Bestuursvergadering 31-01-2011

Aanvang:                      20.00 uur

Lokatie:                          Dorpshuis de Vanger, Bruinisse

_____________________________________________________________________________________

  1. Opening

Tijdens het overleg met wethouder Verseput begin januari heeft de dorpsraad de ongerustheid over de plannen van Camping Bru geventileerd. De gemeente weet dat er plannen zijn voor de bouw van huisjes, maar zorgt ervoor dat de eigenaar zich dan ook aan de geldende regels houdt, zoals het aanplanten van groenvoorziening tussen elk perceel. Daarmee lijken de plannen van de eigenaar om er tijdelijk arbeiders in te zetten niet door te gaan. Dit is de eigenaar meegedeeld. Eva heeft de betrokkenen hierover geïnformeerd.Dit keer leest Eva een gedicht van Toon Tellegen voor.

2. Kennismaking aspirant lid Henk Mol

Eva heet Henk Mol welkom.  Hij is vanaf nu van harte welkom bij alle bestuursvergaderingen. Mocht hij willen toetreden, dan wordt zijn aanstelling formeel beklonken in de aanstaande openbare vergadering.

3. Ingekomen stukken (zie aparte lijst)

Eva neemt de lijst puntsgewijs door. Hieruit voortkomende zaken zullen op de actielijst worden gezet.

4. Goedkeuring notulen vorige vergadering

Pagina 1 punt 2.1: Eva zal deze voorleggen aan de ondernemersvereniging.

Pagina 1 punt 2.2: De dorpsraad ‘parkeert’ deze kwestie tot er in een later stadium tijd voor is.

De notulen worden hierna goedgekeurd. Ronic stuurt deze naar Pethy en plaatst ze op de website. Voortaan zullen de notulen direct, na goedkeuring door de voorzitter, openbaar worden gemaakt.

5. Financiële overzichten – toelichting Esther

Jaarrekening 2010.

Wordt goedgekeurd en getekend door alle aanwezigen. Esther zal Maria ook laten tekenen. Op de november vergadering zullen wij een onafhankelijk persoon vragen om de stukken te controleren.

Begroting 2012.

Wordt goedgekeurd. Eric gaat navragen wat de ondernemersvereniging van de subsidie heeft aangeschaft.

Activiteitenplan 2012.

Na een paar aanpassingen aan dit plan zullen alle stukken naar de gemeente kunnen worden opgestuurd. De ontbrekende subsidieaanvraag van BOC zal Esther naar Ronic doorsturen.

Alle formulieren zullen door Allard op de site worden geplaatst onder een nieuw tabje.

6. Skatebaan op het kerkplein – toelichting Eva/Ronic

We kunnen terugkijken op een positief gesprek met de wethouder over dit onderwerp. De dorpsraad heeft duidelijk gemaakt dat de locatie in het park geen optie is en dat er nu 2 trajecten lopen:

tijdelijke locatie. Het industrieterrein (geopperd op de laatste openbare vergadering) stuit op teveel problemen. Het kerkplein (naast het bestaande speeltuintje) is nu in beeld en past in het bestemmingsplan. Er is ons een nieuwe ambtenaar aangewezen. Deze neemt contact op met Eva. We gaan iedereen laten weten dat er een proef gestart gaat worden en zullen de omringende ondernemers benaderen. Eric en Eva gaan dit samen aanpakken, Maria wordt later ingeschakeld. Esther kan back-up geven wanneer nodig.

permanente locatie: we zetten in op het nieuw te realiseren parkje in Riekusweel. Vanwege o.a. de vervuilde grond kan dit nog ca. 5 jaar aanlopen. In het overleg met de wethouder heeft Eva aangedrongen op goede communicatie richting Bru inzake de uitkomsten van het bodemonderzoek aldaar.

7. Statuten en reglementen – toelichting Ronic

Ronic en Allard zullen deze samen op gaan stellen na Allard’s vakantie.

8. Rondje project en actiepunten updates – allen

Terugkerend agendapunt bij alle vergaderingen.

Ronic:

–  Vuinisbakken/hondenpoep: Harry Davidse is inmiddels begonnen bakken en zakjesautomaten te plaatsen. Ronic zal hierover in februari een stukje op de site zetten. 

–  Onze werkgroep D&Dpreventie wordt omgedoopt naar: Wij Zijn Bezorgd (WSB) Voor de volgende bijeenkomst op 3 maart zijn nog weinig afzeggingen.

–  Dorpsraadbijeenkomst. Ronic zal de animo hiervoor in het overkoepelende overleg in april toetsen.

Esther:

–  De financiën zijn op orde en de overzichten op schema.

–  Ze gaat de kwestie van het strandje bij de verenigingshaven (eigendom Rijkswaterstaat) nu           aanpakken

–  overlegt met BOC over talentenjacht. Vinden zij Koninginnedag daar een goed moment voor of is het beter om het op een ander moment te plannen?

Allard:

–   Vraagt Eva column voor de site te schrijven.

–   Naar aanleiding van zijn vraag over de status verpauperde panden noemt Eva haar brief in de PZC, de fracties en gemeente, waar vele reacties op zijn gekomen. Zij constateert beweging en meer overleg met de ondernemers. Zij vindt dat we nu moeten doorpakken. Ronic zal JMC vragen gerichte offertes te maken. Hierna gaan Eva en Allard ermee aan de slag.

Henk Mol:

–   wil graag in de postrouting worden opgenomen.

Eric:

–          plant een zwerfopruimactie in de lente.

–          gaat Jacques Straver bellen over een bijeenkomst overlast bushalte.

–          Deestraat/B.Hagelaan: de poll wijst uit dat er in Bru geen draagvlak is voor 1-richtingsverkeer is. Eva heeft dit de gemeente laten weten. Ronic zal Joeri de Zeeuw bedankten voor zijn medewerking aan de poll.

–          zal een stukje in de inwonerskrant schrijven over de verbeterplannen ViaductN59-Noorddijk

Eva:  

–          zal de kwestie 2e bushalte gaan opstarten na de provinciale staten verkiezingen.

–          Herinrichting Visserijhaven: er zou zeer binnenkort van start gegaan worden. De plannen zijn inmiddels rondgestuurd. De gastheercursus gaat binnenkort van start.

9. Wat verder ter tafel komt

Er komt verder niets ter tafel.

10. Afsluiting

Eva bedankt alle aanwezigen voor hun inzet. De volgende vergadering staat gepland op maandag 28  februari.

This entry was posted in Vergaderingen, Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.