Bestuursvergadering 28-02-2011

Aanvang:               20.00 uur

Lokatie:                 Dorpshuis de Vanger, Bruinisse

___________________________________________________________________________

  1. Opening
  2. Mededeling voorzitter
  3. Ingekomen stukken (zie aparte lijst)
  4. Goedkeuring notulen vorige vergadering
  5. Voortgangsrapportage Bruinisse (allen)
  6. Rondje project en actiepunten updates – allen
  7. Wat verder ter tafel komt
  8. Afsluiting
This entry was posted in Agenda Bestuursvergaderingen, Vergaderingen. Bookmark the permalink.