Bestuursvergadering 30-08-2010

Notulen vergadering Dorpsraad Bruinisse

Tijdstip:                20.00 – 22.00 uur

Deelnemers:           Eva Kuit (voorzitter), Esther Kievit, Cees Heule, Allard Tuitel, Ronic Weijenberg (notulen)

Afwezig m.v.:         Eric Meerdink, Maria Habraken, gasten

_______________________________________________________________________________

  1. Opening

Tot onze teleurstelling en verbazing hebben al onze gasten diezelfde dag afgebeld. J. Portier vanwege autopech van Marlies Schild (komen nu op 27-09), de wijkagent wil liever zijn opwachting maken op een openbare raadvergadering. Eric is niet aanwezig vanwege zijn werk en Maria moet een bruiloft organiseren.

 Eva begint met een verhaaltje van Toon Telligen: een dierenverhaal over echte vriendschap.

 2.   Goedkeuring notulen 19-07-2010

De notulen worden goedgekeurd en zullen naar Pethy Maris worden verstuurd.

 3.   Ingekomen stukken

–         Uitnodiging ‘Mijnmasdoen’ 09-09-10: Ronic zal laten weten dat wij niet komen. De leden denken dat er binnen de Dorpsraad geen gelegenheid is voor maatschappelijke stage. Wanneer er geïnteresseerden zijn mogen ze natuurlijk contact met ons opnemen.

–         Verzoek dhr Wiebrens voor trapleuningen: Ronic speelt dit door naar Harrie Davidse. Zij zal er ook voor zorgen dat het Algemeen Servicenummer van de gemeente op onze nieuwe website komt te staan.

–         Uitnodiging Debatavond Omgeving Zeeland 14-09-10: Eva en Ronic gaan hiernaar toe.

–         Brief gemeente over subsidietoekenning 2011: wij dienen 2 openbare vergaderingen per jaar te organiseren. Datum najaarsvergadering wordt vastgelegd op 24-11-10. Lokatie: Dorpshuis. Ronic organiseert, Allard regelt de publicaties. Er wordt geopperd de wijkagent en Henk Gravestein/Den Daasgroep uit te nodigen.

Ronic zal voorstel rondsturen voor de voorjaarsvergadering 2011.

–         Raadbrief over o.a. herinrichting vissershaven: Eva vindt oktober 2011 als datum waarop alles gereed moet zijn aan de optimistische kant. Is bezorgd over de locatie ten tijde van Bruniversails en de Visserijdagen (50 jaar!) Zij zal met Theo Ketting gaan praten over ev. uitwijkmogelijkheden. Eva zal op titel van de ondernemersvereniging toetreden tot 1 van de 2 werkgroepen omdat dit hele proces raakvlakken heeft met de leefbaarheid van de kern. Ronic zal de organisatoren laten weten dat wij als dorpsraad ook graag betrokken worden in het proces en zitting zouden willen nemen in de 2e werkgroep. Allard stuurt de reeds bestaande plannen door naar Eva.

 4.       Mededelingen

–          Cees vertelt de aanwezigen dat hij vanwege tijdgebrek toch moet bedanken voor lidmaatschap van de Dorpsraad maar beloofd uit te kijken naar andere kandidaten.

–          Allard heeft gelezen dat er in Philippine een mosselkenniscentrum komt.

–          Allard meldt een groots muzikaal spektakel op de Jachthaven op 25 juni 2011, georganiseerd door Scouting Nederland.

–          Ronic heeft gehoord dat het volledige bestuur van het dorpshuis is opgestapt en dat Tonie zou willen aanblijven. De dorpsraad zal zich laten informeren over de stavaza.

 5.   Voorstellen van de wijkagent – Freek Hullekes

Zie boven. Freek zal voor de openbare najaarsvergadering worden uitgenodigd.

6.   Dorpsblik – Jeroen Portier

Eva gaat het voorwoord definitief schrijven. Gezamenlijk worden de speer-en actiepunten vastgesteld met een paar kleine wijzigingen, zodat alles binnenkort officieel kan worden aangeboden.

7.   Nabeschouwing kernbezoek burgemeester

Iedereen heeft dit bezoek als zeer positief ervaren. De dorpsraad kreeg een compliment voor de organisatie. Het was prachtig weer en de sfeer was ontspannen. Er zijn een aantal punten onder de aandacht van de burgemeester zijn gebracht ( consultatiebureau, verpaupering etc ) waarop positief is gereageerd omdat de dorpsraad meedenkt over structurele oplossingen.

 8.    Update skatebaan

De Bruse skaters hebben zich op het kernbezoek bijzonder goed gepresenteerd. De burgemeester heeft ze zelfs uitgenodigd om hun plannen snel in het college te presenteren. Ronic zal monitoren wanneer de uitnodiging binnen is. Blijkt nu dat de jongens liever een kwartpipe willen. Eva heeft Mitch gevraagd de wensen uit te werken.

Esther en Maria zullen de algehele voortgang van de skateplek bewaken.

 9.   Update creatief tegen verpaupering

 Allard zal Maria en Esther vragen om hem de offertes te overhandigen zodat hij deze kan gaan uitwerken.

 10.   Update consultatiebureau

Eva en Ronic onderzoeken de mogelijkheden van het verplaatsen van het consultatiebureau naar ’t Opper of het Dorpshui

11.  Doornemen actielijst

De actielijst wordt doorgenomen en bijgewerkt. Rond te sturen bij concept notulen.

12.  Wat verder ter tafel komt

Er komt verder niets ter tafel.

13.  Afsluiting

Eva bedankt Cees voor zijn inzet en sluit de vergadering om 21.50 uur. De volgende vergadering is op maandag 27 september a.s. bij Eva thuis. Graag tijdig agendapunten aanleveren bij Ronic.

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.