Bestuursvergadering 28-06-2010

Tijdstip:                20.00 – 21.30 uur

Deelnemers:           Eva Kuit (voorzitter), Esther Kievit, Maria Habraken (na punt 6), Ronic Weijenberg (notulen)

Afwezig m.v.:         Eric Meerdink, Cees Heul, Allard Tuitel

___________________________________________________________________________

Agendapunt 1. Opening

Eva opent de vergadering            

Agendapunt 2. Goedkeuring notulen vergadering 31-05-2010

Omdat we de notulen voortaan aan de gemeente zullen doorsturen, gaan we iets uitgebreider verslag leggen. De notulen van 31 mei j.l. worden zonder wijzigingen vastgesteld.

Agendapunt 3. Doornemen actielijst

De actiepunten van Esther, Eva, Ronic en Maria worden doorgesproken. De lijst wordt geupdate.

Agendapunt 4. Ingekomen stukken

1. Gemeente SD, 03-06-2010: Voordracht Koninklijke Onderscheiding

2. Gemeente SD, 27-06-2010: Uitnodiging Dorpshuizen Nieuwe Stijl 08-07-2010

3. Dhr. J. Schrijnen, 17-07-2010: Uitnodiging Toekomst ZuidWestelijke Delta 14-07-2010

4. Dhr. E. Odinot, 16-06-2010: Uitnodiging Evenement Transitie-Eiland 03-07-2010

5. Dorpsraad Oosterland 20-06-2010: verzoek om exemplaar enquête (Raad is akkoord)

6. Gemeente SD : Trapleuning Hoogerwerfseweg (vermelden Bru.nu RW)

Agendapunt 5. Mededelingen

Eva en Ronic zijn uitgenodigd om op 9 juli as op het gemeentehuis te komen praten over de inlaag. Hierna volgt tevens de reguliere bijeenkomst met de wethouder.

De vastgestelde agenda vwb de Dorpsraad:

  1. De toekomst van het het strandje aan de Jachthavenweg tussen verenigingshaven en Jachthaven Bruinisse.  Wordt er binnenkort nog zand aangevoerd?
  2. Meer vuilnisbakken in de dorpskern en het fietspad langs het Zijpe.
  3. Onze plannen voor een skateplek.
  4. Verpaupering van het dorpshart ( kan gemeente eigenaren op onderhoud aanspreken?)
Agendapunt 6. Status Masterplan

Eva belt met Tonny Jumelet over de stavaza en zal de bevindingen meenemen in het overleg met de wethouder (zie punt 5.)

Agendapunt 7. Avondmarkt 13-08-2010

Maria is bezig om een open podium te regelen in de muziektent voor tieners (Bru Got Talent) en een goochelaar voor de kleinere kinderen. Frank Polak wil graag in de jury, Eva wil presenteren. Maria regelt posters op scholen/AH/de Pul. Opgeven kan via dorpsraad@bru.nu. Ronic stuurt een bevestiging terug met aanmeldingsformulier.

Maria zal Rinko Sound vragen voor muziekinstallatie.

Agendapunt 8. Update skatebaan

Eva heeft contact gehad met de gemeente over de oude Pontes-baan. De bodem hiervan is echter zo slecht dat hij niet meer te gebruiken is. Een nieuwe zou tussen de 3 a 4.000 euro kosten (Esther/Ronic oriënteren op 2ehands baan) Eva zal dit onderwerp op 9 juli bespreken en Eric bellen hoe de parkspeeltuin tot stand is gekomen.

Ronic zal Pethy Maris vragen wanneer burgemeester Rabelink Bruinisse aandoet (thema: vrijwilligerswerk) Esther en Maria gaan jongeren polsen wat er voor wensen zijn en regelen dat de jeugd tijdens dat bezoek bv een kleine demo/presentatie zal geven.

Agendapunt 9. Update creatief tegen verpaupering

Maria maakt deze week foto’s van de bewuste panden. Als het niet lukt zal Ronic het oppakken. Eva wil op 9 juli iets concreets laten zien aan de wethouder. Actiepunt Allard.  

   

 

Agendapunt 11. Sluiting consultatiebureaus

Smits was boos omdat hij niet vooraf was geïnformeerd. Is verder geen consultatiebureau arts, maar vermoed dat er geen problemen zullen ontstaan. R. vd Valk is niet geamuseerd.

Hij gelooft niet dat dit besparingen zal opleveren en vind het raar dat er nu voor Nieuwerkerk gekozen wordt als oostelijke locatie. Hij is bang dat de sociaal zwakkeren niet meer zullen komen. Hebben de vragen bij het raadslid Zorg en Welzijn neergelegd. Omroep Zeeland is ook geïntereseert. Komen op hetAA consultatiebureaumiddag langs en zullen hem interviewen.

Agendapunt 12. Wat verder ter tafel komt

Eric: status nieuwe website? Allard is afwezig. Eva belt hem hierover op.

Maria: is naar een bijeenkomst geweest over de herinrichting van de haven. Er werd veel gediscussieerd over wie waar komt te liggen. Er blijkt een flinke subsidiepot te zijn voor de herinrichting van de haven die we als dorp kunnen binnenhalen en hierdoor Bru meer op de  kaart kunnen zetten als mosseldorp. Eva gaat hierover overleggen met wethouder Verseput.

Agendapunt 13. Afsluiting

De vergadering sluit om 21.50 uur.

De eerstvolgende vergadering is op maandag 30 augustus as bij Eva thuis ( Zijpe 4, Bruinisse )

Graag tijdig agendapunten aanleveren bij Ronic.

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.