Verslag bestuursvergadering 25-01-2016

Deelnemers:           Ronic Weijenberg (notulen), Mirjam Roth, Nico de Danschutter, Liselotte Groeneveld, Willem-Jan Bosselaar(penningmeester),

Afwezig m.k.:         Wanda Asmuss-van der Gaag

Gast:                     Peter Aarnoudse

 • 1. Opening en toelichting subsidieaanvraag Hartveilig – P. Aarnoudse

 

Rode Kruis streeft naar een eiland breed dekkingsplan voor AED’s en daarom moeten er buitenkasten komen. Gemeente subsidieert niet maar betaalt wel de organisatie. Plan wordt volgende week vastgesteld.

Begroting, incl. BTW

Onderhoud p/jaar            €    60,50

Aanschaf buitenkast         – 1.250,–

Installatiekosten              –    296,45

Bezitters worden ook gevraagd te steunen. RW adviseert ook Nutsfonds, St. Renesse en Rotary te benaderen. PM zegt toe z.s.m. te laten weten wat het subsidiebedrag zal zijn.

2. Goedkeuring notulen 07-12-2015

Notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Voortbestaan Dorpsraad Bruinisse – allen

 

NdD vat het gesprek met B&W op 07/01/2016 samen. Na overleg stemmen alle leden in met het weer oppakken van de werkzaamheden. RW zal alle partijen hierover inlichten.

Na een vraag van RW geeft iedereen aan voldoende tijd vrij te kunnen/maken om zich productief in te kunnen zetten.

Gemiddeld beschikbaar:

Nico: wanneer de agenda dat toelaat

Wanda: op door-de-week avonden en overdag wanneer de agenda dat toelaat.

Liselotte: op ma- wo- en vrijdagavond. Na de zomer stage en minder beschikbaar.

Mirjam: niet op donderdag. Na de zomer afgestuurd en voldoende beschikbaar.

Willem-Jan: wisselend i.v.m. stage

Ronic: projectmatig en afhankelijk van privé situatie

Met instemming van alle aanwezigen neemt NdD voorlopig waar als interim voorzitter totdat een nieuwe voorzitter kan worden gevonden. Hij gaat op zoek naar de voorzittershamer.

De 2 geïnteresseerden zullen door RW worden benaderd en uitgenodigd voor een gesprek met alle leden (waar mogelijk).

4. Ingekomen stukken te bespreken

 

  1. Gemeente – Uitnodiging hondenbeleid 18-02-2016 – RW gaat
  2. RWS – Uitnodiging overleg Grevelingenbrug 03-02-2016  RW+NdD gaan
  3. B. de Kock – ereburgerschap dhr C. Okkerse – NdD meldt dat het ereburgerschap is afgeschaft en komt met het idee van bv VIP schap op de Visserijdagen. RW neemt dit op met SFB/Visserijvereniging.
  4. Hartveilig – uitnodiging 03-02-2016 –  LG+MR gaan.
  5. Hartveilig – reanimatie cursus 14+21-03-2016 NdD hoopt er ook bij te zijn.
  6. Gemeente – Herdenking Watersnoodramp 01-02-2016 RW gaat
  7. Gemeente – Bijeenkomst nieuwkomers 09-02-2016 RW gaat
  8. Gemeente – invulling oude voetbalveld – ter kennisname doorgestuurd
  9. K. Bosman – eigen dorpswindmolen – NdD zal dit met K. Bosman opnemen.
  10. Oranjefonds – NL Doet 11+12-03-2016 –  RWS vragen of wij het viaduct mogen verven + handtekening zetten! WJ+MR+LG
  11. Gemeente – subsidie innovatie sociaal domein – kunnen we niets mee.

5.Financiën-Willem-Jan

 

 1. Stand van zaken – Geen opmerkingen over het overzicht 2015. PM zal dit naar de kascommissie sturen. WJ stuurt 2016 nogmaals op (aangeleverd bestuur was niet te openen). WA heeft gevraagd naar de posten ‘ nog te betalen 2015’ WJ laat weten dat dit in het nieuwe overzicht niet meer zichtbaar zal zijn. Tevens had WA een verschil gezien in het spaarsaldo. Ook dit is verklaarbaar vanuit het overzicht 2015.
 2. Bestemming subsidie kerstboom – Kon niet worden ingezet. WJ gaat dit terugstorten naar de gemeente.
 3. Subsidieaanvragen 2016 In overleg komen we tot de volgende concept verdeling:
 4. WJ zal het te besteden bedrag navragen.
Aanvrager voorstel gevraagd bedrag
BOC (Koninginnedag) 1.000      1.200
SFB 1.000      2.500
Ons Genoegen& 250         250
Scouting 500
Huize gezelligheid& 250         250
Visserskoor (2x) 250         750
Koor the message 0        250
Bru’s Running team 250
Gereformeerde kerk Bruinisse 150         150
JUMPZ/ stichting bru/ OVB 0     250/500
Projectgroep Bru verbeeld# 500         500
Ronde van Bru 200         200
Rode Kruis 500
Totaal 4850
# moet worden terugbetaald wanneer de begroting rond is en het dus overblijft
 &voorwaarde is dat men 1 x per jaar een openbaar evenement organiseert bv Jeu de boules…..

RW stuurt dit nog door aan de leden welke kunnen reageren. Daarna worden de bedragen vastgesteld en zal WJ iedereen aanschrijven. Overigens wordt het geld pas gestort wanneer de jaarrekening over 2015 aangeleverd is. Wanneer een club deze niet aanlevert, kan er terugvordering volgen.

 1. Jaarrekeningen 2015
 2. Nog niet alles is binnen, maar alle partijen zijn aangeschreven (behalve Sinterklaas comité

4. Evaluatie bijeenkomsten

 

  1. Nieuwjaarsreceptie Bruse Boys 22-01-2016

NdD is geweest. Roemde de goede spreker en de leuke sfeer.

  1. Nieuwjaarsreceptie DR Serooskerke 16-01-2016 RW is daar geweest, op uitnodiging van oud lid L. Honders. Heeft genoten van de uitgebreide high tea en Enrik & Jannekee.

5. Groepsapp Bruinisse – Ronic

 

Op FACEBOOK oproep veel positieve reacties gekregen en besluiten dat we dit gaan opzetten. Willen dit ten doop houden op de openbare vergadering en hiervoor de wijkagent uitnodigen. DR speelt hierin een faciliterende rol.

Datum voor openbare vergadering. RW stuurt data per datumprikker.

Graag nadenken over sprekers/onderwerpen: wijkagent/RWS/OVB/Zeeuwind?

6. Actielijst

 

Wordt doorgenomen en aangepast.

7. Rondvraag

 

Mirjam:

 • Is op vakantie van 28/2 van 05/03
 • Er wordt op het industrieterrein veel ingebroken. Kan DR helaas niet veel aan doen. De ondernemers zullen zelf maatregelen moeten nemen.
 • Meldt een kapotte lantaren bij bushokje. RW heeft dit begin jan. al gemeld.
 •          Nico:
 • Is benaderd door SMWO over de Jeu de Boules banen. Hij zal dit in goede banen leiden.
 •          WJ:
 • Heeft diverse klachten over het nieuwe tracé vd Hageweg gekregen. De fietsers krijgen te weinig ruimte, zouden opgejaagd worden met ongelukken als gevolg. RW en NdD zullen dit bij RWS op 03/02 aankaarten.
 •          Ronic:
 • zal onze vaste contactpersoon bij Openbare Werken dhr. P. Bodbijl uitnodigen om een rondje Bru te fietsen om achterstallig onderhoud in kaart te brengen.
 • Heeft samen met NdD een brief gestuurd naar B&W met verzoek om de oude bakkerij van Spelt af te breken ivm openbare veiligheid.
 • Naar aanleiding van haar verzoek, heeft ze reactie ontvangen van wethouder J. van Burg met de mededeling dat er geen reden is om de taken en het functioneren van alle dorpsraden meer te reguleren.
 • M. Schenk heeft laten weten dat het nog te vroeg is om over een nieuwe inrichting van het dorpsplein na te denken. We gaan dat nog even laten liggen tot de plannen voor het gezondheidscentrum vastere plannen aannemen.
 • 8. Afsluiting

 

Volgende bestuursvergadering: maandag 7 maart a.s. om 20 uur in de Vanger.

This entry was posted in Vergaderingen, Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.