Bestuursvergadering 28-02-2011

Aanvang:                      20.00 uur

Locatie:                         Dorpshuis de Vanger, Bruinisse

_____________________________________________________________

  1. Opening

Eva heet iedereen welkom op haar laatste vergadering en leest een toepasselijk verhaal van Toon Tellegen voor.

2. Mededeling voorzitter

Eva heeft alle leden vooraf persoonlijk ingelicht over haar besluit om per 28-02-2011 terug te treden als voorzitter en dorpsraadlid vanwege haar persoonlijke betrokkenheid bij de toekomstplannen van de gemeente met de vluchthaven. Zij heeft dit tevens per brief aan de gemeenteraad, het college en de pers meegedeeld. Zij moedigt de overblijvers aan om toch vooral verder te gaan op de ingeslagen weg. De leden zullen voorlopig beurtelings het voorzitterschap waarnemen totdat er een blijvende oplossing wordt gevonden. Eric neemt de 1e beurt op tot de eerstvolgende bestuursvergadering op 28 maart as.

3. Ingekomen stukken (zie aparte lijst)

De lijst wordt doorgenomen. Ronic zal de div. acties uitzetten en uitnodigingen beantwoorden.

4. Goedkeuring notulen vorige vergadering

De notulen worden ter vergadering goedgekeurd.

5. Voortgangsrapportage Bruinisse

Er zijn de leden een aantal zaken opgevallen in de voortgangsrapportage.

1. Waarom is de dorpsraad er niet meer bij betrokken? (lid stuurgroep)

2. Wat doet Allévo tussen de financieringsbronnen bij de aanpak van de verpauperde panden? (pag.50)

3. Waarom wil de gemeente € 25.500,– uitgeven aan inrichtingsplan openbare ruimte centrumgebied? (pag.19, punt 7.1) Bureau Soeters toch al uitgangspunten aangegeven in het Beeldkwaliteits- en het Masterplan. Kan hier niet op bezuinigt worden door offertes op te vragen bij ondernemers? Daar is toch ook expertise beschikbaar.

4. Aangaande ‘branding’: Eva zal de ondernemersvereniging polsen of zij weten dat er op dit gebied nog iets van hen wordt verwacht.

Ronic zal aangaande punt 1,2 en 3 een brief richting de gemeenteraad opstellen (vooraf goed te keuren door de andere leden)

6. Rondje project en actiepunten updates – allen

 Ronic

–          WZB: slechts 1 afzegging ontvangen voor bijeenkomst 3 maart.

–          Hondenpoep: mogelijkheid boeteborden onderzoeken. De nieuwe bakken en automaten lijken goed gebruikt te worden. Er zijn weinig zwervende zakjes.

–          Pimp-de-panden: Joeri de Zeeuw heeft een aantal mooie ontwerpen aangeleverd. Eva pakt dit op en zal onderzoeken wij eigenaar moet worden van dit project en zal e.e.a samen met Tonie Jumelet aankaarten binnen de ondernemersvereniging. Ronic zal de hoogte van de leges opvragen.

–          Bezoek Alert!: Alert bezocht Bruinisse om 2 redenen: de plaatsing van de oranje plastic containers en voor een rondleiding langs de verpauperde panden. Alert! zal zich sterk maken om dit probleem op de raadsagenda te krijgen. Wij hebben aangegeven graag door de gemeente gefaciliteerd zouden te worden om de panden om te leuken (kwijtschelding van leges etc)

–          Pocketboek Bruinisse: Ronic gaat de kosten voor een welkomstwoord opvragen.

–          Subsidieverzoek wielercommittée: er wordt besloten € 200,– toe te kennen na ontvangst van een (deel)begroting

–          Subsidieverzoek avondmarkt: € 200,– na ontvangst (deel)begroting

Maria

–          Zij gaat het project skatevoorziening van Eva overnemen. Zal op 1 maart bellen met Pethy wie onze nieuwe contactpersoon is aangaande de skatevoorziening. Tevens zal zij een afspraak plannen met deze persoon over het kerkplein.

–          Signaleert geruchten over de vervuilde grond Riekusweel. Ronic zal via Pethy de wethouder vragen naar de uitkomst van het rapport hierover.

–          Maria en Esther samen gaan nadenken over bv een frisfeest (niet op de Avondmarkt) Op de vergadering van 28 maart komen zij met uitgewerkt idee. Het idee Talentenjacht wordt losgelaten.

Esther

–          Heeft alle financiële stukken i.v.m. de aanvraag leefbaarheidbudget 2012 verzonden.

–          Gaat in de komende weken aan de slag met haar project herstel strandje.

–          Polst een kandidaat voor de dorpsraad en zal deze uitnodigen om een vergadering bij te wonen.

–          Belt met penningmeester ondernemersvereniging of de factuur voor de kerstversiering correct is.

Henk

–          Vraagt naar het activiteitenplan.  Ronic zal de laatste versie naar allen doorsturen.

–          Neemt  de volgende projecten van Eva over: – 2e bushalte (samen met Eric), consultatiebureau. Ronic zal hem alle info hieromtrent doorsturen.

Allard (door Eric, vanwege vakantie Allard)

–          Document dorpsblik z.s.m. op site plaatsen

Eric

–          gaat snel een datum voor de zwerfvuilactie binnen Albert Heijn vaststellen.

–          laden/lossen rond schooltijden : dit zal de dorpsraad verder niet oppakken omdat er momenteel geen klachten lopen. Wanneer deze wel binnenkomen zullen we deze doorspelen naar de ondernemersvereniging.

–          Zal, samen met Henk, het project 2e bushalte opstarten na de provinciale staten verkiezing

–          Van de toegekende subsidie heeft de ondernemersvereniging extra lichtslang gekocht.

–          Zal Jacques Straver op 3 maart aanspreken over de klachten rond de bushalte

Eva

–          Zal het project pimp de panden geheel afronden.

–          Is correspondent voor Omroep Zeeland 1 x per 6 weken. Eerstkomende keer zal zij het hebben over de oranje containers en de afvalpolitie.

–          Heeft Tonny Jumelet gevraagd om een schappelijke offerte uit te brengen voor het overschilderen van de schade aan muziektent. Klusje moet voor 30 april afgerond zijn.

8. Wat verder ter tafel komt

 Er wordt niets ingebracht.

8. Afsluiting

Eva overhandigt iedereen een boekje met verhalen van Toon Tellegen als afscheidscadeau. Zij bedankt iedereen hartelijk voor de fijne samenwerking en sluit om 22.10 uur de vergadering.

De volgende bestuursvergadering staat op maandag 28 maart gepland, aanvang 20.00 uur.

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.