Openbare vergadering 24-11-2010

1.                Opening

De voorzitter begint de vergadering met het voorstellen van alle leden. Ze noemt een aantal positieve zaken van de laatste tijd: de drukbezochte, geslaagde Zeeuwse avond,  een fantastische Sinterklaasintocht en het feit dat de inlaag een poldertje blijft.

In het vervolg zal er 2x per jaar een openbare vergadering georganiseerd worden waarbij de dorpsraad zich moeite zal troosten interessante gasten uit te nodigen. Helaas zal dit wel voor extra kosten zorgen,  maar geeft ook meer binding met de dorpsbewoners, die tevens uitgenodigd worden om met ‘input’ te komen. Hierbij leest de voorzitter een dierenverhaal met moraal van Toon Telligen voor.

Daarna licht Cees van Liere het project SAMEN ZEELAND toe, waarvan HELP, IK HEB EEN GOED IDEE onderdeel is. Vanuit het Delta Zeeland fonds is € 50.000 beschikbaar gesteld (Zeeland-breed) voor het beste particuliere idee in het kader van vernieuwing op het gebied van belangrijke Zeeuwse, maatschappelijke thema’s. Er komen echter heel weinig aanvragen vanaf Schouwen Duiveland binnen. Op 23 maart 2011 is er een inspiratiebijeenkomst georganiseerd.  Voor meer bijzonderheden wordt verwezen naar: www.deltazeelandfonds.nl

2.                Kennismaking met Freek Hullekes.

 Dhr. Freek Hullekes licht zijn functie op Schouwen Duiveland toe en verteld dat de benaming ‘eilandregisseur’ de lading beter dekt dan ‘wijkagent’. Hij komt n.l. in actie bij problemen waar meerdere partners bij komen kijken. Hij uit de wens 1x per jaar op de openbare vergadering aanwezig te zijn om contact te houden met de bewoners van Bruinisse. Verder is hij telefonisch (0900-8844) te bereiken of per e-mail via de Dorpsraad. Diverse aanwezigen laten weten dat misstanden vaker niet meer bij de politie worden gemeld om 2 redenen: 1. de politie komt toch niet, 2. men kan niet ‘anoniem’ melden. Dhr. Hullekes kan niet op specifieke zaken ingaan, maar legt het prioritering principe toe: 1=spoed, 4=doodgereden kat.  Deze prioritering bepaald de snelheid van politie inzet.

Hij benadrukt dat een misdaad WEL anoniem kan worden gemeld bij MELD MISDAAD ANONIEM (0800-7000). Tevens roept hij alle aanwezigen op zaken als vandalisme-overlast etc toch vooral te melden bij de politie teneinde de problemen inzichtelijker te krijgen.

Voor wat betreft de toenemende overlast bij de bushalte zal de dorpsraad het voortouw nemen om deze problemen aan te kaarten bij de div. partijen.

3.                Presentatie nieuwe jachthaven Bruinisse

Dhr. Gravestein / Den Daas groep geeft een gloedvolle presentatie over de totstandkoming van de vernieuwde Jachthaven Bruinisse. De ontwikkeling en afwerking is mede dankzij vele ondernemers uit de regio succesvol (bijna) afgerond. Het totale project heeft 24 miljoen euro gekost. Dit jaar staan er diverse grote evenementen gepland, zoals zeilwedstrijden met meer dan 200 boten en een groots muziekconcours. De ligplaatsverhuur blijft achter maar is veel beter dan verwacht. Hij benadrukt dat iedere belangstellende welkom is om te komen kijken, recreëren, eten, drinken etc. Op afspraak kan er een rondleiding worden gegeven.

Pauze

4.                Presentatie ‘Waar zetten we ons als Bruenaren het komende jaar voor in?”         Tevens officiële overhandiging van de uitkomsten van de Dorpsblik enquête.

De voorzitter presenteert met trots de Dorpsblik, waarin de uitslagen van de in 2009 gehouden enquête zijn opgenomen. Dit document zal ook op de website van de dorpsraad te vinden zijn en is die avond voor iedereen mee naar huis te nemen. Zij benadrukt dat dit document als leidraad voor de totstandkoming van de speerpunten heeft gediend voor de dorpsraad.

Zij complimenteert het huidige college en de gemeenteraad met hun bereidheid echt te luisteren naar de bewoners (zoals bij de Inlaag kwestie). Ze haalt aan dat nieuwe projecten op het gebied van leefbaarheid toe te juichen zijn, maar dat we moeten koesteren wat er al is, zoals de bibliotheek en het consultatiebureau.

De dorpsblik wordt daarna officieel overhandigd aan wethouder Verseput, die de nuchterheid van Bruinisse benadrukt en er alle vertrouwen in heeft dat er naar aanleiding van dit document nog veel positieve zaken gerealiseerd zullen worden. Zo noemt hij de versnelde toestemming voor een skatevoorziening die, mede door de inzet van de plaatselijke jeugd, vlot gerealiseerd kan gaan worden.

De voorzitter kondigt aan dat de dorpsraad de kwestie rond de 2e bushalte binnenkort ook weer zal gaan oppakken. Daarna geven 3 leden van de dorpsraad een toelichting op de volgende onderwerpen:

Leefbaarheidsbudget, door Esther Kievit, penningmeester

Met ingang van 1 januari 2011 zal de gemeente geen subsidies meer uitkeren in het kader van het leefbaarheidsbudget. Die functie komt bij de diverse dorpsraden te liggen. Organisaties zoals het Bruse Oranje Comité en de Stichting Festiviteiten Bruinisse dienen dan bij de dorpsraad aan te kloppen met hun verzoek. Binnenkort zal op de website te vinden zijn aan welke voorwaarden een dergelijk verzoek dient te voldoen.

Skatevoorziening, door Eric Meerdink.

Door de enorme inzet van de skate jeugd is de mogelijkheid voor een skatevoorziening in Bruinisse in een stroomversnelling geraakt. Momenteel wordt er gekeken naar een goede plek voor de oude (te restaureren) halfpipe van de Pontes Pieter Zeeman.

Helaas stuitte een plek in het park op teveel bezwaren vanuit de omwonenden. Vanuit de zaal worden er diverse alternatieven aangedragen: bij de nieuwe sportvelden (2013) en als tijdelijke plek: het industrieterrein en de Vluchthaven. De mogelijkheid van het verharden van de ijsbaan is al eens eerder onderzocht, maar kan wellicht via een poll op bru.nu nog eens geïnventariseerd worden. De voorzitter roept de bewoners van Bru op om Eric en Maria te ondersteunen in een werkgroep.

Pimp-de-panden, door Allard Tuitel

De dorpsraad schaamt zich, net als de andere Bruenaren, voor de dichtgetimmerde en vervallen lege panden in het centrum en heeft een brief gestuurd naar de betreffende onroerend goed eigenaren met daarin het verzoek om mee te denken in het tijdelijk oppimpen van de gevels, zodat het dorp weer een ‘bewoonde’ aanblik biedt. Er zijn diverse mogelijkheden genoemd zoals: bedrukte geveldoeken, verticale tuinen en lichtprojecties. Men is verzocht voor 1 januari a.s. te reageren. Mocht men niet mee willen werken, dan heeft de Gemeente mogelijkheden via de A.P.V. om meer druk uit te oefenen. Inmiddels hebben de ondernemersvereniging en de gemeenteraad ook hun bezorgdheid geuit.

Tevens meldt Allard dat de nieuwe website van de dorpraad een feit is: www.dorpsraad-bruinisse.nl en geeft een korte uitleg van de inhoud.

Overlast door hondenpoep, door Ronic Weijenberg

Net als in andere Nederlandse gemeenten blijkt de overlast door hondenpoep de nr. 1 ergernis. De dorpsraad zal de gemeente verzoeken meer vuilnisbakken te plaatsen op plekken waar veel honden worden uitgelaten, ev. gecombineerd met zakjesautomaten.

Tevens roept de dorpsraad op tot actief burgerschap, waarin men zich verantwoordelijk voelt voor de leefomgeving. Op het gebied van hondenpoep houdt dat in: opruimen van de poep en het aanspreken van andere hondeneigenaren dit ook te doen. De dorpraad onderzoekt een eventuele opruimplicht met handhaving. En of vermindering van de overlast daarna zou kunnen leiden tot terugbetaling van de hondenbelasting.

N.a.v. een opmerking uit het publiek zal de dorpsraad onderzoeken of het mogelijk is de ijsbaan voor de wintermaanden af te sluiten voor honden. 

Tevens meldt Ronic dat de openbare zandbak in het park geruimd zal worden. De dorpsraad is daarmee al akkoord gegaan vanuit hygiënisch oogpunt.

Ook wijst zij nog op het algemene servicenummer van de gemeente: 0111-452 111 Bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur ’s morgens voor melding van kleine ergernissen zoals losliggende stoeptegels, gevaarlijke verkeerssituaties, kapotte straatlantarens etc.

5.                Rondvraag

  • Tom Hage is van mening dat Bruinisse niet uitblinkt in samenwerking. Hij noemt het masterplan als voorbeeld en met name dat er verschillende groepen bezig zijn met ontwikkelingen. Hij zou graag zien dat ontwikkelaars grote maquettes van hun plannen zouden maken. Er staat echter al een maquette van het masterplan in de bibliotheek opgesteld.
  • De heer Heinemans vraagt aandacht voor de naar zijn mening onveilige Hageweg. Harry Davidse / gemeente Schouwen-Duiveland antwoordt dat men op dit moment de Groeneweg aanpakt. In deze werkzaamheden zal tevens een stuk van de Hageweg (tot aan ingang Aquadelta) en de oprit naar de Jachthaven worden meegenomen. Echter, de rest van de Hageweg staat nog niet op de rol. De wethouder geeft aan dat de verkeerscirculatie voor het decemberoverleg met de dorpsraad op de agenda zal staan. De situatie Deestraat-Burgemeester Hagelaan zal dan ook ter sprake komen.
  • Jaap de Waal vraagt of de flitspalen niet dichter bij de rotonde kunnen worden geplaatst. Dit naar aanleiding van het feit dat veel automobilisten de rotonde met veel te hoge snelheid ‘nemen’. Dit valt echter niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente maar van Rijkswaterstaat.
  • Adrie Ruitenbeek meldt dat de inlaag vroeger een eilandje was. Hij zou dat graag weer terugzien. De voorzitter vraagt andere gelijkgestemden dit met Adrie op te nemen. Wanneer het draagvlak groot genoeg is kan de dorpsraad dit oppakken.
  • Diverse mensen zien graag bankjes/vuilnisbakken geplaatst langs het nieuwe fietspad langs de Oosterschelde. De dorpsraad zal de mogelijkheid onderzoeken.
  • Dhr. Blok meldt dat de omwonenden van Camping Bru zich grote zorgen maken over de toekomst daarvan. Hij wordt uitgenodigd de dorpsraad daarover in te lichten op de eerstvolgende bestuursvergadering.

 De voorzitter meldt dat de volgende openbare vergadering in mei 2011 zal plaatsvinden. De exacte datum wordt tijdig gepubliceerd. Daarna sluit zij de vergadering om 22.10 uur en volgt een gezellig samenzijn.

This entry was posted in Verslagen Openbare Vergaderingen. Bookmark the permalink.