Bestuursvergadering 19-07-2010

Tijdstip:                20.00 – 21.00 uur

Deelnemers:           Eva Kuit (voorzitter), Esther Kievit, Maria Habraken, Ronic Weijenberg (notulen)

Afwezig m.v.:         Eric Meerdink, Cees Heul, Allard Tuitel

_______________________________________________________________________________

De bijeenkomst is een ingelaste, korte bestuursvergadering i.v.m. een aantal uit te zetten actiepunten met een dringende deadline. De afwezige leden zijn/worden door Eva bijgepraat.

Ronic heeft een projectindeling gemaakt en zal deze rondsturen.

1. GESPREK MET DE GEMEENTE OVER INLAAT EN ANDERE ZAKEN 09-07-2010

De notulen zullen later worden nagestuurd (i.v.m. vakantie van de secretaresse zal dit na 29 juli as zijn) Eva neemt de besproken zaken kort door. Een beknopte samenvatting:

–        inlaat:

het mosselschip-ontwerp wordt definitief los gelaten. Arcadis zorgt voor een nieuw concept. Gemeente en Arcadis zeggen toe de Dorpsraad op de hoogte te houden.

–        masterplan:

Eva zal de Ondernemersvereniging naar concrete voorbeelden van ondernemers vragen die tegen weerstand zijn aangelopen. In verband met de verpaupering zal de Dorpsraad de eigenaren van leegstaande panden gaan benaderen met concrete voorstellen, om de buitenkant creatief op te knappen ( make-overs ) d.m.v. fotoprojectie, borden en/of groenvoorziening, zodat de dorpskern weer toonbaar wordt. De gemeente wil ondersteunend optreden. Allard is projectleider.

Eva gaat de dorpsvisie uitwerken in een document (er ligt reeds een concept)

–        sluiting consultatiebureau:

De wethouder zegt toe onze bezwaren aan de GGD door te geven. Eva neemt contact op met dr. v.d. Valk voor nader overleg.

–        strandje verenigingshaven:

Valt onder Rijkswaterstaat. Esther zal contact opnemen met bestuur van de haven/Aquadelta om te polsen of er meer mensen zijn die het strandje opgeknapt willen zien.

–        meer vuilnisbakken:

Ronic zal de tijdelijke en permanente behoefte inventariseren

–        aanwezigheid Dorpsraad bij bijeenkomsten

Het bestuur heeft toegezegd zoveel mogelijk op uitnodigingen in te gaan.

–        skatebaan:

Er zal een nieuwe contactpersoon vanuit de gemeente worden aangewezen. Het bestemmingsplan zal worden getoetst. Eric is coördinator om draagvlak in de omgeving te creëren en Maria en Esther begeleiden de jongeren om zelf met een actie- en beheersplan te komen.

2. AVONDMARKT 13-08-2010

De posters zijn nog niet verspreid. Maria en Esther zullen op de laatste schooldag melding maken van de talentenjacht. Verder zal Rianne van het Dierenhuis gevraagd worden naar de publicatie. De geluidsinstallatie is geregeld.

3. KERNBEZOEK BURGEMEESTER 18-08-2010

Het bezoek staat in het teken van vrijwilligers. Ronic is projectleider en zal de diverse vrijwilligersorganisaties inventariseren en benaderen voor activiteiten op de dag van het bezoek.

 Eva vraagt Ronic haar samenvatting van het gesprek met dhr. H. Bos i.v.m. dorpshuis door te sturen aan de andere leden.

 De volgende vergadering is op maandag 30 augustus as bij Eva thuis ( Zijpe 4, Bruinisse)

Graag tijdig agendapunten aanleveren bij Ronic.

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.