Antwoorden wethouder op klachten/meldingen

Afgelopen mei heeft U uw wensen, bezwaren en klachten in kunnen dienen in de klachtenboxen, welke stonden opgesteld in de AH Supermarkt en Lena’s tabaksshop.

Thans zijn de meeste mensen per @mail benaderd door onze wethouder Jacqueline van Burg, en heeft ieder een antwoord ontvangen op zijn of haar vraag/klacht. Er zijn echter ook klachten ingediend die niet waren voorzien van een (mail)adres of telefoonnummer.

Hier volgt een korte samenvatting van de antwoorden op deze klachten/bezwaren:

 • Hondenuitlaatplaats: Momenteel wordt gewerkt aan het nieuwe hondenbeleid. Uitlaatplaatsen e.d. worden nader onderzocht en eventueel meegenomen in het nieuwe beleid.
 • Noorddijk éénrichtingsverkeer : Gezien het smalle wegprofiel is éénrichtingsverkeer in deze straat wenselijk. Wordt verder uitgewerkt.
 • Ruimen van graven : Deze persoon is persoonlijk per email op de hoogte gesteld. Het Handboek Begraafplaatsen gemeente Schouwen-Duiveland heeft een nadere toelichting op deze vraag gegeven.
 • Slechte staat wandelpad vijver Boekweitstraat: Nog dit jaar zal aan het pad onderhoud worden gepleegd.
 • Zebrapad/verkeersdrempels Dr de Kockstraat : Wij leggen geen zebrapaden aan in 30km zones. Dit omdat het eerder schijnveiligheid oplevert dan veiligheid. Drempels in de Dr de Kockstraat in ongewenst omdat de huizen te dicht op de straat staan. Dit levert veel trillinghinder op.
 • Slecht maaien buitengebied/slechte bestrating in het algemeen : Het maaiwerk in het buitengebied is voor het Waterschap. Er wordt onderhoud gepleegd aan verschillende straten en voetpaden.
 • Beplanting Plantage/verstopte kolken : Beplanting zal nog dit jaar worden gesnoeid. Kolken worden door Moerland allemaal op een nieuw aan te leggen verzamelleiding aangesloten. De huidige leiding is vol gegroeid met wortels en voldoet niet meer.
 • Slechte staat Poststraat/Schoolstraat : Beide straten worden aangepakt in het najaar 2016/voorjaar 2017.
 • Slechte staat voetpad Boomdijk : Voetpad Boomdijk is pas vernieuwd.
 • Hard rijden Deestraat/Steinstraat/Hondenpoep en nachtelijk bezoek Jeugdherberg: Hard rijden is een algemeen gehoorde klacht. Het betreft bestemmingsverkeer, dus eigen bewoners. Hoe vervelend het ook is, het blijft een mentaliteitsprobleem van de bestuurder. Wel moet ik erbij opmerken dat het soms ook belevingswaardes zijn. Bij sommige smiley-metingen blijkt dat er minder hard gereden wordt dan mensen soms denken. Ook voor handhavingsverzoeken kan de servicelijn worden gebeld. S Nachts uiteraard ook naar de politie.
 • Slechte staat Dreef/Nieuwstraat: Beide straten worden binnenkort aangepakt middels klein onderhoud.
 • Verkeersdrempel Deltastraat ter hoogte van restaurant: Buiten dat een verkeersdrempel op die plaats geen effect heeft, (te dicht op de kruising) zal dit ook voor trilling overlast zorgen. Op een later tijdstip, wanneer er onderhoudswerk aan de weg of riolering nodig is, wordt onderzocht of er andere maatregelen getroffen kunnen worden om de snelheid te beperken.
 • Bomen Boeijerstraat, trottoir Grevelingenstraat, gaten voetpad Havenkade: Hoewel er periodes zijn dat er overlast is van bomen gaan wij deze gezonde bomen niet per direct verwijderen. Wanneer de strook wordt opgenomen voor groenrenovatie kunnen de bomen eventueel vervangen worden voor andere (kleinere) bomen. Het trottoir in de Grevelingenstraat wordt aangepakt middels klein onderhoud. Momenteel wordt de oorzaak onderzocht door een bedrijf waarom er gaten vallen in het voetpad op de Havenkade/Steinstraat.
 • OFWeisestraat/Poststraat : Bieden worden herstraat. Uitvoering zal worden in het najaar 2016/voorjaar 2017.
 • Bestrating Vlasstraat,terras Storm, fietsenstalling, boei rotonde: Bestrating Vlasstraat zal nog dit jaar worden uitgevoerd. Parkeervakken ter hoogte van restaurant Storm blijven vooralsnog gebruikt als terras. Hiervoor is toestemming gegeven. Wellicht dat bij ontwikkelingen in de toekomst ook dit gedeelte opnieuw kan worden ingericht. De fietsenstalling wordt iedere keer binnen de kortste keren weer vernield, het heeft geen enkele zin om deze iedere keer weer op te knappen. Wel worden de bermblokken binnenkort hersteld. De boei op de rotonde wordt regelmatig beklad met verf. Deze rotonde is in eigendom van Rijkswaterstaat.
 • Afwatering Molenweg: De slechte afwatering op het voetpad aan de Molenweg zal in oktober verholpen worden door het plaatsen van een kolk. Indien noodzakelijk zal groot onderhoud aan het pad worden voorzien.
 • Parkeerproblemen Boeijerstraat/Botterstraat : Hier is niet direct een oplossing voorhanden. Parkeerprobleem is overigens een algeheel probleem. Er komen steeds meer auto’s binnen een gezin dus komt het overal steeds vaker voor dat er wel parkeerruimte in de buurt is maar niet meer voor je eigen deur.
 • Bestrating voetpad Dreef/Hagelaan: Nog dit jaar zal er klein onderhoud worden uitgevoerd zodat het weer goed toegankelijk is.
 • Geen goede speelgelegenheid kleine kinderen: Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw speelruimtebeleid. Er is een rondje gemaakt met schoolkinderen, en er is een informatie/input avond gehouden op het gemeentehuis voor inwoners, dorpsraden en andere belanghebbenden.
 • Slechte materialen Pr Beatrixstraat/Trottoirbanden en stoepen verzakken: De gebruikte materialen zijn van de juiste kwaliteit. Wel is het waar dat de stoepen sneller groen worden en de banden een meer open structuur hebben. Wel valt alles binnen de normering. Het probleem wordt veroorzaakt door auto’s die op het trottoir geparkeerd staan, en door vrachtwagens die over het trottoir rijden.
 • Kolk Molenstraat/Dreef : kolk is inmiddels leeggezogen.
 • Noorddijk/Hageweg: Het ontwerp van de Noordijk/Hageweg is tot stand gekomen als uitwerking van de Structuurvisie Bruinisse. Het voornaamste doel met de herinrichting was om de snelheid voor auto’s eruit te halen, en meer ruimte te bieden voor wandelaars en fietsers. Het resultaat is de huidige fietsstraat. En hoewel niet iedereen het eens is met het ontwerp, is het doel wel bereikt. Er kan gewoon niet hard gereden worden. Verder hopen we dat door de huidige inrichting de weg ook niet meer gebruikt wordt als sluiproute, zodat het op termijn nog rustiger wordt voor de vele wandelaars en fietsers.

Bovenstaande is het resultaat van de actie via de dorpsraad naar U toe. Mocht U nog klachten/opmerkingen hebben dat kunt U deze ten allen tijde melden via de servicelijn van de gemeente Schouwen-Duiveland 0111-452111 of via  het meldingsformulier via de website van de gemeente.De dorpsraad staat natuurlijk altijd open om samen met U aan oplossingen te werken ! U kunt ons hiervoor persoonlijk aanspreken of ons benaderen via info@dorpsraad-bruinisse.nl

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.