Bestuursvergadering 31-05-2010

Tijdstip:                20.00 – 21.30 uur

Deelnemers:           Eva Kuit (voorzitter), Eric Meerdink, Allard Tuijtel, Esther Kievit, Maria Habraken, Ronic Weijenberg (notulen)

Gast:                     Cees Heul

___________________________________________________________________________

Agendapunt 1. Opening

Eva heet Cees Heul welkom, die door Eric is gevraagd om lid te worden van de Dorpsraad. Cees is eerder lid geweest en wil eerst enkele vergaderingen bijwonen alvorens te besluiten.

Omdat Cees vaak op de 1e maandag vd maand bezet is wordt besloten voortaan op de laatste maandag vd maand te vergaderen 

Agendapunt 2. Goedkeuring notulen vergadering 03-05-2010

De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd

Agendapunt 3. Ingekomen stukken

1. uitnodiging bijeenkomst ‘dorpsraad-gemeenteraad-college’ 14-06-10. 

Eva en Allard zullen aanwezig zijn.

Agendapunt 4. Medelingen

Esther: de straatspeeldag gaat niet door om budgetaire redenen.

Agendapunt 5. Opstellen actieplan skatebaan

De juiste contactpersoon vd gemeente wordt benaderd door Eva. Besloten wordt de dorpsjeugd bij het gebeuren te betrekken. Als ideale locatie wordt het park aangewezen. Mocht de baan van de PPZ niet beschikbaar zijn, dan wordt een 2e handsbaan overwogen.

Andere dorpsraden worden benaderd om naar hun pva te vragen (geschikt maken locatie etc). Zie actielijst.

Agendapunt 6. Opstellen actieplan creatief tegen verpaupering

Men vindt het een goed idee om de middenstand, verenigingen, scholen etc te benaderen.

Met foto’s van alle betrokken locaties zal een presentatie worden gemaakt om iedereen over te halen te investeren in het ‘opleuken’ van de gevels.

Agendapunt 7. Toekomst inlaag

De visserijverenging is niet verder ingegaan op de verontwaardiging die op de algemene vergadering is geuit. De dorpsraad besluit dit verder niet te pushen. Er wordt wel uitgezocht in hoeverre het plan al definitief is. Zie actielijst.

Agendapunt 8. Preventie drugsgebruik

Alle leden zijn het erover eens dat het drugs- en drankgebruik in het dorp een punt van zorg is. Men gaat onderzoeken wat de dorpsraad kan bijdragen aan de bewustwording en div. personen benaderen die ervaring op dit gebied hebben. Zie actielijst.

Agendapunt 9. Wat verder ter tafel komt

Esther:

– Alle stukken voor de subsidie zijn alsnog doorgespeeld naar Pethy Maris. Heeft er vertrouwen in dat e.e.a. toch nog goed gaat aflopen.

– Zal begroting/jaarverslag naar Ronic sturen

Allard:

– agendapunt volgende vergadering: voortgang masterplan

Maria:

– vanwege drukke privé omstandigheden zal zij zich beperkt in kunnen zetten

Eric:

– binnenkort is er een afscheids-etentje voor leden oude bestuur.

Cees:

– stelt bestuur op de hoogte van het bestaan van de Seniorenraad Schouwen-Duiveland.

Ronic:

– alle post (emails/brieven) naar secretariaat svp. Gaat alles inscannen. Originelen naar Eva.

– Neeltje Kik en Mw. Jumelet-Jumelet hebben bedankt voor zitting in het bestuur. Mw. Kik wil wel incidenteel adviseren.

Eva:

– loopt actielijst na

– Paul Lenos heeft bedankt voor zitting in het bestuur. Ook hij wil wel incidenteel adviseren.

– roept alle leden op na te denken over mogelijk kandidaten en deze te benaderen.

Agendapunt 10. Afsluiting

De vergadering sluit om 21.35 uur.

De eerstvolgende vergadering is op 28 juni as bij Esther thuis.

Graag tijdig agendapunten aanleveren bij Ronic.

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.