Notulen bestuursvergadering 29-06-2015

 

 1. Opening

VZ heet iedereen van harte welkom. Wanda’s echtgenoot is ernstig ziek en zij kan de komende tijd zich niet volledig inzetten voor de dorpsraad. Wij wensen haar en haar echtgenoot sterkte toe. VZ leidt de gast in.

 

 1. Mededelingen
 • Er is inmiddels een nieuwe beheerder van het Durpsúus De Vanger: Peter de Groot. Henk had voorafgaande de vergadering een kort kennismakingsgesprek met hem gehad. De nieuwe beheerder heeft veel ideeën, zoals wandeltochten organiseren. Henk heeft hem geïnformeerd wat er in het dorp georganiseerd wordt. Ronic heeft hem nadere informatie geven via over Bru toegezegd.

 

 1. Goedkeuring notulen 18-05-2015

N.a.v. van punt 7d: voorgesteld wordt dat een lid van de Dorpsraad zich aansluit bij het overleg van de Ondernemersvereniging. Nader overleg hierover volgt bij volgend contact met OVB.

De notulen worden akkoord bevonden en kunnen gepubliceerd worden op de website en verzonden naar de gemeente.

 

 1. Ingekomen stukken
 1. Uitnodiging overleg dorpsraden op 23-09-2015. – Edith en Henk gaan.
 2. VAC advies – buurtschouw. Het gaat hier om een gratis advies. Ronic neemt hierover contact op.
 3. Hartveilig – Uitnodiging werkgroep op 08-07-2015 – Edith gaat.
 4. Ondernemersvereniging – verzoek vaststelling datum Nieuwjaarsreceptie. Voorgesteld wordt op vrijdag 15 januari 2016 of vrijdag 22 januari 2016. Wellicht bij de Bru 17? Start van de avond rond 20.00 uur ?

 

 1. Financiën
 1. Stand van zaken – Wanda

In verband met afwezigheid van Wanda verplaatst naar volgende vergadering.

 1. Nieuw subsidiebedrag

In verband met afwezigheid van Wanda verplaatst naar volgende vergadering.

 

 1. Evaluatie bijeenkomsten
  1. Hartveiligwonen 01-06-15 – Edith

Dit was een informatiebijeenkomst voor alle belangstellenden. Voornamelijk aanwezig waren enkele voorzitters van de dorpraden, vrijwilligers EHBO, (jeugd-)brandweer. Er werd een filmpje vertoont over het ontstaan van het systeem AED en de ontwikkeling van de pilot Hartveiligwonen. Het is de bedoeling dat AED-apparaten aangesloten worden aan het Hartveiligwonen-systeem, zodat alarmering via 112 rechtstreeks naar vrijwilligers gezonden wordt. 1e prioriteit is het werven van vrijwilligers vanaf 18 jaar; zij kunnen zich melden via www.hartveiligwonen.nl. Er wordt een werkgroep Hartveiligwonen SD opgericht, waarin leden van dorpsraden zitting hebben en andere organisaties. De eerste vergadering vindt plaats op woensdag 8 juli 2015 in Zierikzee.

 

  1. Ondernemersstrategie Zeeuwland 08-06-15 – Henk / Edith

De basis is de Nota Maatschappelijke Voorzieningen van de gemeente Schouwen-Duiveland. Kernwoorden: vergrijzing, digitalisering, efficiency, duurzaamheid en leefbaarheid. Vooral werd aangegeven dat Zeeuwland heel positief uit de hoek is gekomen uit het onderzoek van Aedes (2014) en dat men graag op deze voet verder wil gaan. De aanwezigen werden verdeeld in drie groepen die vier stellingen voorgelegd kregen. Opvallend was dat Zeeuwland vooral sociaal-actief betrokken wil zijn, maar tegelijkertijd niet het oprichten van bewonerscommissies stimuleert. Ook is Zeeuwland beducht voor de opvang van asielzoekers –een tegenstrijdigheid met hun missie. In het kort komt het er op neer dat de dorpsraden adviseerden: “Schoenmaker houdt je bij je leest” en laat het verder over aan de gemeente, dorpsraden en de vrijwilligers. Voor wat betreft de dorpshuizen op het eiland: het blijkt dat Zeeuwland verantwoordelijk is voor de facilitering van de dorpshuizen. Nagedacht moet worden over het meer multifunctioneel zijn van de dorpsraden om het onderhoud en dergelijke betaalbaar te houden.

 

  1. Vervolgbijeenkomst Thuis in de Kern 15-06-15 – Edith / Liselotte

De bijeenkomst is goed bezocht, veel vertegenwoordigers van de dorpsraden waren aanwezig. Een aantal punten werden besproken:

 • Welke acties zijn er ondernomen door de dorpsraden. Enkele voorbeelden: Renesse heeft een overzicht gemaakt van alle organisaties en stichtingen die actief zijn in Renesse. Zonnemaire heeft een Hulpkring opgezet: vrijwilligers worden per toerbeurt ingezet om klussen te doen bij hulpvragers. Er is één telefoonlijn beschikbaar waar hulpvragers hun vraag kunnen uitzetten. Afgesproken is met de kleine bedrijven dat zware klussen niet worden gedaan door de Hulpkring.
 • Dialoogtafels: wie kan zijn/ haar kennis ervaring delen met de anderen. De samenvatting van het besprokene kwam tijdens de algemene presentatie niet voldoende uit de verf.
 • Het nieuwe logo van Thuis in de Kern: de dorpsraden kunnen gebruik maken van het nieuwe Logo (met eigen gekozen kleur en achtergrond) op de website, op het briefpapier, flyers en dergelijke. Het eigen logo van de dorpsraad mag uiteraard gehandhaafd worden. Bij gebruik van Logo Thuis in de Kern geeft de DR aan dat het meewerkt aan activiteiten ter vergroting van de leefbaarheid in de eigen kern.
 • Aanbod cursus vrijwilligers: is divers en afhankelijk van kennis/tijd van de vrijwilligers.
 • Er was ook een presentatie van de gemeente Reimerswaal waarin sociaal team-achtige groepen zijn opgezet om diverse problemen op te vangen en te ondersteunen.

 

 1. Vervolg bijeenkomst Thuis in de Kern – Ronic /Edith
  1. Folder: de oproep wordt alsnog geplaatst op de website à Ronic
  2. Jeu-de-boules club à Nico wordt gevraagd
  3. Sinterklaashuis/feest à uitnodiging sturen om nadere activiteiten te beschrijven, bijvoorbeeld verlanglijstje, hoeveel en hoelang zwarte Pieten en Sinterklaas nodig etc.

 

 1. Rondvraag
 • Mirjam vraagt of wij betrokken zijn bij de Visserijdagen. Antwoord: Ronic heeft nog geen uitnodiging ontvangen, maar zodra dat binnen is worden wij per mail geïnformeerd.

 

 1. Afsluiting

De voorzitter bedankt iedereen .

De volgende bestuursvergadering staat gepland op maandag 27/7 vanaf 20.00 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Verslagen Bestuursvergaderingen. Bookmark the permalink.