Bestuursvergadering 01-03-2010

Aanwezig:
EM, DvdB, MM, MH, EK
Evaluatie dorpsblik met onderstaande mensen
Namens het welzijnshuis; Jeroen Portier.
Zeeuwland; Ad vd Heijden.
Gemeente: Pethy Maris

 1. Opening en rapport dorpsblik:
Opening en welkom door MM. Speciaal welkom voor Ad, Pethy en Jeroen voor de evaluatie van dorpsblik Bruinisse
Alle pagina’s zijn ingevuld en aangepast waar nodig. Eén pagina is nog open, voor een voorwoord van Mart.
Belangrijke punten op gebied van voorzieningen; volkstuinen, braderie, markten, skatebaan voor de jeugd, een tweede bushalte in het dorp, onderhouden van voet- fietspaden stimuleren van recreatie, het werven van nieuwe leden voor de dorpsraad enz. De dorpsraad kan in een aantal van deze punten een stimulerende rol in hebben.
Hoe we dit gaan doen staat beschreven in de evaluatie dorpsblik. Wel moeten de acties die we gaan ondernemen duidelijker omschreven worden, zodat de acties meer concreet zijn. Als we kijken naar de acties, zijn er al een aantal punten die lopen, zoals de tweede bushalte, de skatevoorziening voor de jeugd, meer gebruik van de muziektent door een open podium enz. Zaak is om binnen, maar zeker ook buiten de dorpsraad mensen te werven die willen en kunnen inventariseren en organiseren van de acties. Kortlopende en duidelijke doelen waar inwoners jong en ouderen, dorpsraad, gemeente enz.
De actie punten worden aangepast. Daarna worden deze via de mail doorgestuurd en zullen we allemaal kritisch hier naar kijken. Daarna zal de definitieve agenda voor de dorpsraad vast worden gesteld. De gedachte die er over gaat is om het rapport te presenteren op een openbare vergadering, verder zal het rapport op internet worden gezet en bij o.a. het Opper, de bibliotheek worden neergelegd om te lezen.
Mart zal naar aanleiding van deze bespreking het voorwoord maken. Dit gaat rond in de groep om op te reageren voordat het voorwoord definitief is. De bedoeling is om 22 april het rapport in de openbare vergadering te presenteren.

 2. Notulen vorige vergadering:
Geen op- aanmerkingen

 3. Masterplan:
Is aangenomen. Erg ambitieus en waarschijnlijk niet haalbaar. Er moeten allerlei procedures e.d. worden gestart. Ondernemers, mensen die wat willen gaan ondernemen lopen tegen de gemeente aan, omdat zij eerst de plannen af moeten hebben, wat nog jaren moet duren.

 4. Bijeenkomst met wethouder Verseput:
Zie verslag van Domus/ Mart. De gemeente zal regelen dat het monument van de gesneuvelde Canadezen zal worden onderhouden.
Acties dorpsraad: groenvoorziening in kaart brengen/ achterstalling onderhoud 8 maart is er een afspraak om elf uur.
Fietspaden in kaart brengen en aansluiten op Duivelands netwerk.

 5. Krimping:
Ter kennisgeving

 6. Muziektent:
Reiniging van de muziektent kost 700 euro. Het schilderen kost ook 700 euro. We besluiten om de muziektent te laten schilderen, de pot van de dorpsraad zal hier voor worden aangesproken. Erg jammer dat dit nu al moet worden geschilderd!

 7. Overleg met Ellen van het welzijnshuis:
MH zal contact opnemen met Ellen voor de wip kippen bij de ’t Opper.
Wat we missen is de speeltuin van aqua delta, waar ouders en kinderen wat konden drinken. Een idee van ons is om de ijsbaan/ speeltuin/ kinderboerderij/ speelveld ‘samen te voegen’ eventueel met een koek en soopie tent. Maria zal hier eens voor informeren bij Ellen Mastenbroek.

 8. Bibliotheek:
We zijn erg blij dat de bibliotheek open blijft. Met de gemeente en de bibliotheek gaan we verder kijken hoe we geld gaan besparen.

 9. Jaarrekening door Esther:
De organisatiekosten zijn hoger uitgevallen. Dit is mede gekomen door de verspreiding en het ophalen van de enquete.

 10. Mail dorpsradenoverleg:
Mart zal hierbij aanwezig zijn op 15 maart.

 11. Openbare vergadering:
22 april om 19.30 uur in het dorpshuis.

 12. Uitnodiging werkbezoek:
Niemand van ons is geweest.

 13. Actie en besluitenlijst:
Melding anoniem gaat nu ook mogelijk worden! Anoniem wordt echt anoniem. We zullen zoeken in de media en dit kan dan op de site worden geplaatst. De verlichting van het wandelpad zal mee worden genomen.
De skate baan en muziektent kan worden gevinkt. De plaquette wordt aan gewerkt.
Zodra de vorst uit de grond is zal er worden gekeken naar het fiets/ voetpad op het nieuwlandje.

 14. Ingekomen post:
Een brief van ondernemers dat er parkeerproblemen zijn bij bal/ booy. Deze bedrijven kunnen nu niet goed hun werk doen, omdat er vrachtwagens staan op een NP plek. Meneer P de winter heeft aangegeven aan de ondernemers dat dit de dorpsraad moet regelen. De dorpsraad zal dit terug koppelen naar de gemeente: een bord moet worden geplaatst dat daar niet geparkeerd mag worden.

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.