Henk geeft Ronic nog door waar hij interesse in heeft.

Henk:

Consultatiebureau: Heeft diverse mensen benaderd om zich nader te informeren. De bal ligt bij de GGD. Deze hebben officieel toegegeven dat de sluiting een ongewenst effect heeft op de bezuinigen. Gaat nu samen met raadslid Dorst, R. de Valk en wethouder Houtekamer naar alternatieve locaties kijken: oude dierenartspraktijk, dorpshuis, verenigingsgebouw, lokaal in Op Dreef?

2e bushalte: Zal Statenlid Heukelom hierover benaderen

Pimp de panden:Vindt het beter om de conceptbrief niet te versturen maar om alle ideeën live bij  wethouder Verseput en burgemeester Rabelink te presenteren en gelijk te vragen of wij hierin actief door hen gesteund kunnen worden. Na ontvangst van de foamborden van Joeri zal hij, samen met Allard de afspraak gaan plannen.

10.           Afsluiting

Eric sluit de vergadering om 22.10 uur. De volgende vergadering is op DINSDAG 26 APRIL vanaf 20.00 uur.

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.