Bestuursvergadering 27-09-2010

Tijdstip:                        20.00 – 21.30 uur

Deelnemers:                 Eva Kuit (voorzitter), Allard Tuitel, Eric Meerdink, Maria Habraken, Ronic Weijenberg (notulen), Pethy Maris (gemeente Schouwen Duiveland), Jeroen Portier (Welzijnshuis)

Afwezig :                      Esther Kievit

_______________________________________________________________________________

  1. Opening

Eva heet iedereen welkom en begint wederom met een verhaaltje van Toon Telligen.

Daarna meldt zij dat zij geschrokken is van de Visie voor de Vluchthaven. Omdat zij vermoedt dat zowel voor haar als voor Maria belangenverstrengeling zou kunnen plaatsvinden, nemen beide officieel afstand van de zaak (na overleg met Pethy) en zullen zij niet als woordvoerders optreden in deze kwestie. Die taak wordt bij Ronic neergelegd. 

De agenda van de bijeenkomst wordt v.w.b. de volgorde losgelaten.

2.   Goedkeuring notulen 30-08-2010

De notulen worden goedgekeurd en zullen naar Pethy worden verstuurd.

3.   Ingekomen stukken

Besloten wordt de ingekomen stukken en acties, voortvloeiende uit de behandeling daarvan voortaan op een aparte lijst te vermelden en deze los bij de agenda en notulen te versturen. Zie bijlage.

4.   Update bibliotheekvoorzieningen – Eva/Eric

Eva en Eric hebben een bijeenkomst over dit onderwerp bezocht. Dit maal zijn de dorpsraden tijdig ingelicht hoe de plannen om 10% te bezuinigen worden ingevuld. Vanwege de vertrouwelijkheid van de zaak dienen we t/m 12 oktober e.e.a. binnenskamers te houden. Wel kan worden gezegd dat is aangegeven dat we als dorpsraad graag verder meedenken over de preciese invulling in Bruinisse. Maria neemt dit op zich.

5.        Dorpsblik – Jeroen Portier/Pethy Maris

Door de ontwikkelingen rond de bestuurswisseling van de Dorpsraad heeft dit stuk op zich laten wachten. Eva heeft het voorwoord herschreven en in overleg met de andere leden de speerpunten hier en daar aangepast. Beide veranderingen worden unaniem door de raad aangenomen.

Het ligt in de bedoeling dat de Dorpsblik een leidraad wordt voor de Dorpsraad en dat het een stuk wordt dat in Bru gaat leven. Aan de hand van een aantal vragen van Jeroen wordt er een soort 0-meting opgestart. Volgend jaar zal worden bekeken of en welke vorderingen er zijn.

 – Er zullen werkgroepen worden gevormd om de div. punten op te pakken. Besloten wordt dat wij in ieder geval de thema’s:  pimp-de-panden, de skatevoorziening en de communicatie met het dorp zullen voorstellen op de najaarsvergadering. Daarnaast willen we kijken of de kwesties ‘volkstuinen’ en ‘hondenpoep’ zodanig leven dat ook daar een werkgroep voor moet komen.

– De communicatie naar de dorpsbewoners is een belangrijke schakel in het geheel. (Inwonerskrant/Wereldregio, Ons Eiland, website, communicatie najaarsvergadering –Allard->Pethy )

– N.a.v. van een vraag over een betere bezetting van het Dorpshuis gaat Pethy uitzoeken of het inderdaad waar is dat het voltallig bestuur is opgestapt.

– De dorpsblik zou een toename van het aantal activiteiten in het dorp moeten kunnen stimuleren.

Leefbaarheid steunt voor een groot deel op vrijwilligers. Het Welzijnshuis organiseert binnenkort een vrijwilligers manifestatie en er wordt een film gemaakt (presentatie op 30 november as) over de vrijwilligers op Schouwen-Duiveland. De leden geven aan wel als ‘figurant’ in de film op te willen treden. Jaap Verseput doet de interviews, Ronic is hiervoor contactpersoon.

– Pethy zal onderzoeken of het mogelijk is dat de Dorpsraad bij elke geboorte en overlijden van een Bruenaar een kaartje naar de familie stuurt.

– N.a.v. de vraag of wij tevreden zijn over de ondersteuning door de gemeente wordt er door de leden  instemmend gereageerd.

Het document zal officieel op de najaarsvergadering ten doop worden gehouden en dient dus in een 100-tal exemplaren gedrukt te gaan worden. Jeroen pakt dit op. Allard zal het stuk op de nieuwe website plaatsen zodat een ieder het kan downloaden. Eva stuurt Jeroen via Ronic het definitieve document.

6.        Update skatevoorziening

Op 12 oktober zal Mitch Hak zijn presentatie voor de skatevoorziening aan het college laten zien. Onze contactpersoon binnen de gemeente (Eef van Brummelen) zal door Ronic worden voorzien van de begroting van de halfpipe. Eva vraagt Jeroen om hulp bij het verder uitwerken van de skatevoorziening en het pimp-de-panden plan. Ellen Mastenbroek kan ondersteunen bij jeugd gerelateerde zaken. Eva vraagt Maria om nog even om de tafel te gaan zitten met Hak jr. en sr. voor de 12e en aan Eric om samen met de jeugd de omwonenden te polsen over de plannen.  Wanneer de toestemming voor de plek binnen is zal er een werkgroep (met bv Welzijnshuis, Zeeuwland) samengesteld worden die o.a. gaat praten met sponsoren (Rabobank, Zeeuwland, Ruitenbeek etc).

Eric is contactpersoon.

 7.        Creatief tegen verpaupering

 Wordt omgedoopt naar ‘pimp-de-panden’.  Maria noemt een prijs tussen €50 en €70/m2 om de zaak door reclamemakers te laten opleuken. Eva vraagt Magnolia nog naar een richtprijs.

Acties:

– zoeken naar sponsoren (nieuwe jachthaven, musea, Vrienden van de Mossel, Hart van Leefbaarheid))

– eigenaren van de panden aanschrijven (+verzoek om binnen 1 maand te reageren). Allard schrijft de brief waarin wij aanbieden hen in het traject te begeleiden.

 8.        Update consultatiebureau

Eva meldt dat er mede door onze inmenging nu serieus gekeken wordt naar goedkopere alternatieven.

9.        Financiële verslaglegging Dorpsraad

Het bestuur besluit dat er ook op dit punt een verbeterslag nodig is en stemt in met een maandelijks financieel overzicht, door Esther bij Ronic aan te leveren ca. 1 week voor iedere bestuursvergadering, te versturen samen met de agenda. Voor de eerstvolgende vergadering wordt Esther gevraagd om met een overzicht van het afgelopen jaar te komen en de begroting van 2010 en 2011. 

 10.       Voortgang nieuwe website

De aanwezigen besluiten dat het getoonde ontwerp op diverse punten dient te worden aangepast. Ronic zal dit met de webdesigner doornemen. Om het contact met bru.nu goed te houden, zal Allard onderzoeken of de hosting en het verder ontwerpen van de site toch bij hen kan worden ondergebracht.

11.       Voorbereiding openbare najaarsvergadering.

12.       Doornemen actielijst

13.       Wat verder ter tafel komt

 Vanwege het late tijdstip worden deze agendapunten doorgeschoven naar de volgende vergadering.

15.        Afsluiting

Eva bedankt iedereen voor de getoonde inzet en sluit de vergadering om 22.45 uur.

De volgende vergadering is op woensdag 27 oktober a.s. in het Dorpshuis De Vanger.

Graag tijdig nieuwe agendapunten aanleveren bij Ronic.

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.