Aandacht voor mantelzorgers

Waardering voor mantelzorgers

Vanaf dit jaar is de gemeente Schouwen- Duiveland verantwoordelijk voor het mantelzorgbeleid. Vorig jaar werd de regeling uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het mantelzorgbeleid bestaat uit twee onderdelen: het ondersteuningsfonds en het mantelzorgcompliment.

Ondersteuningsfonds

Met het ondersteuningsfonds kunnen mantelzorgers tijdelijk worden ontlast van hun taken.  Mantelzorgers kunnen via het Zorgloket van de gemeente Schouwen-Duiveland een aanvraag  indienen om gebruik te maken van het ondersteuningsfonds. Vervolgens wordt samen met de mantelzorger bekeken hoe deze het beste -tijdelijk- ontlast kan worden van de zorgtaken.

Mantelzorgcompliment

Het mantelzorgcompliment is een financiële waardering van € 75,00. De aanvraag voor het mantelzorgcompliment wordt dit jaar tegelijk met het jaarlijkse bloemetje voor mantelzorgers persoonlijk uitgereikt op 10 november, de dag van de mantelzorg. Bij het boeket is een antwoordkaart gevoegd, die de mantelzorger ingevuld kan terugsturen. De gemeente zorgt ervoor dat het bedrag voor eind december op de rekening van de mantelzorger is bijgeschreven.

Om wie gaat het?

Een mantelzorger zorgt langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is.  Een mantelzorger is geen beroepsmatige zorgverlener of vrijwilliger. Een mantelzorger geeft zorg vanuit de relatie die hij/zij heeft met degene voor wie hij zorgt.

Het bloemetje en de financiële tegemoetkoming zijn een blijk van waardering en erkenning voor de inzet die mantelzorgers leveren, naast hun werk en andere zorgtaken.

Aanmelden mantelzorger

Om in aanmerking te komen voor het bloemetje en het mantelzorgcompliment is het nodig dat mantelzorgers worden aangemeld door degene die mantelzorg ontvangt. Deze moet woonachtig zijn in de gemeente Schouwen-Duiveland.

Voor aanmelding en nadere criteria kan men terecht op de website van het SMWO: www.welzijnsd.nl

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.